National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 81 - 100 of 103 Results for author:刘文
Sort by:
 
 
Dang dai duan pian xiao shuo ming pian shang xi / Liu Wentian, Ding Maoyuan zhu bian
当代短篇小说名篇赏析 / 刘文田, 丁茂远主编
Fuzhou : Hai xia wen yi chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
福州 : 海峡文艺出版社 : 福建省新华書店发行, 1988
 
 
Chang'an shi hua. Shang gu Zhou Qin fen ce / ben ce zhu bian Zhang Mingxia ; fu zhu bian Liu Wenrui
长安史话. 上古周秦分册 / 本册主编张铭洽 ;副主编刘文瑞
[Xi'an] : Shanxi lü you chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1991
[西安] : 陕西旅游出版社 : 陕西省新华书店发行, 1991
 
 
Chang'an shi hua. Liang Han fen ce / ben ce zhu bian Zhang Mingqia, fu zhu bian Liu Wenrui
长安史话. 两汉分册 / 本册主编张铭洽, 副主编刘文瑞
[Sian] : Shanxi lü you chu ban she, 1991
[Sian] : 陕西旅游出版社, 1991
 
 
Shanxi Changwu zhan (1998-2008) / Liu Wenzhao, Dang Yanhui zhu bian
陕西长武站 (1998-2008) / 刘文兆, 党延辉主编
Beijing : Zhongguo nong ye chu ban she, 2012
北京 : 中国农业出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Yin lu ren : Mao zhu xi zai Shanbei di gu shi / gai bian Tao Zheng, Zhang Ping ; feng mian Liu Wenxi ; cha tu Chen Guangjian, Liu Wenxi
引路人 : 毛主席在陕北的故事 / 改编陶正, 张平 ; 封面刘文西 ; 插图陈光健, 刘文西
by Tao, Zheng, 1948-
陶正, 1948-
[Peking] : Zhongguo shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
[Peking] : 中國少年兒童出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1980
BookBook [text, volume]
 
 
Qing mo xian zheng shi / Wei Qingyuan, Gao Fang, Liu Wenyuan zhu
清末宪政史 / 韦庆远, 高放, 刘文源著
by Wei, Qingyuan
韦庆远
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 1993
北京 : 中国人民大学出版社, 1993
 
 
Zhongguo ming ci = Zhongguomingci / Luo Zhewen, Liu Wenyuan, Liu Chunying bian zhu
中国名祠 = Zhongguomingci / 罗哲文, 刘文渊, 刘春英编著
by Luo, Zhewen
罗哲文
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 2002
天津市 : 百花文艺出版社, 2002
 
 
Ren wu hua xuan / [Liu Wenxi, Fang Zengxian deng zhu]
人物画选 / [刘文西, 方增先等著]
[Zhengzhou Shi] : Henan mei shu chu ban she : Henan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[Zhengzhou Shi] : 河南美术出版社 : 河南省新华书店发行, 1985
 
 
Hang jia dai ni you Xizang : Lasa, Rikaze, Linzhi / zhu bian, Wang Jiping ; fu zhu bian, Ma Jinkang ; zuo zhe, Zhou Hui, Ma Yuan, Liu Wenqin
行家带你游西藏 : 拉萨、日喀则、林芝 / 主编, 王继萍 ; 副主编, 马晋康 ; 作者, 周惠, 马源, 刘文沁
by Zhou, Hui
周惠
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2007
上海市 : 东方出版中心, 2007
 
 
Yangzhou li shi ren wu ci dian / zhu bian Wang Cheng ; bian zhuan Wang Cheng, Liu Wenlin, Huang Yumin ; zhu lu Wang Yang, Liu Hua
扬州历史人物辞典 / 主编王澄 ; 编撰王澄, 刘文麟, 黄余敏 ; 助录王扬, 刘华
Nanjing Shi : Jiangsu gu ji chu ban she, 2001
南京市 : 江苏古籍出版社, 2001
 
 
Tang shi he xuan / Liu Wenwei bian xuan ; Yang Yerong xin zhu
唐诗合选 / 刘文蔚编选 ; 杨业荣新注
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1986
南宁市 : 广西人民出版社 : 广西新華書店发行, 1986
 
 
Zhu he jia qin ying yang shi yan shi yong zhi dao shou ce = Nutrition experiments in pigs and poultry: a practical guide / [Ying] Michael R. Bedford (Maike R. Beidefude), [Ao]...
猪和家禽营养试验实用指导手册 = Nutrition experiments in pigs and poultry: a practical guide / [英]Michael R. Bedford(迈克・R. 贝德福德), [澳]Mingan Choct(明根・朝格图),[英]Helen Masey O'Neill(海伦・马西・奥尼尔)编著 ; 潘雪男, 刘文峰, 敖志刚主译
Uniform title: Nutrition experiments in pigs and poultry: a practical guide. Chinese
by Bedford, Michael R. (Michael Richard), 1960-
Beijing : Zhongguo nong ye chu ban she, 2019
北京 : 中国农业出版社, 2019
BookBook [text, volume]
 
 
Zhuangzi bu zheng / [Guo Xiang zhu ; Cheng Xuanying shu] ; Liu Wendian zhu
莊子補正 / [郭象注 ; 成玄英疏] ; 刘文典著
Uniform title: Nanhua jing
南華經
by Zhuangzi
莊子
Kunming shi : Yunnan ren min chu ban she : Yunnan sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
昆明市 : 云南人民出版社 : 云南省新華書店发行, 1980
 
 
Feng bao di guo : jie du shi jie li shi shang ban tu zui da de Menggu di guo / zhu bian Song Yichang, Ni Jianzhong ; fu zhu bian Liu Wenyuan, Zhang Jinkui
风暴帝国 : 解读世界历史上版图最大的蒙古帝国 / 主编宋宜昌, 倪健中 ; 副主编刘文远, 张金奎
Beijing Shi : Zhongguo she hui chu ban she, 2008
北京市 : 中国社会出版社, 2008
 
 
Zhongguo she hui zhu yi shi chang jing ji fa lü quan shu / zhu bian Cai Cheng ; fu zhu bian Liu Wenhua, Yin Guofeng ; zhi xing zhu bian Zhu Dachi, Huang, wei
中国社会主义市场经济法律全书 / 主编蔡诚 ;副主编刘文华,殷国凤; 执行主編朱大旗, 黄炜
Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 1993
北京 : 人民日报出版社, 1993
 
 
Zhongguo--Dong meng yu Zhong Tai guan xi yan jiu / Zhang Yudong, Zhuang Guotu, Zhong Darong, Liu Wenzheng zhu bian
中国--东盟与中泰关系研究 / 张禹东, 庄国土, 钟大荣, 刘文正主编
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015-
北京市 : 社会科学文献出版社, 2015-
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zhe xue bai ke xiao ci dian / zhu bian Liu Wenying ; fu zhu bian Qi Fenzhong, Zeng Xiangli, Yang Keli
哲学百科小辞典 / 主编刘文英 ; 副主编祁芬中, 曾祥礼, 杨克礼
Lanzhou : Gansu ren min chu ban she : Gansu Sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
兰州 : 甘肃人民出版社 : 甘肃省新華書店发行, 1987
 
 
Hebei di li gai yao / zhu bian Deng Shoulin ; fu zhu bian Yang Jiyu, Liu Wenzhang ; bian zhe Li Qingze ... [et al.] ; hui tu Ma Changyin
河北地理概要 / 主编邓绶林 ; 副主编杨积余, 刘文彰 ; 编者李庆泽 ... [et al.] ; 绘图马常银
Shijiazhuang Shi : Hebei ren min chu ban she, 1984
石家庄市 : 河北人民出版社, 1984
 
 
Beijing xi ju tong shi = General history of Beijing theatre / Zhou Chuanjia ... [el al.] zhu bian
北京戏剧通史 = General history of Beijing theatre / 周传家 ... [et al.] 主編
Beijing Shi : Beijing Yan shan chu ban she, 2001
北京市 : 北京燕山出版社, 2001
 
 
Jian ming Ri Han ci dian / bian zhe, Lu Wnxiang [and five others] ; xiu ding zhe, M Jn, L Emin, Cen Jnsen, Yo Lping, Hn Xuying
简明日汉词典 / 编者, 刘文祥 [and five others] ; 修订者: 马骏, 李二敏, 陈俊森, 姚莉萍, 韩秀英
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2012
北京 : 商务印书馆, 2012
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.