National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 28 Results for author:"孫詒讓, 1848-1908"
Sort by:
 
 
Gu zhou shi yi ; Gu zhou yu lun / Sun Yirang zhu
古籀拾遺 ; 古籀餘論 / 孫詒讓著
Uniform title: Gu zhou shi yi
古籀拾遺
by Sun, Yirang, 1848-1908
孫詒讓, 1848-1908
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1989
 
 
Ming yuan / Sun Yirang zhuan
名原 / 孫詒讓撰
by Sun, Yirang, 1848-1908
孫詒讓, 1848-1908
Shanghai : Qian qing tang shu ju, Qing Guangxu 31 [1905]
上海 : 千頃堂書局, 清光緒 31 [1905]
 
 
Mozi xian gu jian [43 juan, xu 1 juan, fanli 1 juan, fulu 4 juan] / Sun, Yirang zhuan ; Zhang Chunyi jian
墨子閒诂箋 [四十三卷, 序1卷, 凡例1卷, 附录4卷] / 孫詒讓撰 ; 张纯一箋
by Sun, Yirang, 1848-1908
孫詒讓, 1848-1908
Taibei : Shi jie shu ju, Minguo 5 [1962]
台北 : 世界书局, 民國 5 [1962]
 
 
Sun shi Qi wen ju li / Sun Yirang zhuan
孫氏契文舉例 / 孫詒讓撰
by Sun, Yirang, 1848-1908
孫詒讓, 1848-1908
[China] : Qiu yin yin lu, Minguo 16 [1927]
[China] : 秋蟫隱廬, 民國16 [1927]
 
 
Gu zhou shi yi / Sun Yirang zhu
古籀拾遺 / 孫詒讓著
 
 
Shi san jing zhu shu jiao ji : Sun Yirang yi shu / Xue Ke ji dian
十三經注疏校記 : 孫詒讓遺書 / 雪剋輯點
by Sun, Yirang, 1848-1908
孫詒讓, 1848-1908
Jinan : Qi Lu shu she, 1983
济南 : 齊魯書社, 1983
 
 
Wenzhou jing ji zhi : [36 juan juan shou 1 juan] / Sun Yirang
温州經籍志 : [36卷卷首1卷] / 孫詒讓
by Sun, Yirang, 1848-1908
孫詒讓 1848-1908
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 58 [1969]
台北 : 廣文書局, 民國58[1969]
 
 
Mozi xian gu / Sun Yirang xian sheng ji
墨子閒詁 / 孫詒讓撰
by Sun, Yirang, 1848-1908
孫詒讓, 1848-1908
Shanghai : Sao ye shan fang, [19--?]
上海 : 掃葉山房, [19--?]
 
 
Zhou li zheng yao : er juan / Sun Yirang zhuan
周禮政要 : 二卷 / 孫詒讓撰
by Sun, Yirang, 1848-1908
孫詒讓, 1848-1908
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Ming yuan : er juan / Sun Yirang zhuan
名原 : 二卷 / 孫詒讓撰
by Sun, Yirang, 1848-1908
孫詒讓, 1848-1908
[Beijing] : Beijing chu ban she; [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Sun Zhouqing xian sheng ji / Sun Yirang zhu
孫籀廎先生集 / 孫詒讓著
by Sun, Yirang, 1848-1908
孫詒讓, 1848-1908
Taibei Xian Banqiao zhen : Yi wen yin shu guan, Minguo 52 [1963]
臺北縣板橋鎭 : 藝文印書館, 民國52 [1963]
 
 
Zhou gao shu lin : 10 juan / Sun Yirang zhuan
籀膏述林 : 10卷 / 孫詒讓撰
by Sun, Yirang, 1848-1908
孫詒讓, 1848-1908
[China], Minguo 5 [1916]
[China], 民國5 [1916]
 
 
Mozi xian gu / (Qing) Sun Yirang zhu
墨子閒詁 / (淸) 孫詒讓著
by Sun, Yirang, 1848-1908
孫詒讓, 1848-1908
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1931
上海 : 商務印書館, 1931
 
 
Mozi xian gu / (Qing) Sun Yirang zhu
墨子閒詁 / (淸) 孫詒讓著
by Sun, Yirang, 1848-1908
孫詒讓, 1848-1908
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1935
上海 : 商務印書館, 1935
 
 
Zhou li zheng yi : [86 juan / Sun Yirang xue
周禮正義 : [86卷 / 孫詒讓學
by Sun, Yirang, 1848-1908
孫詒讓, 1848-1908
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Mozi xian gu / Sun Yirang zhuan
墨子閒詁 / 孫詒讓撰
by Sun, Yirang, 1848-1908
孫詒讓, 1848-1908
Taibei : Shi jie shu ju, Minguo 5 [1962]
台北 : 世界书局, 民國 5 [1962]
 
 
Mozi kao zheng / [Sun Yirang zhu ; zheng li zhe Xu Xiaotian ; jiao yue zhe Hu Yiyun]
墨子攷證 / [孫詒讓著 ; 整理者許嘯天 ; 校閱者胡翼雲]
by Sun, Yirang, 1848-1908
孫詒讓, 1848-1908
Shanghai : Qun xue she, Minguo 17 [1928]
上海 : 群學社, 民國17 [1928]
 
 
Mozi xian gu shi wu juan, mu lu yi juan fu lu yi juan, hou yu er juan / [Sun Yirang ; Wang Jingyi jiao]
墨子閒詁十五卷, 目錄一卷, 附錄一卷, 後語二卷 / [孫詒讓 ; 王景義校]
by Sun, Yirang, 1848-1908
孫詒讓, 1848-1908
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Guangxu ding wei [1909]
上海 : 商務印書館, 光緖丁未 [1909]
 
 
Gu zhou yu lun san juan / [Sun Yirang]
古籀餘論三卷 / [孫詒讓]
by Sun, Yirang, 1848-1908
孫詒讓, 1848-1908
[Beijing] : Yan jing da xue, Minguo 18 [1929]
[北京] : 燕京大學, 民國18 [1929]
 
 
Zhou li san jia yi zhu : yi juan / Sun Yirang ji
周禮三家佚注 : 一卷 / 孫詒讓輯
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.