National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 69 Results for author:"周作人, 1885-1967"
Sort by:
 
 
Yong ri ji / Zhou Zuoren zuo
永日集 / 周作人著
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Jiulong : Shi yong shu ju, 1972
九龍 : 實用書局, 1972
 
 
Tan long ji / Zhou Zuoren zhu
談龍集 / 周作人著
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Jiulong : Shi yong shu ju, 1972
九龍 : 實用書局, 1972
 
 
Zhitang shu xin / Zhou Zuoren zhu ; Huang Kaifa bian
知堂書信 / 周作人著 ; 黄開發編
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Beijing : Hua xia chu ban she, 1994
北京 : 華夏出版社, 1995
 
 
Zhou Zuoren wan nian shou zha yi bai feng
周作人晚年手札一百封
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Xianggang : Taiping Yang tu shu gong si, 1972
香港 : 太平洋圖書公司, 1972
 
 
Zhitang hui xiang lu = Zhitanghuixianglu / Zhou Zuoren zhu
知堂回想录 = Zhitanghuixianglu / 周作人著
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Hefei Shi : Anhui jiao yu chu ban she, 2008
合肥市 : 安徽教育出版社, 2008
 
 
Zhou Zuoren shu xin
周作人書信
Uniform title: Correspondence Selections
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Jiulong : Shi yong shu ju, 1967
九龍 : 實用書局, 1967
 
 
Lu Xun xiao shuo li de ren wu / Zhou Xiashou zhu
魯迅小說裏的人物 / 周遐壽著
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Shanghai : Shanghai chu ban gong si, 1954
上海 : 上海出版公司, 1954
 
 
Zhou Zuoren san wen / Zhang Minggao, Fan Qiao bian
周作人散文 / 张明高, 范桥编
Uniform title: Essays
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Beijing : Zhongguo guang bo dian shi chu ban she, 1992
北京 : 中国广播电视出版社, 1992
 
 
Ku cha sui bi / Zhou Zuoren zhu
苦茶隨筆 / 周作人著
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Xianggang : Shi yong shu ju, 1971
香港 : 實用書局, 1971
 
 
Zhou Zuoren dai biao zuo xuan / [Zhou Zuoren]
周作人代表作選 / [周作人]
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Xianggang : Tong wen shu dian, 1975
香港 : 同文書店, 1975
 
 
Zhou Zuoren san wen xuan / Zhou Zuoren zhu ; Pulide Ying yi = Zhou Zuoren, selected essays / original Chinese text by Zhou Zuoren ; translated by David E. Pollard
周作人散文選 / 周作人著 ; 卜立德英譯 = Zhou Zuoren, selected essays / original Chinese text by Zhou Zuoren ; translated by David E. Pollard
Uniform title: Essays Selections 2006
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Hong Kong : Chinese University Press, c2006
 
 
Li chun yi qian / Zhou Zuoren zhu
立春以前 / 周作人著
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Jiulong : Shi yong shu ju, 1973
九龍 : 實用書局, 1973
 
 
Zhou Zuoren xuan ji / Xu Chensi, Ye Wangyou bian xuan
周作人選集 / 徐沉泗, 葉忘憂編選
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Shanghai : Wan xiang shu wu, Minguo 25 [1936]
上海 : 萬象書屋, 民國25 [1936]
 
 
Feng yu tan / Zhou Zuoren zuo
風雨談 / 周作人作
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Jiulong : Shi yong shu ju, 1972
九龍 : 實用書局, 1972
 
 
Zhitang yi you wen bian / Zhou Zuoren zhu
知堂乙酉文編 / 周作人著
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Xianggang : San yu tu shu wen ju gong si, 1973
香港 : 三育圖書文俱公司, 1973
 
 
Zhitang tan chi / Zhong Shuhe bian
知堂談吃 / 钟叔河编
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
[Peking] : Zhongguo shang ye chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1990
[Peking] : 中国商业出版社 : 新华书店总店科技发行所经销, 1990
 
 
Lu Xun xiao shuo li de ren wu / Zhou Xiashou zhu
魯迅小说里的人物 / 周遐壽著
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1981
北京 : 人民文学出版社, 1981
 
 
Zhou Zuoren / Zhang Liang bian ; San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban
周作人 / 張梁編 ; 三聯書店(香港)有限公司, 人民文學出版社聯合編輯出版
Uniform title: Essays. Selections. 1994
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 1994
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 1994
 
 
Zhi tang wen ji : yi ming, Zhou Zuoren zi xuan san wen ji / Zhou Zuoren zhu
知堂文集 : 一名, 周作人自選散文集 / 周作人著
Uniform title: Essays. Selections
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Xianggang : Yi xin shu dian, [between 1980 and 1986]
香港 : 一新書店. [between 1980 and 1986]
 
 
Zhou Zuoren lun wen ji / Huang Zhiqing bian
周作人論文集 / 黄志清編
Uniform title: Works. Selections. 1972
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Xianggang : Hui wen ge shu dian, 1972
香港 : 滙文閣書店, 1972
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.