National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 61 - 80 of 103 Results for author:刘文
Sort by:
 
 
Li yuan ying hua / Liu Wenfeng deng bian xie
梨园英华 / 刘文峰等编写
Shijiazhuang Shi : Hebei ren min chu ban she : Hebei sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
石家庄市 : 河北人民出版社 : 河北省新華書店发行, 1984
 
 
Wo guo he ping tong yi de jin cheng / Li Songlin, Liu Wenli zhu
我国和平统一的进程 / 李松林, 刘文丽著
by Li, Songlin
李松林
Beijing : Hua wen chu ban she, 1999
北京 : 华文出版社, 1999
 
 
You yi shi / Liu Wenzhong xuan zhu
友谊诗 / 刘文忠选注
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Zhongguo de nong ye
中国的农业
by Zhan, Wu
詹武
Beijing : Ren min chu ban she, 1982
北京: 人民出版社, 1982
 
 
Li Hongzhang wai jiao zhi dao / Dai Yi xu ; Zheng Jie, Liu Wenpeng zhu
李鸿章外交之道 / 戴逸序 ; 郑洁, 刘文鹏著
by Zheng, Jie
郑洁
Xi'an Shi : Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2002
西安市 : 陕西师范大学出版社, 2002
 
 
Heilongjiang de tu fei yu jiao fei dou zheng / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Heilongjiang Sheng wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui ; [ze ren bian ji Liu...
黑龙江的土匪与剿匪斗争 / 中国人民政治协商会议黑龙江省委员会文史资料委员会 ; [责任编辑刘文新]
Ha'erbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 1992
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社, 1992
 
 
Zhonghua tai miao zong pu / Liu Wenxue zhu bian
中华太庙宗谱 / 刘文学主编
Zhengzhou : Henan ren min chu ban she, 2012
郑州 : 河南人民出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Ren wu xian miao / Liu Wenxi ... [et al.]
人物线描 / 刘文西 ... [et al.]
Xi'an : Shanxi ren min mei shu chu ban she, 1981 [i.e. 1982]
西安 : 陜西人民美術出版社, 1981 [i.e. 1982]
 
 
Zhongguo gu dai de miao hui / Wang Zhaoxiang, Liu Wenzhi
中國古代的庙会 / 王兆祥, 刘文智
by Wang, Zhaoxiang
王兆祥
Beijing : Shang wu yin shu guan guo ji you xian gong si : Fa xing xin hua shu dian, 1997
北京 : 商务印书馆国际有限公司 : 发行新华书店, 1997
 
 
Zhongguo de si ying jing ji he si ying qi ye zhu / Zhang Houyi, Liu wenpu zhu
中国的私营经济和私营企业主 / 张厚义,刘文璞著
by Zhang, Houyi
张厚义
Beijing : Zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1995
北京 : 知识出版社 : 新华书店总店北京发行所经销, 1995
 
 
Zhongguo xin shi qi wen yi li lun jia yan jiu [electronic resource] / Liu Wenbin zhu bian
中國新时期文艺理论家研究 [electronic resource] / 刘文斌主編
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2012
北京 : 中央民族大学出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo qu yu di zhi diao cha bao gao. Jiangzi Xian fu, Yadong Xian fu / bao gao bian xie Liu Wencan [and nine others] ; bian xie dan wei Zhongguo di zhi da...
中华人民共和国区域地质调查报告. 江孜县幅 亚东县幅 / 报告编写刘文灿 [and nine others] ; 编写单位中国地质大学(北京)地质调查研究院
by Zhongguo di zhi da xue (Beijing). Di zhi diao cha yan jiu yuan
中国地质大学(北京). 地质调查研究院
Wuhan Shi : Zhongguo di zhi da xue chu ban she, 2014
武汉市 : 中國地质大学出版社, 2014
MapMap [cartographic image, volume]
 
 
Si chou zhi lu : tong xiang Zhong Ya de li shi gu dao = The silk road : an ancient road to central Asia / [zhu bian, she ying Liu Wenmin ; fu zhu bian Chen Yong ; bian ji zhuan...
絲绸之路 : 通向中亚的历史古道 = The silk road : an ancient road to central Asia / [主编・摄影刘文敏 ; 副主编陈湧 ; 编辑撰文齐东方]
by Qi, Dongfang
齐东方
Beijing : Zhongguo san xia chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1993
北京 : 中国三峡出版社 : 经销新华书店总店北京发行所, 1993
 
 
Hu Yaobang / Heqi Hong bianzhu ; Wu Xiao, Liu Wen, Chu Ming yi
胡耀邦/ 和气弘编著 ; 吴晓, 刘文, 褚鸣译
Uniform title: Ge Yōhō to iu otoko : Chūgoku minshu kaikaku no hoshi. Chinese
胡耀邦という男 : 中国民主改革の星. Chinese
by Waki, Hiroshi
和気弘
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1989
北京 : 世界知识出版社, 1989
 
 
Zhong yang ge ming gen ju di shi / Ma Qibin, Huang Shaoqun, Liu Wenjun
中央革命根据地史 / 马齐彬, 黄少群, 刘文军
by Ma, Qibin
马齐彬
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1986
北京 : 人民出版社 : 新华書店发行, 1986
 
 
Ji cheng fa tong lun / Liu Chunmao, Liu Wen zhu
继承法通论/ 刘春茂, 刘文著
by Liu, Chunmao
刘春茂
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1985
 
 
Zhongguo ming qiao / Luo Zhewen, Liu Wenyuan, Liu Chunying zhu
中国名桥 / 罗哲文, 刘文渊, 刘春英著
by Luo, Zhewen
罗哲文
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 2006
天津市 : 百花文艺出版社, 2006
 
 
Zheng quan fa yu zheng quan kuai ji quan shu / zhu bian Yan Dawu, Liu Wenhua
证券法与证券会计全书 / 主编阎达五, 刘文华
Beijing shi : Zhongguo wu jia chu ban she, 1995
北京市 : 中国物价出版社, 1995
 
 
Qing dai xi qu fa zhan shi / zhu bian Qin Huasheng, Liu Wenfeng
清代戏曲发展史 / 主编秦华生, 刘文峰
Beijing Shi : Lü you jiao yu chu ban she, 2006
北京市 : 旅游教育出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.