National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 41 - 60 of 103 Results for author:刘文
Sort by:
 
 
Sunzi shi zheng / Liu Wenhou zhuan
孙子释证 / 刘文垕撰
by Liu, Wenhou
刘文垕
Beijing Shi : Zhongguo shu dian, 2008
北京市 : 中国书店, 2008
 
 
Meng Haoran nian pu / Liu Wen'gang zhu
孟浩然年谱 / 刘文刚著
by Liu, Wen'gang
刘文刚
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1995
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店发行, 1995
 
 
Rong bao zhai hua pu. Ren wu bu fen / Liu Wenxi hui ; [bian ji chu ban Rong bao zhai]
荣寶斋畫谱. 人物部分 / 刘文西绘 ; [编辑出版荣宝斋]
by Liu, Wenxi, 1933-
刘文西, 1933-
Beijing : Rong bao zhai chu ban she, 1990 [reprinted 1997]
北京 : 荣宝斋出版社, 1990 [reprinted 1997]
 
 
Liu Wenpu wen ji = LiuWenpuwenji
刘文璞文集 = LiuWenpuwenji
Uniform title: Works. Selections. 2005
by Liu, Wenpu
刘文璞
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2005
上海 : 上海辞书出版社, 2005
 
 
Song dai de yin shi yu wen xue / Liu Wen'gang zhu
宋代的隐士与文学 / 刘文刚著
by Liu, Wen'gang
刘文刚
Chengdu : Sichuan da xue chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1992
成都 : 四川大学出版社 : 四川省新华书店经销, 1992
 
 
Re xue hao dan : Badun / Liu Wentao, Ke Chunqiao zhu
热血豪胆 : 巴顿 / 刘文涛, 柯春桥著
by Liu, Wentao
刘文涛
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1994
北京 : 世界知识出版社, 1994
 
 
Long shang xue ren wen cun [electronic resource] / Liu Wenying zhu; Kong Min bian xuan
陇上学人文存 [electronic resource] / 刘文英著;孔敏编选
by Liu, Wenying
刘文英
Lanzhou : Gansu ren min chu ban she, 2010
兰州 : 甘肃人民出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Liu Wendian quan ji [electronic resource] / Zhu Weiqi, Liu Pingzhang zhu bian
刘文典全集 [electronic resource] / 諸偉奇, 劉平章主編
by Liu, Wendian, 1889-1958
刘文典, 1889-1958
Hefei : Anhui da xue chu ban she, 2013
合肥 : 安徽大学出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhong yi yu Han fang yi fu zhen / Liu Wenju, Zhou Chaofan bian zhu
中医与汉方医腹诊 / 刘文巨, 周超凡编著
by Liu, Wenju
刘文巨
Nanchang : Jiangxi ke xue ji shu chu ban she, 1985
南昌 : 江西科学技朮出版社, 1985
 
 
Qu yu fa zhan yu ren li zi ben guan xi yan jiu [electronic resource] / Luo Rundong, Liu Wen
区域发展与人力资本关系研究 [electronic resource] / 罗润东, 刘文
by Luo, Rundong
罗润东
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2009
北京 : 经济科学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Can ting zhuang xiu / Zhang Jing, Liu Wen bian zhu
餐厅裝修 / 张晶,刘文编著
by Zhang, Jing
张晶.
Nanchang : Jiangxi ke xue ji shu chu ban she, 2000
南昌 : 江西科学技术出版社, 2000
 
 
Bu deng shi qi meng / Wang Zhonglie, Liu Wen zhu
不等式启蒙 / 王中烈, 刘文著
by Wang, C. L. (Chung-lie)
Shenyang : Liaoning jiao yu chu ban she, 1985
沈阳 : 辽宁教育出版社, 1985
BookBook [text, volume]
 
 
Wen yan xiao shuo ming pian xuan zhu / Liu Wenzhong ... [et al.] xuan zhu
文言小说名篇选註 / 刘文忠... [et al.] 选註
Beijing : Wen hua yi shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 文化藝術出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Zhongguo she wai shui fa gai lun / Deng Jianxu, Liu Wenzhu bian zhu
中国涉外稅法概论 / 邓建煦, 刘文珠编著
by Deng, Jianxu
邓建煦
Zhongguo Shenzhen : Hai tian chu ban she : Guangdong xin hua shu dian jing xiao, 1988
中國深圳 : 海天出版社 : 广东新华书店经销, 1988
 
 
Xian dai Han yu xin ci dian / zhu bian Liu Wenyi
现代汉语新词典 / 主编刘文义
[Peking] : Zhongguo fu nü chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1992
[Peking] : 中国妇女出版社 : 新华书店首都发行所发行, 1992
 
 
Xi fang ren qin li he jiang shu de jia wu zhan zheng / Liu Wenming bian
西方人亲历和讲述的甲午战争 / 刘文明编
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2015
杭州 : 浙江大学出版社, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zhongguo gu dai zhan zheng tong lan / Zhang Xiaosheng, Liu Wenyan bian zhu
中国古代战争通览 / 张晓生, 刘文彦编著
by Zhang, Xiaosheng, 1947-
张晓生, 1947-
Beijing : Chang zheng chu ban she : Fa xing Xin hua shu dian shou du fa xing suo, 1988
北京 : 长征出版社 : 发行新华书店首都发行所, 1988
 
 
Qinhuai yan yue : Nanjing ye sheng huo di tu / Liu Wenqin ... [et al.] bian zhu ; Liu Wenqin ... [et al.] she ying
秦淮烟月 : 南京夜生活地图 / 刘文沁 ... [et al.] 编著 ; 刘文沁 ... [et al.] 摄影
Zhengzhou Shi : Zhengzhou da xue chu ban she, 2006
郑州市 : 郑州大学出版社, 2006
 
 
Lu ling wen zhang yao qian gu : quan guo shou jie Ouyang Xiu xue shu tao lun hui lun wen ji / Liu Wenyuan bian
庐陵文章耀千古 : 全囯首届欧阳修学朮讨论会论文集 / 刘文源编
by Ouyang Xiu xue shu tao lun hui (1st : 1997 : Ji'an Xian, Jiangxi Sheng)
欧阳修学朮讨论会 (1st : 1997 : Ji'an Xian,Jiangxi Sheng)
Nanchang Shi : Bai hua zhou wen yi chu ban she, 1999
南昌市 : 百花洲文艺出版社, 1999
 
 
Zhongguo wen hua chan pin zou xiang shi jie de zhan lue dui ce yan jiu = Zhongguo wenhua chanpin zouxiang shijiede zhanlue duice yanjiu / Lei Xingchang, Liu Wenyu zhu
中国文化产品走向世界的战略对策研究 = Zhongguo wenhua chanpin zouxiang shijiede zhanlue duice yanjiu / 雷兴长, 刘文玉著
by Lei, Xingchang, 1959-
雷兴长, 1959-
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2015
北京 : 经济科学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.