National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 60 Results for author:"孫星衍, 1753-1818"
Sort by:
 
 
Yanzi chun qiu yin yi / Sun Xingyan zhuan
晏子春秋音義 / 孫星衍撰
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海: 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Sun shi ci tang shu mu / Sun Xingyan zhuan. [Bai Song yi chan fu / Gu Guangqi zhuan ; Huang Pilie zhu]
孫氏祠堂書目 / 孫星衍撰.[百宋一廛賦 / 顧廣圻撰;黄丕烈注]
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Sun shi Zhou yi ji jie / Sun Xingyan zhuan
孫氏周易集解 / 孫星衍撰
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 63 [1974]
臺北 : 廣文書局, 民國63 [1974]
 
 
Sun shi ci tang shu mu / Sun Xingyan zhuan
孫氏祠堂書目/ 孫星衍撰
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 24 [1935]
上海: 商務印書館, 民國24 [1935]
 
 
Sun Yuanru xian sheng quan ji / Sun Xingyan zhuan
孫淵如先生全集 / 孫星衍撰
Uniform title: Works
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
[Hangzhou ] : Zhu shi [jirong] huai lu jia shu jiao kan, Qing Guangxu 10-11 [1884-1885]
[杭州] : 朱氏[記榮 ]槐廬家塾校刊, 淸光緖10-11[1884-1885]
 
 
Sun Yuanru shi wen ji : fu Chang li ge ji
孫淵如詩文集 : 附長離閣集
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國56 [1936]
 
 
Cang Jie pian : [shang zhong xia juan] / Sun Xingyan xue
倉頡篇 : [上中下卷] / 孫星衍學
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 54 [1965]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國54 [1965]
 
 
Ping jin guan wen gao / Sun Xingyan zhuan. [Bing zhu shi za wen / Jiang Fan zhu]
平津館文稿 / 孫星衍撰. [炳燭室雜文 / 江藩著]
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Shang shu jin gu wen zhu shu / Sun Xingyan zhuan ; Chen Kang, Sheng Dongling dian jiao
尚書今古文注疏 / 孫星衍撰 ; 陳抗, 盛冬鈴點校
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1986
 
 
Fangmaoshanren shi lu / Sun Xingyan zhuan
芳茂山人詩錄 / 孫星衍撰
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海 : 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Jing ji jin shi kao : [shang xia juan] / Sun Xingyan zhuan
京畿金石考 : [上下卷] / 孫星衍撰
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Xia xiao zheng zhuan : [shang xia juan] / Sun Xingyan xiao
夏小正傳 : [上下卷] / 孫星衍校
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 54 [1965]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國54 [1965]
 
 
Sun shi Zhou yi ji jie / Sun Xingyan zhuan
孫氏周易集解 / 孫星衍撰
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1967]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1967]
 
 
Zhou yi ji jie : [10 juan] / Sun Xingyan zhuan
周易集解 : [10卷] / 孫星衍撰
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Lian shi ju cang shu ji : nei wai bian / Sun Xingyan zhuan ; Chen Zongyi bian
廉石居藏書記 : 內外編 / 孫星衍撰;陳宗彝編
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55[1966]
 
 
Sun Yuanru xian sheng quan ji : 21 juan / Sun Xingyan zhuan
孫淵如先生全集 : 二十一卷 / 孫星衍撰
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Ping jin guan jian cang ji : [3 juan], fu bu yi, xu bian / Sun Xingyan zhuan
平津館鑒藏記 : [3卷], 附補遺, 續編 / 孫星衍撰
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Ping jin guan jian cang ji : fu bu yi, xu bian / Sun Xingyan zhuan
平津館鑒藏記 : 附補遺,續編 / 孫星衍撰
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Lian shi ju cang shu ji nei wai bian : nei wai bian / Sun Xingyan zhuan ; Chen Zongyi bian. Ban zhan zhai ti ba / Jiang Fan zhu
廉石居藏書記 : 内外編 / 孫星衍撰 ; 陳宗彝編.半氈齋題跋 / 江藩著
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Huan yu fang bei lu : [12 juan] / [Sun Xingyan zhuan]
寰宇訪碑錄 : [12卷] / [孫星衍撰]
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Taibei : Xin wen feng chu ban gong si, 1982
臺北 : 新文豐出版公司, 1982
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.