National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:啟之
Sort by:
 
 
Jie mi Zhongguo dian ying, du jie wen ge ying pian / Qi Zhi zhu
揭秘中國電影, 讀解文革影片 / 啟之著
by Qi, Zhi
啟之
Taibei Shi : Xin rui wen chuang, 2013 , ©2013
臺北市 : 新銳文創, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Cuo luan kuang biao de Mao shi dai / Qizhi zhu
錯亂狂飆的毛時代 / 啟之著
by Qizhi
啟之
Taibei Shi : Xin rui wen chuang, 2013 , ©2013
台北市 : 新銳文創, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Shui mu feng yu : Beijing Qing hua da xue wen ge shi / Qi Zhi bian
水木風雨 : 北京清華大學文革史 / 啟之編
Taibei Shi : Du li zuo jia, 2014 nian 3 yue , ©2014
台北市 : 獨立作家, 2014年3月
BookBook [text, volume]
 
 
Gu shi bu shi li shi : wen ge de ji shi yu shu xie / Qizhi [bian]
故事不是歷史 : 文革的紀實與書寫 / 啟之[編]
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2013 , ©2013
台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Wendu'erhan de you ling : Lin Biao shi jian : "jiu yi san" si shi nian hou de hui yi yu si kao / Qi Zhi, He Shu bian
溫都爾汗的幽靈 : 林彪事件 : 「九一三」四十年後的回憶與思考 / 啟之, 何蜀編
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2012
台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2012
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.