National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 26 Results for author:"倉沢愛子, 1946-"
Sort by:
 
 
Nihon senryōka no Jawa nōson no henʾyō / Kuraswa Aiko
日本占領下のジャワ農村の変容 / 倉沢愛子
by Kurasawa, Aiko, 1946-
倉沢愛子, 1946-
Tōkyō : Sōshisha, 1992
東京 : 草思社, 1992
 
 
Onna ga gakusha ni naru toki / Kurasawa Aiko
女が学者になるとき / 倉沢愛子
by Kurasawa, Aiko, 1946-
倉沢愛子, 1946-
Tōkyō : Sōshisha, 1998
東京 : 草思社. 1998
 
 
Osamu kanpō, Kan po fukan : kaidai, sōmokuji, sakuin hen / [hensha Kurasawa Aiko]
治官報・Kan po 附卷 : 解題・総目次・索引篇 / [編者倉沢愛子]
by Kurasawa, Aiko, 1946-
倉沢愛子, 1946-
Tōkyō : Ryūkei Shosha, 1989
東京 : 龍溪書舎, 1989
 
 
Nijūnenme no Indoneshia : Nihon to Ajia no kankei o kangaeru / Kurasawa Aiko
二十年目のインドネシア : 日本とアジアの関係を考える / 倉沢愛子
by Kurasawa, Aiko, 1946-
倉沢愛子, 1946-
Tōkyō : Sōshisha, 1994
東京 : 草思社, 1994
 
 
Nanpō tokubetsu ryūgakusei ga mita senjika no Nihonjin / Kurasawa Aiko hencho
南方特别留学生が見た戦時下の日本人 / 倉沢愛子編著
by Kurasawa, Aiko, 1946-
倉沢愛子, 1946-
Tōkyō : Sōshisha, 1997
東京 : 草思社, 1997
 
 
Indoneshia to Nihon : Kirishima Masaya kaisōroku = Indonesia and Japan : memoir of Masaya Kirishima / Kurasawa Aiko ; hensan henshū kyōryoku Arai Ken'ichirō ;...
インドネシアと日本 : 桐島正也回想錄 = Indonesia and Japan : memoir of Masaya Kirishima / 倉沢愛子 ; 編纂/編集協力新井健一郎 ; 編集加藤真理
by Kurasawa, Aiko, 1946-
倉沢愛子, 1946-
Tōkyō : Ronsōsha, 2011 , ©2011
東京 : 論創社, 2011
 
 
9.30 sekai o shinkansaseta hi : Indoneshia seihen no shinsō to hamon / Kurasawa Aiko
9・30世界を震撼させた日 : インドネシア政変の真相と波紋 / 倉沢愛子
by Kurasawa, Aiko, 1946-
倉沢愛子, 1946-
Tōkyō : Iwanami Shoten, 2014
東京 : 岩波書店, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
"Daitōa" sensō o shitte imasu ka / Kurasawa Aiko
「大東亜」戦争を知っていますか / 倉沢愛子
by Kurasawa, Aiko, 1946-
倉沢愛子, 1946-
Tōkyō : Kōdansha, 2002
東京 : 講談社, 2002
 
 
Sengo Nihon Indoneshia kankeishi / Kurasawa Aiko
戦後日本=インドネシア関係史 / 倉沢愛子
by Kurasawa, Aiko, 1946-
倉沢愛子, 1946-
Tōkyō : Sōshisha, 2011
東京 : 草思社, 2011
 
 
Shigen no sensō : "Dai Tōa Kyōeiken" no jinryū, butsuryū / Kurasawa Aiko
資源の戦争 : 「大東亜共栄圈」の人流・物流 / 倉沢愛子
by Kurasawa, Aiko, 1946-
倉沢愛子, 1946-
Tōkyō : Iwanami Shoten, 2012 , ©2012
東京 : 岩波書店, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Tōnan Ajia shi no naka no Nihon senryō / Kurasawa Aiko hen
東南アジア史のなかの日本占領 / 倉沢愛子編
Tōkyō : Waseda Daigaku Shuppanbu, 1997
東京 : 早稲田大学出版部, 1997
 
 
Shin Jawa
新ジャワ
Tōkyō : Ryūkei Shosha, 1990
東京 : 龍溪書舎, 1990
 
 
Shihai to bōryoku / [shippitsusha Kurasawa Aiko ... [et al.]]
支配 と 暴力 / [執筆者 倉沢 愛子 ... [et al.]]
Tōkyō : Iwanami Shoten, 2006
東京 : 岩波 書店, 2006
 
 
Toshi kasō no seikatsu kōzō to idō nettowāku : Jakaruta, Tōkyō, Ōsaka, San Kurisutobaru no fīrudowāku ni yoru jisshō / Kurasawa Aiko hencho
都市下層の生活構造と移動ネットワーク : ジャカルタ, 東京, 大阪, サン・クリストバルのフィールドワークによる実証 / 倉沢愛子編著
Tōkyō : Akashi Shoten, 2007
東京 : 明石書店, 2007
 
 
Nichijō seikatsu no naka no sōryokusen / [henshū iin Kurasawa Aiko ... [et al.]]
日常生活の中の総力戦 / [編集委員倉沢愛子 ... [et al.]]
Tōkyō : Iwanami Shoten, 2006
東京 : 岩波 書店 2006
 
 
Teikoku no sensō keiken / Kurasawa Aiko ... [et al.]
帝国の戦争経験 / 倉沢愛子 ... [et al.]
Tōkyō : Iwanami Shoten, 2006
東京 : 岩波 書店, 2006
 
 
Nihon Teikoku no hōkai : hito no idō to chiiki shakai no hendō / Yanagisawa Asobu, Kurasawa Aiko hencho
日本帝国の崩壊 : 人の移動と地域社会の変動 / 柳沢遊, 倉沢愛子編著
Tōkyō Keiō Gijuku Daigaku Shuppankai, 2017
東京 慶應義塾大学出版会, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Tomi kōhō : dai 1-gō--21-gō, Shōwa 17-nen 11-gatsu 1-nichi--18-nen 4-gatsu 15-nichi / Kurasawa Aiko hen kaidai
富公報 : 第一号--二十一号・昭和 17年 11月 1日--18年 4月 15日 / 倉沢愛子編解題
Tōkyō : Ryūkei Shosha, 1990
東京 : 龍溪書舎, 1990
 
 
Gokuhi Senji geppō, Gunsei geppō / Tomi Shūdan Shireibu, Shōnan, Marē Gunsei Kanbu hen ; Kurasawa Aiko kaidai
極秘戦時月報・軍政月報 / 富集団司令部, 昭南・馬来軍政監部編 ; 倉沢愛子解題
Tōkyō : Ryūkei Shosha, 2000
東京 : 龍渓書舎, 2000
 
 
Jawa gunsei kiteishuū / Jawa Gunsei Kanbu hen ; Kurasawa Aiko hen kaidai
ジャワ軍政規定集 / 爪哇軍政監部編 ; 倉沢愛子編解題
Tōkyō : Ryūkei Shosha, 1994-
東京 : 龍溪書舎, 1994-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.