National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 10 of 10 Results for author:"博爾濟吉特, 白瑩, 1947-"
Sort by:
 
 
Gu xiang tong nian wang shi de hui yi : 20 shi ji 50 nian dai bi zhe tong nian sheng huo ji shi yu Beijing xiao hu tong li de bian qian, 1947-1965 /...
故鄉童年往事的回憶 : 20 世纪50年代笔者童年生活纪事与北京小胡同里的变迁, 1947-1965 / 博爾濟吉特·白瑩 = My childhood memory in Beijing : my life in Beijing hu tong from 1947-1965 / written by Baiying Borjigin
by Borjigin, Baiying, 1947-
博爾濟吉特, 白瑩, 1947-
Belconnen, ACT : Aodaliya Kanpeila Zhonghua wen hua xie hui, 2016 , ©2014
Belconnen, ACT : 澳大利亞堪培拉中华文化协会, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Zhui su : yi ge Chengjisihan hou yi de xun gen jing li / zuo zhe Bo'erjijite·Baiying = An account of a descendant of Genghis Khan in search of his family roots /...
追溯 : 一個成吉思汗後裔的尋根經歷 / 作者博爾濟吉特·白瑩 = An account of a descendant of Genghis Khan in search of his family roots / written by Baiying·Borjigini
by Borjigin, Baiying, 1947-
博爾濟吉特, 白瑩, 1947-
Belconnen ACT : Aodaliya Kanpeila Zhonghua wen hua xie hui, 2009
Belconnen ACT : 澳大利亞堪培拉中華文化協會, 2009
 
 
Gu xiang tong nian wang shi de hui yi : 20 shi ji 50 nian dai bi zhe tong nian sheng huo ji shi yu Beijing xiao hu tong li de bian qian / Bo'erjijite·Baiying = My...
故鄉童年往事的回憶 : 20 世纪50 年代笔者童年生活纪事与北京小胡同里的变迁 / 博爾濟吉特·白瑩 = My childhood memory in Beijing : my life in Beijing hu tong from 1947-1965 / written by Baiying Borjigin
by Borjigin, Baiying, 1947-
博爾濟吉特, 白瑩, 1947-
[Belconnen, Australian Capital Territory] : Aodaliya Kanpeila Zhonghua wen hua xie hui, 2014 , ©2014
[Belconnen, Australian Capital Territory] : 澳大利亞堪培拉中华文化协会, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Chengjisihan ji qi xian he jia zu = Genghis Khan and his great family / Bo'erjijite·Baiying bian zhu
成吉思汗及其显赫家族 = Genghis Khan and his great family / 博尔济吉特·白莹编著
by Borjigin, Baiying, 1947-
博爾濟吉特, 白瑩, 1947-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2014
北京 : 中国社会科学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Wan lü cong zhong : mou bu wen yi yan chu dui sheng huo hui yi / Bo'erjijite·Baiying = Performing for the PLA : a memoir 1972-1977 / written by Baiying Borjigin
万绿丛中 : 某部文艺演出队生活回忆 / 博爾濟吉特·白瑩 = Performing for the PLA : a memoir 1972-1977 / written by Baiying Borjigin
by Borjigin, Baiying, 1947-
博爾濟吉特, 白瑩, 1947-
Belconnen, ACT : Aodaliya Zhonghua wen hua xie hui, 2015 , ©2015
Belconnen, ACT : 澳大利亞中华文化协会, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Wo de "Cha qing" sheng huo hui yi / zuo zhe: Bo'erjijite·Baiying = Memories of my youth in a Chinese village 1968-1971 / written by Baiying Borjigin
我的"插青"生活回忆 / 作者: 博爾濟吉特·白瑩 = Memories of my youth in a Chinese village 1968-1971 / written by Baiying Borjigin
by Borjigin, Baiying, 1947-
博爾濟吉特, 白瑩, 1947-
Belconnen, ACT : Aodaliya Zhonghua wen hua xie hui, 2015 , ©2015
Belconnen, ACT : 澳大利亞中华文化协会, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Wo de "cha qing" sheng huo hui yi / zuo zhe: Bo'erjijite Baiying = Memories of my youth in a Chinese village 1968-1971 / written by Baiying Borjigin
我的"插青"生活回忆 / 作者: 博爾濟吉特·白瑩 = Memories of my youth in a Chinese village 1968-1971 / written by Baiying Borjigin
by Borjigin, Baiying, 1947-
博爾濟吉特, 白瑩, 1947-
Belconnen, ACT : Aodaliya Zhonghua wen hua xie hui, 2016 , ©2015
Belconnen, ACT : 澳大利亞中华文化协会, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Bo'erjijite·Baofen yu Bo'erjijite·Anghan yan jiu : Bo'erjijite·Baiying lun wen hui bian / Bo'erjijite·Baiying = Research on...
博尔济吉特·宝棻与博尔济吉特·昂罕研究 : 博尔济吉特·白瑩论文汇编 / 博尔济吉特·白瑩 = Research on Baofen and Angqan Borjigin : Baiying Borjigin's dessertation / written by Baiying·Borjigini
by Borjigin, Baiying, 1947-
博爾濟吉特, 白瑩, 1947-
[Belconnen, Australian Capital Territory] : Aodaliya Kanpeila Zhonghua wen hua xie hui, 2014 , ©2014
[Belconnen, Australian Capital Territory] : 澳大利亞堪培拉中華文化協會, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Wan lü cong zhong : mou bu wen yi yan chu dui sheng huo hui yi / Bo'erjijite·Baiying = Performing for the PLA : a memoir 1972-1977 / written by Baiying Borjigin
万绿丛中 : 某部文艺演出队生活回忆 / 博爾濟吉特·白瑩 = Performing for the PLA : a memoir 1972-1977 / written by Baiying Borjigin
by Borjigin, Baiying, 1947-
博爾濟吉特, 白瑩, 1947-
Belconnen, ACT : Aodaliya Zhonghua wen hua xie hui, 2016 , ©2015
Belconnen, ACT : 澳大利亞中华文化协会, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Meng / Bo'erjijite·Baiying = The shattered dreams, in 1975-1991 / written by Baiying Borjigin
梦 / 博爾濟吉特.白瑩 = The shattered dreams, in 1975-1991 / written by Baiying Borjigin
by Borjigin, Baiying, 1947-
博爾濟吉特, 白瑩, 1947-
Belconnen, ACT : Aodaliya Zhonghua wen hua xie hui, 2016 , ©2016
Belconnen, ACT : 澳大利亞中华文化协会, 2016
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.