National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 126 Results for author:"國立編譯館 (China)"
Sort by:
 
 
Guo li bian yi guan chu ban shu ji mu lu / Guo li bian yi guan bian
國立編譯館出版書籍目錄 / 國立編譯館編
by Guo li bian yi guan (China)
國立編譯館 (China)
Nanjing, Minguo 25 [1936]
南京, 民國25 [1936]
 
 
Qi xiang xue ming ci
氣象學名詞
by Guo li bian yi guan (China)
國立編譯館 (China)
[Shangsha : Shangwu], Minguo 28 [1939]
[长沙: 商务], 民國28 [1939]
 
 
Taiwan gu dian wen xue de shi dai ke hen : cong wan Qing dao er er ba / Liao Zhenfu zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian
台灣古典文學的時代刻痕 : 從晚清到二二八 / 廖振富著 ; 國立編譯館主編
by Liao, Zhenfu
廖振富
Taibei Shi : Guo li bian yi guan, 2007
臺北市 : 國立編譯館, 2007
 
 
by f se wen shi cong shu
陳鵬仁
Taibei : Shui niu tu shu chu ban shi ye you xian gong si, 2005
台北 : 水牛图书出版事业有限公司, 2005
 
 
Taiwan wen xue lun : cong xian dai dao dang dai / Xu Junya zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian
臺灣文學論 : 從現代到當代 / 許俊雅著 ; 國立編譯館主編
by Xu, Junya
許俊雅
Taibei Shi : Nan tian shu ju, Minguo 86 [1997]
臺北市 : 南天書局, 民國86 [1997]
 
 
Pu Songling ji qi Liao zhai zhi yi / Luo Jingzhi bian zhu ; [Guo li bian yi guan zhu bian]
蒲松齡及其聊齋志異 / 羅敬之編著 ; [國立編譯館主編]
by Luo, Jingzhi
羅敬之
Taibei Shi : Guo li bian yi guan, Minguo 75 [1986]
台北市 : 國立編譯館, 民國75 [1986]
 
 
Ming Qing shi qi Taiwan lü you wen xue yu wen xian yan jiu / Yang Zhengkuan zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian
明清時期臺灣旅遊文學與文獻研究 / 楊正寬著 ; 國立編譯館主編
by Yang, Zhengkuan
楊正寬
Taibei Shi : Guo li bian yi guan, Minguo 96 [2007]
臺北市 : 國立編譯館, 民國96 [2007]
 
 
San min zhu yi wen yi de dao de guan / Song Rui zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian
三民主義文藝的道德觀 / 宋瑞著 ; 國立編譯館主編
by Song, Rui, 1919-
宋瑞, 1919-
Taibei Shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 中央文物供應社, 民國72 [1983]
 
 
Hai jin de zhuan zhe : Ming chu Dong Ya yan hai guo ji xing shi yu Zheng He xia xi yang / Zheng Yongchang zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian
海禁的轉折 : 明初東亞沿海國際形勢與鄭和下西洋 / 鄭永常著 ; 國立編譯館主編
by Zheng, Yongchang, 1952-
鄭永常, 1952-
Xin Bei Shi Banqiao Qu: Dao xiang chu ban she, 2011
新北市板橋區 : 稻鄉出版社, 2011
 
 
Qing shao nian wen ti tan jiu / Peng Jiaxing zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian
青少年問題探究 / 彭駕騂著 ; 國立編譯館主編
by Peng, Jiaxing
彭駕騂
Taibei Shi : Ju liu tu shu gong si, Minguo 74 [1985]
臺北市 : 巨流圖書公司, 民國74 [1985]
 
 
Liu ling nian dai Taiwan xian dai zhu yi xiao shuo de xian dai xing / Zhu Fangling zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian
六〇年代台灣現代主義小說的現代性 / 朱芳玲著 ; 國立編譯館主編
by Zhu, Fangling
朱芳玲
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju you xian gong si, 2010
臺北市 : 臺灣學生書局有限公司, 2010
 
 
Zhongguo wen hua xin tan / Xu Wenshan zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian
中國文化新探 / 徐文珊著 ; 國立編譯館主編
by Xu, Wenshan
徐文珊
Taibei Shi : Da Zhongguo tu shu gong si, Minguo 73 [1984]
台北市 : 大中國圖書公司, 民國73 [1984]
 
 
Zhan hou chu qi (1945-1949) Taiwan de wen hua chang yu yu wen xue si chao / Xu Xiuhui zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian
戰後初期 (1945-1949) 台灣的文化場域與文學思潮 / 徐秀慧著 ; 國立編譯館主編
by Xu, Xiuhui
徐秀慧
Taibei Xian Banqiao Shi : Dao xiang chu ban she, Minguo 96 [2007]
台北縣板橋市 : 稻鄉出版社, 民國96 [2007]
 
 
Li Hongzhang yu Bei yang jian dui : jin dai Zhongguo chuang jian hai jun de shi bai yu jiao xun / Wang Jiajian zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian
李鴻章與北洋艦隊 : 近代中國創建海軍的失敗與教訓 / 王家儉著 ; 國立編譯館主編
by Wang, Jiajian
王家儉
Taibei Shi : Guo li bian yi guan, Minguo 89 [2000]
臺北市 : 國立編譯館, 民國89 [2000]
 
 
Wen hua yan jiu he xin yi ti yu guan jian zheng bian / zuo zhe Chris Barker ; yi zhe Wu Peixian ; zhu yi Guo li bian yi guan
文化研究核心議題與關鍵爭辯 / 作者Chris Barker ; 譯者吳沛嶸 ; 主譯國立編譯館
Uniform title: Making sense of cultural studies. Chinese
by Barker, Chris, 1955-
Taibei Xian Yonghe Shi : Wei bo wen hua guo ji chu ban you xian gong si, 2009
台北縣永和市 : 韋伯文化國際出版有限公司, 2009
 
 
Zhong Ying fan yi mian mian guan / Li Dengxin zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian
中英翻譯面面觀 / 黎登鑫著 ; 國立編譯館主編
by Li, Dengxin
黎登鑫
Taibei shi : Wu nan tu shu chu ban gong si, Minguo 77 [1988]
臺北市 : 五南圖書出版公司, 民國77 [1988]
 
 
Zhan guo ce di ming kao shi / Cheng Faren zhu
戰國策地名考釋 / 程發軔著
by Cheng, Faren
程發軔
Taibei Shi : Guo li bian yi guan, Minguo 89 [2000]
臺北市 : 國立編譯館, 民國89 [2000]
 
 
Pai huai yu si yu yu zhi xu zhi jian : Ri ju shi qi Taiwan xin wen xue nü xing chuang zuo yan jiu / Lü Mingchun zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian
徘徊於私語與秩序之間 : 日據時期台灣新文學女性創作研究 / 呂明純著 ; 國立編譯館主編
by Lü, Mingchun
呂明純
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju you xian gong si, 2007
臺北市 : 臺灣學生書局有限公司, 2007
 
 
Zhongshan xue shuo tan yuan / Hu Yiguan zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian
中山學說探源 / 胡一貫著 ; 國立編譯館主編
by Hu, Yiguan
胡一貫
Taibei Shi : Guo li bian yi guan, Minguo 83 [1994]
臺北市 : 國立編譯館, 民國83 [1994]
 
 
Chuan cheng yu chuang xin : zhan hou chu qi Taiwan da xue de zai chu fa (1945-1950) / Ou Suying zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian
傳承與創新 : 戰後初期臺灣大學的再出發(1945-1950) / 歐素瑛著 ; 國立編譯館主編
by Ou, Suying
歐素瑛
Taibei Shi : Taiwan gu ji chu ban you xian gong si, 2006
臺北市 : 台灣古籍出版有限公司, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.