National Library of Australia

Showing 1 - 16 of 16 Results for author:何鳳嬌
Sort by:
 
 
Taiwan sheng jing wu dang an hui bian : Min su zong jiao pian / He Fengjiao bian
臺灣省警務檔案彙編 : 民俗宗敎篇 / 何鳳嬌編
Taibei Xian Xindian Shi : Guo shi guan, Min kup 85 [1996]
臺北縣新店市 : 國史館, 民國85 [1996]
 
 
Guang fu chu qi tu di zhi jie shou yu chu li / [bian zhe He Fengjiao]
光復初期土地之接收與處理 / [編者何鳳嬌]
Taibei Xian Xindian Shi : Guo shi guan, Minguo 82-<84 > [1993-<1995 >
臺北縣新店市 : 國史館, 民國82-<84 > [1993-<1995 >
 
 
Tang Shouren an shi liao hui bian / He Fengjiao bian ji
湯守仁案史料彙編 / 何鳳嬌編輯
Taibei Xian Xindian Shi : Guo shi guan ; Taibei Shi : Wen jian hui, 2008
台北縣新店市 : 國史館 ; 台北市 : 文建會, 2008
 
 
Ri zhi shi qi Taiwan gao deng guan lü li / He Fengjiao bian
日治時期臺灣高等官履歷 / 何鳳嬌編
Taibei Xian Xindian Shi : Guo shi guan, Minguo 93- [2004- ]
臺北縣新店市 : 國史館, 民國93- [2004- ]
 
 
Dong nan Ya Hua qiao zi liao hui bian / He Fengjiao bian
東南亞華僑資料彙編 / 何鳳嬌編
Taibei Xian Xindian Shi : Guo shi guan ; Taibei Shi : Jing xiao shang San min shu ju, Minguo 88- [1999- ]
臺北縣新店市: 國史館 ; 臺北市: 經銷商三民書局, 民國88- [1999- ]
 
 
Nong di chong hua / [bian zhe He Fengjiao]
農地重劃 / [編者何鳳嬌]
Taibei Xian Xindian Shi : Guo shi guan, Minguo 86-87 [1997-1999]
臺北縣新店市 : 國史館, 民國86-87 [1997-1998]
 
 
Lan Minggu an : shi liao hui bian = The Lan Ming-gu case / Xie Peiping, He Fengjiao bian ji
藍明谷案 : 史料汇编 = The Lan Ming-gu case / 謝培屏, 何鳳嬌編輯
Taibei Shi : Gou shi guan, 2014
臺北市 : 國史館, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Lin Yaosong : Taiwan zi ran bao yu de tui shou = The reminiscences of Yao-sung Lin / He Fengjiao, Zhang Shiying fang tan, ji lu zheng li
林曜松 : 臺灣自然保育的推手 = The reminiscences of Yao-sung Lin / 何鳳嬌, 張世瑛訪談、記錄整理
Taibei Xian : Guo shi guan, 2008
臺北縣 : 國史館, 2008
 
 
Jian Mingren : dian nao chan ye de shen geng zhe = The reminiscences of Ming J. Chien / He Fengjiao, Zhang Shiying fang tan, ji lu zheng li
簡明仁 : 電腦產業的深耕者 = The reminiscences of Ming J. Chien / 何鳳嬌, 張世瑛訪談、記錄整理
Taibei Xian : Guo shi guan, 2008
臺北縣 : 國史館, 2008
 
 
Gu Yuan Huang jia : Huang Tianheng xian sheng fang tan lu / fang wen ji lu He Fengjiao, Chen Meirong
固園黃家 : 黃天橫先生訪談錄 / 訪問記錄何鳳嬌, 陳美蓉
by Huang, Tianheng
黃天橫
Taibei Xian Xindian Shi : Guo shi guan, 2008
臺北縣新店市 : 國史館, 2008
 
 
Ji Xingwen xian sheng ri ji = Chi Hsing-wen's diaries / He Fengjiao, Xiao Liju bian ji jiao ding
吉星文先生日記 = Chi Hsing-wen's diaries / 何鳳嬌, 蕭李居編輯校訂
by Ji, Xingwen, 1910-1958
吉星文, 1910-1958
Taibei Shi Guo shi guan, 2015
臺北市 國史館, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Pai Hua shi liao hui bian : Moxige / [bian zhe He Fengjiao ; jiao dui zhe Dong Shuxian ... et al.]
排華史料彙編 : 墨西哥 / [編者何鳳嬌 ; 校對者董淑賢 ... et al.]
Taibei Xian Xindian Shi : Guo shi guan, Minguo 80-81 [1991-1992]
臺北縣新店市 : 國史館, 民國80-81 [1991-1992]
 
 
Wufeng Lin jia wen shu ji : Dong jun xiang guan shou zhi dan = Selections of the Wufeng Lins's Archives in Ch'ing Taiwan : relevant accounts of the Tung Army / Huang...
霧峰林家文書集 : 棟軍相關收支單 = Selections of the Wufeng Lins's Archives in Ch'ing Taiwan : Relevant Accounts of the Tung Army / 黃富三等解讀 ; 何鳳嬌, 林正慧, 吳俊瑩編輯
Taibei Shi : Guo shi guan, Minguo 103 [2014]
臺北市 : 國史館, 民國 103 [2014]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zheng fu jie shou Taiwan shi liao hui bian : Zhonghua Minguo Taiwan shi liao / [zhu bian Zhu Huisen ; bian wu Jian Shenghuang ; bian zhe He Fengjiao ; Guo shi guan bian yin]
政府接收臺灣史料彙編 : 中華民國臺灣史料 / [主編朱匯森 ; 編務簡笙簧 ; 編者何鳳嬌 ; 國史館編印]
Taibei Xian Xindian Shi : Guo shi guan, Minguo 79 [1990]
臺北縣新店市 : 國史館, 民國79 [1990]
 
 
Wufeng Lin jia wen shu ji : wu ken, wu nao, wu lin / He Fengjiao, Lin Zhenghui, Wu Junying bian ji ; Huang Fusan deng jie du
霧峰林家文書集 : 務墾, 務腦, 務林 / 何鳳嬌, 林正慧, 吳俊瑩編輯 ; 黃富三等解讀
Taibei Shi : Guo shi guan, 2013
臺北市 : 國史館, 2013
BookBook [text, cartographic image, volume]
 
 
Wufeng Lin jia wen shu ji : Dong jun deng xiang guan xin han / Huang Fusan deng jie du ; He Fengjiao, Lin Zhenghui, Wu Junying bian ji
霧峰林家文書集 : 棟軍等相關信函 / 黃富三等解讀 ; 何鳳嬌, 林正慧, 吳俊瑩編輯
Taibei Shi : Guo shi guan, Minguo 103 [2014]
臺北市 : 國史館, 民國103 [2014]
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.