National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 36 Results for author:"孫子, 6th century B.C"
Sort by:
 
 
Sonshi / Yamada Jun, Ata Toshisuke yakuchū
孫子 / 山田準, 阿多俊介譯註
Uniform title: Sunzi bing fa. Japanese & Chinese
孫子兵法. Japanese & Chinese
by Sunzi, 6th century B.C
孫子, 6th century B.C
Tōkyō : Iwanami Shoten, Shōwa 10 [1935]
東京 : 岩波書店, 昭和 10 [1935]
 
 
Sunzi bing fa / Sun Wu zhuan ; Guo Huaruo bian yi
孫子兵法 / 孫武撰 ; 郭化若編譯
by Sunzi, 6th century B.C
孫子, 6th century B.C
Beijing : Zhonghua shu ju, 1962
北京 : 中華書局, 1962
 
 
Song ben shi yi jia zhu Sunzi / [Sun Wu zhuan ; Cao Cao deng zhu]
宋本十一家註孫子 / [孫武撰 ; 曹操等註]
Uniform title: Sunzi bing fa
孫子兵法
by Sunzi, 6th century B.C
孫子, 6th century B.C
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1978
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1978
 
 
Sunzi ji zhu
孫子集註
Uniform title: Sunzi bing fa
孫子兵法
by Sunzi, 6th century B.C
孫子, 6th century B.C
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海: 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Sunzi bing fa shi zheng / Zhi Weicheng bian zuan
孫子兵法史證 / 支偉成編纂
by Sunzi, 6th century B.C
孫子, 6th century B.C
Shanghai : Tai dong tu shu ju, Minguo 15 [1926]
上海 : 泰東圖書局, 民國15 [1926]
 
 
Gei nian qing ren du de Sunzi bing fa / Sun Wu zhu ; Chen Shukai bian yi
給年輕人讀的孫子兵法 / 孫武著 ; 陳書凱編譯编译
by Sunzi, 6th century B.C
孫子, 6th century B.C
Taibei Xian Zhonghe Shi : Xi bei guo ji wen hua you xian gong si, 2010
臺北縣中和市 : 西北國際文化有限公司, 2010
 
 
Song ben shi yi jia zhu Sunzi [3 juan] Cao Cao deng zhu, Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji
宋本十一家註孫子 [3卷] 曹操等註, 中華書局上海編輯所編輯
by Sunzi, 6th century B.C
孫子, 6th century B.C
Beijing, Zhonghua shu ju, 1961
北京, 中華書局, 1961
 
 
Sunzi shi jia zhu / Wei Wudi jie ; Sun Xingyan deng zhu
孫子十家注 / 魏武帝解 ; 孫星衍等注
Uniform title: Sunzi bing fa
孫子兵法
by Sunzi, 6th century B.C
孫子, 6th century B.C
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 67 [1978]
台北市 : 廣文書局, 民國67 [1978]
 
 
Sunzi shi jia ji zhu : 13 juan / Sunzi zhuan ; Wei Wudi [i.e. Cao Cao] deng zhu
孫子十家集注 : 十三卷 / 孫子撰 ; 魏武帝[i.e. 曹操]等注
by Sunzi, 6th century B.C
孫子, 6th century B.C
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Ying yi Sunzi bing fa = Sun Zi : the art of war / Shi Junchao jiao bian
英譯孫子兵法 = Sun Zi : the art of war / 史俊超校編
Uniform title: Sunzi bing fa. English and Chinese
孫子兵法. English and Chinese
by Sunzi, 6th century B.C
孫子, 6th century B.C
Xianggang : Zhi wen chu ban she, 1973
香港 : 志文出版社, 1973
 
 
Sunzi : [ben zhuan : 13 juan / Sun Wu zhuan
孫子 : [本傳 : 13卷 / 孫吳撰
by Sunzi, 6th century B.C
孫子, 6th century B.C
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Sunzi bing fa yu ren sheng / Xu Rulin bian zhu
孫子兵法與人生 / 徐如林編著
by Xu, Rulin
徐如林
Taibei : Chu ban jia wen hua shi ye you xian gong si chu ban bu, Minguo 67 [1978]
臺北 : 出版家文化事業有限公司出版部, 民國67 [1978]
 
 
Sunzi yan jiu / Xu Wenzhu zhu
孫子硏究 / 徐文助著
by Xu, Wenzhu, 1939-
徐文助, 1939-
Taibei : Guangdong chu ban she : jing xiao Xue sheng shu ju, Minguo 69 [1980]
臺北 : 廣東出版社 : 經銷學生書局, 民國69 [1980]
 
 
Sunzi bing fa zhi zong he yan jiu / Li Yuri yi zhu
孫子兵法之綜合研究 / 李浴日譯著
by Li, Yuri
李浴日
Chongqing : Shang wu yin shu guan, Minguo 30 [1941]
重慶 : 商務印書館, 民國 30 [1941]
 
 
Sunzi jin yi / Guo Huaruo
孫子今譯 / 郭化若
by Guo, Huaruo, 1904-1995
郭化若, 1904-1995
[China] : Zhonghua shu ju, [between 1960 and 1965]
[China] : 中華書局, [between 1960 and 1965]
 
 
Sunzi bing fa jiao jie / Fubu, Qianchun zhu
孫子兵法校解 / 服部千春著
by Hattori, Chiharu, 1937-
服部千春, 1937-
[Peking] : Jun shi ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
[Peking] : 軍事科學出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1987
 
 
Sunzi shu jiao jie yin lei : [3 juan] / Zhao Benxue zhu
孫子書校解引類 : [3卷] / 趙本學著
by Zhao, Benxue
趙本學
[Taibei] : Zhongguo zi xue ming zhu ji cheng bian yin ji jin hui, Minguo 67 [1978]
[台北] : 中國子學名著集成編印基金會, 民国 67 [1978]
 
 
Chen Yaonan du Sunzi / [Chen Yaonan zhu]
陳耀南讀孫子 / [陳耀南著]
by Chen, Yaonan
陳耀南
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2009
香港 : 天地圖書有限公司, 2009
 
 
Sunzi jin yi / Su Wu zhuan ; Guo Huaruo yi
孙子今译/ 孫武撰;郭化若译
by Guo, Huaruo, 1907-
郭化若, 1907-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1977
上海 : 上海人民出版社, 1977
 
 
Sunzi jiao bu / Zheng Liangshu zhu
孫子斠補 / 鄭良樹著
by Zheng, Liangshu, 1940-
鄭良樹, 1940-
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 63 [1974]
臺北 : 臺灣學生學書局, 民國63 [1974]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.