National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 42 Results for author:唐文
Sort by:
 
 
Rujing xian sheng zi ding nian pu zheng xu pian / Tang Wenzhi zhu ; Tang Qingyi bu
茹經先生自訂年譜正續篇 / 唐文治著 ; 唐慶詒補
by Tang, Wenzhi, 1865-1954
唐文治, 1865-1954
Taibei Xian Yonghe Shi : Wen hai chu ban she, Minguo 75 [1986]
臺北縣永和市 : 文海出版社, 民國75 [1986]
 
 
Yu san zhi shang : leng yan kan zhan Zhong / zuo zhe Tang Wen
雨傘之殤 : 冷眼看佔中 / 作者唐文
by Tang, Wen
唐文
Xianggang : Mei Jia mei ti, 2014 nian 12 yue
香港 : 美加媒體, 2014年12月
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo gu dai xi ju shi chu gao / Tang Wenbiao zhu
中國古代戲劇史初稿 / 唐文標著
by Tang, Wenbiao
唐文標
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 73 [1984]
臺北市 : 聯經出版事業公司, 民國73 [1984]
 
 
Ru jing tang wen ji / Tang Wenzhi zhu
茹經堂文集 / 唐文治著
Uniform title: Works
by Tang, Wenzhi, 1865?-
唐文治, 1865?-
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974]
 
 
Jiangsu jin dai jing ji shi tan tao / Tang Wenqi zhu
江苏近代经济史探讨 / 唐文起著
by Tang, Wenqi
唐文起
Zhenjiang Shi : Jiangsu da xue chu ban she, 2013
镇江市 : 江苏大学出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Zhang Taiyan si xiang yan jiu / Tang Wenquan, Luo Fuhui zhu
章太炎思想硏究 / 唐文权, 罗福惠著
by Tang, Wenquan
唐文权
Wuchang : Hua zhong shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing, 1986
武昌 : 华中师范大学出版社 : 新华书店湖北发行所发行, 1986
 
 
Ru jing tang zou shu : [3 juan] / Tang Wenzhi zhu
茹經堂奏疏 : [3卷] / 唐文治著
by Tang, Wenzhi, 1865-1954
唐文治, 1865-1954
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1967]
[臺北縣永和鎭] : 文海出版社, [1967]
 
 
Tang Wenbiao sui za
唐文標碎雜
by Tang, Wenbiao
唐文標
Taibei : Yuan jing chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 遠景出版社, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Ming dai fu yi zhi du shi / Tang Wenji zhu
明代賦役制度史 / 唐文基著
by Tang, Wenji
唐文基
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
[Peking] : 中國社会科学出版社 : 新華書店经销, 1991
 
 
Qianlong zhuan / Tang Wenji, Luo Qingsi zhu
乾隆传 / 唐文基,罗庆泗著
by Tang, Wenji
唐文基
Beijing : Ren min chu ban she, 1994
北京 : 人民出版社, 1994
 
 
Ru jing tang wen ji / Tang Wenzhi zhu
茹經堂文集 / 唐文治著
by Tang, Wenzhi, 1865-1954
唐文治, 1865-1954
Shanghai shi : Shanghai shu dian, 1996
上海市 : 上海書店, 1996
 
 
Ru jing tang wen ji san bian : [5 juan] / Tang Wenzhi zhu ; Feng Zhenxin bian
茹經堂文集三編 : [5卷] / 唐文治著 ; 馮振心編
 
 
Tang Weizhi xian sheng yan jiang lu. di 2 ji / Tang Wenzhi
唐蔚芝先生演講錄. 第2集 / 唐文治
by Tang, Wenzhi, 1865-1954
唐文治, 1865-1954
Shanghai : Jiao tong da xue chu ban chu, Minguo 28 [1939]
上海 : 交通大學出版處, 民國28 [1939]
 
 
Shui lai zuo zhu : dang dai Zhongguo de qi ye jue ce / Tang Wenfang zhu ; Yao Ting yi
誰來做主 : 當代中國的企業決策 / 唐文方著 ; 姚庭譯
by Tang, Wenfang
唐文方
Xianggang : Niujin da xue chu ban she, 1996
香港 : 牛津大學出版社, 1996
 
 
Jue xing yu mi wu : Zhongguo jin dai min zu zhu yi si chao yan jiu / Tang Wenquan zhu
觉醒与迷误 : 中国近代民族主义思潮研究 / 唐文权著
by Tang, Wenquan
唐文权
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1993
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 1993
 
 
Zhongguo gu dai xi ju shi / Tang Wenbiao zhu
中国古代戏剧史 / 唐文标著
by Tang, Wenbiao
唐文标
Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中国戏剧出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Hubei zi ran di li / Tang Wenya, Ye Xueqi, Yang Baoliang
湖北自然地理 / 唐文雅, 叶学齐, 杨宝亮
by Tang, Wenya
唐文雅
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
[武汉市] : 湖北人民出版社 : 湖北省新華書店发行, 1980
 
 
Yelang wen hua xun zong = Yelangwenhuaxunzong / Tang Wenyuan, Liu Weiguo zhu
夜郎文化寻踪 = Yelangwenhuaxunzong / 唐文元, 刘卫国著
by Tang, Wenyuan
唐文元
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 2002
成都 : 四川人民出版社, 2002
 
 
Zhongguo huo guo / Tang Wen ... [et al.] bian zhu
中国火锅 / 唐文 ... [et al.]编著
[Changchun] : Jilin ke xue ji shu chu ban she, 1989
[长春] : 吉林科学技术出版社, 1989
 
 
Li He shi suo yin / Tang Wen ... [et al.] bian
李賀詩索引 / 唐文 ... [et al.] 編
Jinan : Qi Lu shu she, 1984
济南 : 齊魯書社, 1984
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.