National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 62 Results for author:叶永烈
Sort by:
 
 
Mu ji Aodaliya / Ye Yonglie zhu
目击澳大利亚 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Shanghai Shi : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2013
上海市 : 上海交通大學出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Mi mi zong dui / Ye Yonglie zhu
秘密纵队 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Qun zhong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 群众出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Xin Zhongguo chen zhong de yi mu / [Ye Yonglie]
新中国沉重的一幕 / [作者叶永烈]
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1993
北京 : 作家出版社, 1993
 
 
Jiang Qing zhuan / [zuo zhe Ye Yonglie]
江青传 / [作者叶永烈]
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1993
北京 : 作家出版社, 1993
 
 
Chen Boda zhuan
陈伯达传
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1993
北京 : 作家出版社, 1993
 
 
Zhang Chunqiao zhuan
张春桥传
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1993
北京 : 作家出版社, 1993
 
 
Mao Zedong zhi chu
毛泽东之初
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1993
北京 : 作家出版社, 1993
 
 
Fu Lei yu Fu Cong / [zuo zhe Ye Yonglie]
傅雷与傅聪 / [作者叶永烈]
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1995
北京 : 作家出版社, 1995
 
 
Ru meng chu xing / Ye Yonglie zhu ; [cha tu Sun Xiongfei, Chen Chudian]
如梦初醒 / 叶永烈著 ; [插图孙雄飞, 陈初电]
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Qun zhong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 群众出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Qiao zhuang da ban / Ye Yonglie zhu ; [Cha tu Luo Pan]
乔装打扮 / 叶永烈著 ; [插图罗盘]
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Qun zhong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 群众出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
Meng li Nanyang zhi duo shao / Ye Yonglie zhu
梦里南洋知多少 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Shanghai Shi : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2010
上海市 : 上海交通大學出版社, 2010
 
 
Zhen shi de Chaoxian / Ye Yonglie zhu
真实的朝鲜 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈, author
Tianjin Shi : Tianjin jiao yu chu ban she, 2008
天津市 : 天津教育出版社, 2008
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Shi you di yi jia / Ye Yonglie zhu
石油的一家 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zhongguo shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1978
北京 : 中國少年兒童出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Chen zhong de 1957 = Chenzhong de 1957 / Ye Yonglie
沉重的1957 = Chenzhong de 1957 / 叶永烈
by Ye, Yonglie
叶永烈
Nanchang Shi : Bai hua zhou wen yi chu ban she, 1992
南昌市 : 百花洲文艺出版社, 1992
 
 
Ke xue jia gu shi 100 ge / Ye Yonglie bian zhu
科学家故事100个 / 叶永烈编著
by Ye,Yonglie
叶永烈
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海 : 少年儿童出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1982
 
 
Zhi shi zhi hua / Ye Yonglie
知识之花 / 叶永烈
by Ye, Yonglie
叶永烈
[Guangzhou?] : Guangdong ke ji chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1978-
[广州?] : 广东科技出版社 : 广东省新華書店发行, 1978-
 
 
Liang Shiqiu de hong yan zhi ji / Ye Yonglie zhu
梁实秋的红颜知己 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Shanghai : Wen hui chu ban she, 2010
上海 : 文汇出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
"Si ren bang" xing wang / Ye Yonglie zhu
"四人帮"兴亡 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 2009
北京 : 人民日報出版社, 2009
 
 
Xing tiao qi xia de Zhongguo ren / Ye Yonglie zhu
星条旗下的中国人 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Shanghai : Shanghai hua bao chu ban she, 1994
上海 : 上海画报出版社, 1994
 
 
Ai guo de "Pan guo zhe" : Ma Sicong zhuan / [Ye Yonglie zhu]
爱国的"叛国者" : 马思聪传 / [叶永烈著]
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1993
北京 : 作家出版社 : 经销新华书店北京発行所, 1993
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.