National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 107 Results for author:天津图书馆
Sort by:
 
 
Shui dao xun wang : Tianjin tu shu guan cang Qing dai yu tu xuan / Tianjin tu shu guan bian
水道寻往 : 天津图书馆藏清代舆图选 / 天津图书馆编
by Tianjin tu shu guan
天津图书馆
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2007
北京 : 中国人民大学出版社, 2007
 
 
Bing lian ji : si juan / Xia Shufang zhuan
冰莲集 : 四卷 / 夏树芳撰
by Xia, Shufang, 16th/17th century
夏树芳, 16th/17th century
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Yu Jianchuan ji : si juan / Yu Ruyan zhuan
俞渐川集 : 四卷 / 俞汝言撰
by Yu, Ruyan, 1614-1679
俞汝言, 1614-1679
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Dong quan zhi : si juan / Wang Chong zhuan
东泉志 : 四卷 / 王宠撰
by Wang, Chong, 1494-1533
王宠, 1494-1533
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Shen jiao guan bi zhou ji : si juan / Ling Zhanchu zhuan
申椒馆敝帚集 : 四卷 / 凌湛初撰
by Ling, Zhanchu
凌湛初
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Shi qu ge ding ke Wang Jinshan xian sheng ji : shi si juan / Wang Chen zhuan
石渠阁订刻王谨山先生集 : 十四卷 / 王辰撰
by Wang, Chen
王辰
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Yunshan ri ji : bu fen juan / Guo Tianxi zhuan
云山日记 : 不分卷 / 郭天锡撰
by Guo, Bi, 1301-1355
郭畀, 1301-1355
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Jin men za shi shi : yi juan / Wang Hang zhuan
津门杂事诗 : 一卷 / 汪沆撰
by Wang, Hang, 1684-1764
汪沆, 1684-1764
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Jin men wen jian lu : liu juan / Hao Fusen zhuan
津门闻见录 : 六卷 / 郝福森撰
by Hao, Fusen
郝福森
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Feng Beihu xian sheng ming chun ji : ba juan / Feng Guangzhe zhuan
冯北湖先生鸣春集 : 八卷 / 冯光浙撰
by Feng, Guangzhe
冯光浙
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Donggao shi wen ji : bu fen juan / Zhang Youmin zhuan
东皐诗文集 : 不分卷 / 张右民撰
by Zhang, Youmin
张右民
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Yishanlaoren shi pan : bu fen juan ; fu Gai yuan kao : yi juan ; Ming chen lüe : yi juan / Yishan shi zhuan
一山老人史鞶 : 不分卷 ; 附改元考 : 一卷 ; 名臣略 : 一卷 / 一山氏撰
by Yishan
一山
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Jie he tang ji : si juan ; bu yi san juan ; fu lu yi juan / Ren Chendan zhuan
介和堂集 : 四卷 ; 补遗三卷 ; 附录一卷 / 任辰旦撰
by Ren, Chendan, 1623-1692
任辰旦, 1623-1692
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Wei fen cao : er juan / Wang Yuanhan zhuan
未焚草 : 二卷 / 王元翰撰
by Wang, Yuanhan, 1565-1633
王元翰, 1565-1633
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Zhi yan : san juan / Niu Yingyun zhuan
质言 : 三卷 / 牛应允撰
by Niu, Yingyun
牛应允
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Jun zheng bei li : bu fen juan / Zhao Tang zhuan
军政备例 : 不分卷 / 赵堂撰
by Zhao, Tang
赵堂
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
San Wu shui li tu kao : si juan ; Su Song Chang Zhen shui li tu : yi juan / Lü Guangxun zhuan
三吴水利图考 : 四卷 ; 苏松常镇水利图 : 一卷 / 吕光洵撰
by Lü, Guangxun
吕光洵
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Ban shan cang gao : er shi juan / Wang Shuguo zhuan
半山藏稿 : 二十卷 / 王叔果撰
by Wang, Shuguo, 1516-1588
王叔果, 1516-1588
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Yi zhai shi gao : qi juan ; wen gao yi juan / Yongjing zhuan
益斋诗稿 : 七卷 ; 文稿一卷 / 永璥撰
by Yongjing
永璥
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Jin shi zhu lu kao : yi juan / Weng Danian zhuan
金石著录考 : 一卷 / 翁大年撰
by Weng, Danian
翁大年
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.