National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 53 Results for author:季羡林
Sort by:
 
 
Fu de yong jiu de hui / [Ji Xianlin.]
赋得永久的悔 / [季羡林.]
by Ji Xianlin
季羡林
Beijing : Hua yi chu ban she, 2008
北京 : 华艺出版社, 2008
 
 
San shi nian he dong, san shi nian he xi / Ji Xianlin
三十年河东, 三十年河西 / 季羡林
Uniform title: Essays. Selections
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing : Hua yi chu ban she, 2008
北京 : 華兿出版社, 2008
 
 
Dao, nian, yi : ling yi zhong hui yi lu / [zuo zhe Ji Xianlin]
悼, 念, 忆 : 另一种回忆录 / [作者季羡林]
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing : Hua yi chu ban she, 2008
北京 : 华艺出版社, 2008
 
 
Tan guo xue / [Ji Xianlin zhu]
谈国学 / [季羡林著]
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing : Hua yi chu ban she, 2008
北京 : 华艺出版社, 2008
 
 
Ji Xianlin shuo guo xue / Ji Xianlin zhu ; Ji Xianlin yan jiu suo bian
季羡林说国学 / 季羡林著 ; 季羡林研究所编
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing Shi : Zhongguo shu dian, 2007
北京市 : 中國書店, 2007
 
 
Zhong Yin wen hua jiao liu shi / Ji Xianlin zhu ; zu bian Zhongguo wen hua shu yuan, Dong fang ying shi ji tuan dong fang wen hua yan jiu zhong xin
中印文化交流史 / 季羡林著 ; 组编中国文化书院, 东方影视集团东方文化硏究中心
by Ji, Xianlin
季羡林
[Peking] : Xin hua chu ban she, 1991
[Peking] : 新华出版社, 1991
 
 
Zhong Yin wen hua guan xi shi lun cong / Ji Xianlin zhu
中印文化关系史論丛 / 秊羡林著
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing : Ren min chu ban she, 1957
北京 : 人民出版社, 1957
 
 
Xue hai fan cha : Ji Xianlin zi shu / Ji Xianlin
学海泛槎 : 季羡林自述 / 季羡林
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing Shi : Hua yi chu ban she, 2005
北京市 : 华艺出版社, 2005
 
 
Bing ta za ji / Ji Xianlin zhu
病榻杂记 / 季羡林著
by Ji, Xianlin, 1911-
季羡林, 1911-
Beining Shi : Xin shi jie chu ban she, 2006
北京市 : 新世界出版社, 2006
 
 
Er yue lan / Ji Xianlin zhu
二月兰 / 季羡林著
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2009
北京 : 作家出版社, 2009
 
 
Jia hua quan bu shuo, zhen hua bu quan shuo : Ji Xianlin kou shu shi / Ji Xianlin kou shu ; Cai Degui zheng li
假话全不说, 真话不全说 : 季羡林口述史 / 季羡林口述 ; 蔡德贵整理
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing : Hong qi chu ban she, 2016
北京 : 红旗出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Niu peng za yi : Han Ying dui zhao = Random Recollections of the Cow Shed / Ji Xianlin zhu ; Ma Shang yi
牛棚杂忆 : 汉英对照 = Random Recollections of the Cow Shed / 季羡林著 ; 马尚译
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2012
北京 : 外语教学与研究出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Ji Xianlin zi xuan ji [electronic resource] / Ji Xianlin
季羡林自选集 [electronic resource] / 季羡林
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing : Shou du shi fan da xue chu ban she, 2009
北京 : 首都师范大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Ji Xianlin zi zhuan
季羡林自传
by Ji, Xianlin
季羡林
[Nanjing] : Jiangsu wen yi chu ban she, 1996
[南京] : 江苏文艺出版社, 1996
 
 
Ji Xianlin jiang fo jiao = Professor Ji Xianlin on buddhism / Ji Xianlin zhu
季羡林讲佛教 = Professor Ji Xianlin on buddhism / 季羡林著
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing : Zhongguo she hui chu ban she, 2009
北京 : 中国社会出版社, 2009
 
 
Zhong Yin wen hua jiao liu shi = A history of Sino-Indian cultural exchanges / Ji Xianlin zhu
中印文化交流史 = A history of Sino-Indian cultural exchanges / 季羡林著
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2008
北京 : 中國社会科学出版社, 2008
 
 
Ji Xianlin tan gong de / Ji Xianlin zhu
季羡林谈公德 / 季羡林著
by Ji, Xianlin
季羡林
Beijing Shi : Zhongguo she hui chu ban she, 2008
北京市 : 中国社会出版社, 2008
 
 
Yindu gu dai yu yan lun ji / Ji Xianlin
印度古代语言论集 / 季羡林
by Ji, Xianlin
季羡林
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
[Peking] : 中囯社會科學出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Yuan shi fo jiao de yu yan wen ti / Ji Xianlin zhu
原始佛教的语言问题 / 季羡林著
by Ji, Xianlin
季羡林
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
[Peking] : 中國社會科學家出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1985
 
 
Niu peng za yi / Ji Xianlin zhu
牛棚杂忆 / 季羡林著
by Ji, Xianlin, 1911-2009
季羡林, 1911-2009
Beijing Shi : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2010
北京市 : 外语教学与研究出版社, 2010
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.