National Library of Australia

Showing 1 - 16 of 16 Results for author:"元好問, 1190-1257"
Sort by:
 
 
Zhong zhou ji : [juan shou, 10 juan, fu lu] / (Jin) Yuan Haowen bian
中州集 : [卷首, 10卷, 附錄] / (金) 元好問編
by Yuan, Haowen, 1190-1257
元好問, 1190-1257
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Han yuan ying hua Zhongzhou ji : 10 juan, Zhongzhou yue fu : 1 juan / Yuan Haowen ji
翰苑英華中州集 : 十卷, 中州樂府 : 一卷 / 元好問輯
by Yuan, Haowen, 1190-1257
元好問, 1190-1257
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Yishan xian sheng wen ji : [40 juan, fu lu 1 juan] / Yuan Haowen zhuan
遺山先生文集 : [40卷, 附錄1卷] / 元好問撰
by Yuan, Haowen, 1190-1257
元好問, 1190-1257
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Zhong zhou ji : [10 juan] / Yuan Haowen bian ; Mao Jin kan
中州集 : [10卷] / 元好問編 ; 毛晉刊
by Yuan, Haowen, 1190-1257
元好問, 1190-1257
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 62 [1973]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國62 [1973]
 
 
Xu Yi jian zhi / Yuan Haowen zhuan ; Chang Zhenguo dian jiao. Hu hai xin wen Yi jian xu zhi / Wu ming shi zhuan ; Jin Xin dian jiao
續夷堅志 / 元好問撰 ; 常振國點校. 湖海新聞夷堅續志 / 無名氏撰 ; 金心點校
by Yuan, Haowen, 1190-1257
元好問, 1190-1257
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1986
 
 
Yishan xian sheng wen ji / Yuan Haowen zhuan
遺山先生文集 / 元好問撰
Uniform title: Works. Selections. 1937
by Yuan, Haowen, 1190-1257
元好問, 1190-1257
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1937
上海 : 商務印書館, 1937
 
 
Yishan xian sheng wen ji / [Zhang Dehui lei ci]
遺山先生文集 / [張德輝類次]
by Yuan, Haowen, 1190-1257
元好問, 1190-1257
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Yishan xian sheng wen ji : 40 juan, fu lu 1 juan / [Yuan Haowen zhuan]
遺山先生文集 : 四十卷, 附錄一卷 / [元好問撰]
 
 
Yi shan ji : [40 juan, fu lu] / (Jin) Yuan Haowen zhuan
遺山集 : [40卷, 附錄] / (金) 元好問撰
by Yuan, Haowen, 1190-1257
元好問, 1190-1257
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Xu Yijian zhi : [4 juan] : fu nian pu / Yuan Haowen zuan
續夷堅志 : [4卷] : 附年譜 / 元好問纂
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 28 [1939]
上海 : 商務印書館, 民國28 [1939]
 
 
Zhong zhou ji : 10 juan : fu Zhong zhou yue fu / [Yuan Haowen bian]
中州集 : 10卷 : 附中州樂府 / [元好問編]
Uniform title: Poems. Selections. 1967
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Quan jin shi : fu suo yin / [bu ji zhe Guo Yuanyu]
全金詩 : 附索隐/ [補輯者郭元釪]
by Guo, Yuanyu
郭元釪
Taibei Shi : Xin xing shu ju, Minguo 57 [1968]
台北市: 新興書局, 民國57 [1968]
 
 
Yishan yue fu bian nian xiao jian / Wu Xiang bian
遺山樂府編年小箋/ 吳庠編
by Wu, Xiang
吳庠
Xianggang Jiulong : Zhonghua shu ju Xianggang fen ju, 1982
香港九龍: 中華書局香港分局, 1982
 
 
Yuan Yishan shi ji jian zhu / Shi Guoqi zhu ; Mai Chaoshu jiao
元遺山詩集箋注 / 施國祁注 ; 麦朝樞校
by Shi, Guoqi, -1824
施國祁, -1824
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989 [i.e. 1958]
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989 [i.e. 1958]
 
 
Yishan lun shi quan zheng / [zhu zuo zhe Wang Liqing]
遺山論詩詮證 / [著作者王禮卿]
by Wang, Liqing
王禮卿
Taibei : Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui : jing xiao chu Taiwan shu dian, Minguo 65 [1976]
台北 : 中華叢書編審委員會 : 經銷處台灣書店, 民國65 [1976]
 
 
Qi jin zhai cong shu : 16 juan / Li Jun zhuan ; Lu Xuan ji
奇晋齋叢書 : 16卷 / 李濬撰 ; 陸烜輯
[China] : Bing xue shan fang, Minguo yuan nian [1912]
[China] : 冰雪山房, 民國元年 [1912]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.