National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 102 Results for author:刘文
Sort by:
 
 
Xin yi lun cheng bao jing ying guan li / Liu Wen, Meng Fanyi, Wang Yongnian bian zhu
新一轮承包经营管理 / 刘文,孟凡一,王永年编著
by Liu, Wen
刘文
Beijing : Haiyang chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 海洋出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Liu Wenxi xiao xiang hua xuan
刘文西肖像画选
by Liu, Wenxi, 1933-
刘文西, 1933-
[Hangzhou shi] : Zhejiang ren min mei shu chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
[杭州市] : 浙江人民美术出版社 : 浙江省新華書店发行, 1980
 
 
Liu Wenxi hua ji / [Rong bao zhai bian]
刘文西画集 / [荣宝斋编]
by Liu, Wenxi, 1933-
刘文西, 1933-
[Beijing] : Rong bao zhai, 1987
[北京] : 荣宝斋, 1987
BookBook [text, volume]
 
 
He Yang Shangkun yi jia xiang chu de ri zi (yi jiu qi wu -- yi jiu jiu ba) / Liu Wen zhu
和杨尚昆一家相处的日子(一九七五--一九九八) / 刘文著
by Liu, Wen, 1957-
刘文, 1957-
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2008
北京市 : 中共党史出版社, 2008
 
 
Zhongguo gu dai de meng shu / Liu Wenying
中国古代的梦书 / 刘文英
by Liu, Wenying
刘文英
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Jin dai Zhongguo de bu xi zhi yan yun dong yan jiu = The anti-cigarette campaigns in modern China / Liu Wennan zhu
近代中国的不吸纸烟运动研究 = The anti-cigarette campaigns in modern China / 刘文楠著
by Liu, Wennan
刘文楠
Beijing Shi She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015
北京市 社会科学文献出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Pin pai zhan lüe qu dong [electronic resource] : "ling cheng ben" da zao qiang shi pin pai de mi mi / Liu Wenxin
品牌战略驱动 [electronic resource] : "零成本"打造强势品牌的秘密 / 刘文新
by Liu, Wenxin
刘文新
Beijing : Qi ye guan li chu ban she, 2007
北京 : 企业管理出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Ji yang yu cuo tuo / Liu Wenjie zhu
激扬与蹉跎 / 刘文杰著
by Liu, Wenjie
刘文杰
Zhengzhou Shi : Henan ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
郑州市 : 河南人民出版社 : 新华书店经销, 1994
 
 
Xing zhan yu meng zhan / Liu Wenying zhu ; zu bian Zhongguo wen hua shu yuan, Dong fang ying shi ji tuan dong fang wen hua yan jiu zhong xin
星占与梦占 / 刘文英著 ; 组编中国文化书院, 东方影视集团东方文化硏究中心
by Liu, Wenying
刘文英
[Peking] : Xin hua chu ban she, 1992
[Peking] : 新华出版社, 1992
 
 
Ji cheng yu bian ge : Zhongguo gu dai ren shi zhi du de fa zhan li cheng / Liu Wenrui zhu
继承与变革: 中国古代人事制度的发展历程/ 刘文瑞著
by Liu, Wenrui
刘文瑞
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
西安 : 陕西人民出版社 : 新華書店经销, 1988
 
 
Yong yuan de qiu hai tang / [zuo zhe Liu Wenzhu]
永遠的秋海棠 / [作者刘文注]
by Liu, Wenzhu, 1951-
刘文注, 1951-
Singapore : Lingzi da zhong chuan bo zhong xin, 1995
Singapore : 玲子大众传播中心, 1995
 
 
Zhongguo gu dai shi kong guan nian de chan sheng he fa zhan / Liu Wenying zhu
中国古代时空观念的产生和发展 / 刘文英著
by Liu, Wenying
刘文英
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1980
上海 : 上海人民出版社, 1980
 
 
08 Ao yun guan zhan zhi nan. Chang guan pian / Liu Wenzhong bian zhu
08奥运观战指南. 场馆篇 / 刘文忠编著
by Liu, Wenzhong
刘文忠
Xiamen Shi : Lujiang chu ban she, 2008
厦门市 : 鹭江出版社, 2008
 
 
Wu Yuzhang nian pu / Zhong gong Sichuan sheng wei dang shi yan jiu shi zu zhi bian xie ; Liu Wenyao, Yang Shiyuan
吴玉章年谱 / 中共四川省委党史研究室组织编写 ; 刘文耀, 杨世元
by Liu, Wenyao, 1954-
刘文耀, 1954-
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 1998
成都 : 四川人民出版社, 1998
 
 
Xin hai guo tu zhi : yi ge wen ge shou nan zhe de xin hai guo tu zhi / Liu Wenzhong zhu
新海国图志 : 一个文革受难者的新海国图志 / 刘文忠著
by Liu, Wenzhong, 1947-
刘文忠, 1947-
Aomen : Chong shi wen hua chu ban tuo zhan you xian gong si, 2007
澳门 : 崇適文化出版拓展有限公司, 2007
 
 
Zhongguo dang an xue wen shu xue yao ji ping shu, 1910-1986 / Liu Wenjie bian zhu
中囯档案学文书学要籍评述 / 刘文杰编著
by Liu, Wenjie
刘文杰
Chengdu : Sichuan da xue chu ban she : Sichuan sheng Xin hua shu dian fa xing, 1987
成都 : 四川大学出版社 : 四川省新华书店发行, 1987
 
 
Zou dao ren min zhen ying de li shi dao lu / Liu Wenhui
走到人民阵营的历史道路 / 刘文辉
by Liu, Wenhui, 1895-1976
刘文辉, 1895-1976
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian fa xing, 1979
北京 : 生活.读书.新知三联书店 : 新华书店发行, 1979
 
 
Dongbei kang Ri lian jun di 5 jun / Liu Wenxin
东北抗日联军第五军 / 刘文新
by Liu, Wenxin
刘文新
Ha'erbin : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
哈尔滨 : 黑龙江人民出版社 : 黑龙江省新华书店发行, 1985
 
 
08 Ao yun guan zhan zhi nan. Bi sai pian / Liu Wenzhong bian zhu
08奥运观战指南. 比赛篇 / 刘文忠编著
by Liu, Wenzhong
刘文忠
Xiamen Shi : Lujiang chu ban she, 2008
厦门市 : 鹭江出版社, 2008
 
 
Meng yu Zhongguo wen hua / Liu Wenying, Cao Tianyu zhu
梦与中国文化 / 刘文英, 曹田玉著
by Liu, Wenying
刘文英
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2003
北京 : 人民出版社 : 新华书店经销, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.