National Library of Australia

Showing 1 - 18 of 18 Results for author:"周亮工, 1612-1672"
Sort by:
 
 
Lai gu tang ji / [Zhou Lianggong zhuan]
賴古堂集 / [周亮工撰]
by Zhou, Lianggong, 1612-1672
周亮工, 1612-1672
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1979
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1979
 
 
Min xiao ji / Zhou Lianggong zhuan
閩小記 / 周亮工撰
by Zhou, Lianggong, 1612-1672
周亮工, 1612-1672
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1985
 
 
Min xiao ji : [2 juan] / Zhou Lianggong zhuan
閩小記 : [2卷] / 周亮工撰
by Zhou, Lianggong, 1612-1672
周亮工, 1612-1672
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 64 [1975]
台北 : 成文出版社, 民國64 [1975]
 
 
Zhou Lianggong quan ji / Zhou Lianggong zhu ; Zhu Tianshu bian jiao zhang li
周亮工全集 / 周亮工著 ; 朱天曙编校整理
Uniform title: Works. 2009
by Zhou, Lianggong, 1612-1672
周亮工, 1612-1672
Nanjing Shi : Feng huang chu ban she, 2009
南京市 : 凤凰出版社, 2009
 
 
Lai gu tang shi ji [microform] : si juan / Zhou Lianggong gao ; Wu Zongxin yue
賴古堂詩集 [microform] : 四卷 / 周亮工稿 ; 吳宗信閱
by Zhou, Lianggong, 1612-1672
周亮工, 1612-1672
[China] : [publisher not identified], Kangxi xin si [1701]
[China] : [publisher not identified], 康熙辛巳 [1701]
MicroformMicroform, BookBook [text]
 
 
Chi du xin chao. 3 ji / Zhou Lianggong bian ; Zhang Jinglu jiao dian ; [Shi Zhecun ji]
尺牘新鈔. 三集 / 周亮工編 ; 張静廬校點 ; [施蟄存輯]
by Zhou, Lianggong, 1612-1672
周亮工, 1612-1672
Shanghai : Shanghai za zhi gong si, Minguo 25 [1936]
上海 : 上海雜誌公司, 民國25 [1936]
 
 
Zi chu / Zhou Lianggong ji
字觸 / 周亮工輯
by Zhou, Lianggong, 1612-1672
周亮工, 1612-1672
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Chi du xin chao. 2 ji / Zhou Lianggong bian ; Zhang Jinglu jiao dian ; [Shi Zhecun ji]
尺牘新鈔. 2集 / 周亮工編 ; 張静廬校點 ; [施蟄存輯]
by Zhou, Lianggong, 1612-1672
周亮工, 1612-1672
Shanghai : Shanghai za zhi gong si, Minguo 25 [1936]
上海 : 上海雜誌公司, 民國25 [1936]
 
 
Shu ying / Zhou Lianggong zhu
書影 / 周亮工著
by Zhou, Lianggong, 1612-1672
周亮工, 1612-1672
Shanghai : Zhonghua shu ju ; 1958
上海 : 中華書局 ; 1958
 
 
Zi chu : [6 juan] / Zhou Lianggong ji
字觸 : [6卷] / 周亮工輯
by Zhou, Lianggong, 1612-1672
周亮工, 1612-1672
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Ming Qing yin ren zhuan / Zhou Liyuan [Lianggong], Wang Qishu, Ye Ming bian zhu
明清印人傳 / 周櫟園[亮工], 汪啓淑, 葉銘編著
Uniform title: Yin ren zhuan
印人傳
by Zhou, Lianggong, 1612-1672
周亮工, 1612-1672
Jiulong : Bo ya zhai, 1977
九龍 : 博雅齋, 1977
 
 
Lai gu tang wei ke shi : yi juan / Zhou Lianggong zhuan
赖古堂未刻诗 : 一卷 / 周亮工撰
by Zhou, Lianggong, 1612-1672
周亮工, 1612-1672
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Lai gu tang ji / [Zhou Lianggong zhuan]
賴古堂集 / [周亮工撰]
by Zhou, Lianggong, 1612-1672
周亮工, 1612-1672
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1979
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Min xiao ji [microfilm] : 4 juan / Huang Shujing zhuan
閩小記 [microfilm] : 4卷 / 周亮工撰
by Zhou, Lianggong, 1612-1672
周亮工, 1612-1672
[Xuyi : Wu Tangwang, between 1851-1861]
[盱眙 : 吳棠望, between 1851-1861]
BookBook [microfilm]
 
 
Shu ying : 10 juan ben / Zhou Lianggong zhu
書影 (10卷本) / 周亮工著
by Zhou, Lianggong, 1612-1672
周亮工, 1612-1672
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1981
上海 : 上海古籍出版社, 1981
 
 
Lai gu tang chi du xin chao / Zhou Lianggong ji
賴古堂尺牘新鈔 / 周亮工輯
Taibei Shi : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 61 [1972]
臺北市 : 臺灣中華書局, 民國 61 [1972]
 
 
Zi chu : liu juan / Zhou Lianggong ji
字觸 : 六卷 / 周亮工輯
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Chi du xin chao / Zhou Lianggong zuan ; [jiao dian zhe Zhang Jinglu ; zhu bian zhe Shi Zhecun]
尺牘新鈔 / 周亮工纂 ; [校點者張靜廬 ; 主編者施蛰存]
Shanghai : Shanghai za zhi gong si, Minguo 24 [1935]
上海 : 上海雜誌公司, 民國24 [1935]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.