National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 10 of 10 Results for author:"侯仁之, 1911-"
Sort by:
 
 
Yan yuan shi hua / Hou Renzhi zhu = Anecdotes about Yanyuan / Hou Renzhi ; translated by Wang Mingzhu, Meg Gallagher
燕园史话 / 侯仁之著 = Anecdotes about Yanyuan / Hou Renzhi ; translated by Wang Mingzhu, Meg Gallagher
by Hou, Renzhi, 1911-
侯仁之, 1911-
[Beijing] : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
[北京] : 北京大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Li shi shang de Beijing cheng / Hou Renzhi zhu
历史上的北京城 / 侯仁之著
by Hou, Renzhi, 1911-
侯仁之, 1911-
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1962
北京 : 中國青年出版社, 1962
 
 
Hou Renzhi jiang Beijing / Yin Junke xuan bian
侯仁之讲北京 / 尹钧科选编
by Hou, Renzhi, 1911-
侯仁之, 1911-
Beijing : Beijing chu ban she, 2005
北京 : 北京出版社, 2005
 
 
Bu fang ji / Hou Renzhi
步芳集 / 侯仁之
by Hou, Renzhi, 1911-
侯仁之, 1911-
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 北京出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Gu du Beijing / bian zhu Hou Renzhi, Jin Tao
古都北京/ 編著侯仁之, 金涛
by Hou, Renzhi, 1911-
侯仁之, 1911-
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, [1989?]
北京 人民美朮出版社, [1989?]
 
 
Beijing li shi di tu ji / Hou Renzhi zhu bian ; Beijing li shi di tu ji bian wei hui bian zhi
北京历史地图集 / 侯仁之主编 ; 北京历史地图集编委会编制
by Beijing li shi di tu ji bian wei hui
北京历史地图集编委会
[Peking] : Beijing chu ban she chu ban : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1988
[Peking] : 北京出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1988
 
 
[Peking] : Beijing chu ban she chu ban, 1997
[Peking] : 北京出版社出版, 1997
 
 
Huang He wen hua / Hou Renzhi deng
黃河文化/ 侯仁之等
Beijing : Hua yi chu ban she, 1994
北京 : 华艺出版社, 1994
 
 
Beijing cheng de sheng ming yin ji = Living memory of Beijing City / Hou Renzhi zhu
北京城的生命印记 = Living memory of Beijing City / 侯仁之著
by Hou, Renzhi, 1911-
侯仁之
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2009
北京 : 生活·读书·新知三联书店, 2009
 
 
Liu Bingsen li shu Ming Beijing cheng cheng chang yi ji wei xiu ji
刘炳森隶书明北京城城牆遺蹟維修記
by Liu, Bingsen
刘炳森
Beijing : Zi jin cheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 紫禁城出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.