National Library of Australia

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:周英
Sort by:
 
 
Bi jiao wen xue yu xiao shuo quan shi / Zhou Yingxiong zhu
比较文学与小说诠释 / 周英雄著
by Zhou, Yingxiong, 1939-
周英雄, 1939-
[Peking] : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
[Peking] : 北京大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Zhong gong Ya'an di fang dang shi yan jiu xin bian : xin min zhu zhu yi ge ming shi qi / Zhou Yingzhe bian zhu
中共雅安地方党史研究新编 : 新民主主义革命时期 / 周英哲编著
by Zhou Yingzhe
周英哲
Chengdu : Chengdu chu ban she, 1990
成都 : 成都出版社, 1990
 
 
Xue chao xian xiang = About student strikes / Zhou Ying ... [et al.] zhu
学潮现象 = About student strikes / 周英 ... [et al.] 著
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1991
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1991
 
 
Hengqin / zhu bian Zhou Yingyao
横琴 / 主编周英尧
Guangzhou : Jinan da xue chu ban she, 1993
广州 : 暨南大学出版社, 1993
 
 
Jie gou zhu yi de li lun yu shi jian / Zheng Shusen, Zhou Yingxiong bian zhu
結構主義的理論與實踐 / 鄭樹森, 周英雄編著
Taibei Shi : Li ming wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 69 [1980]
台北市 : 黎明文化事業股份有限公司, 民國69 [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Riben a! Taiwan a! / Jin Meiling, Zhou Yingming zhu ; Zhang Liangze yi
日本啊!台灣啊! / 金美齡, 周英明著 ; 張良澤譯
by Jin, Meiling, 1934-
金美齡, 1934-
Taibei Shi : Qian wei chu ban she, 2001
臺北市 : 前衛出版社, 2001
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.