National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 31 Results for author:"容庚, 1894-"
Sort by:
 
 
Jin wen bian / Rong Geng bian zhu ; Zhang Zhenlin, Ma Guoquan mo bu
金文编 / 容庚編著 ; 張振林, 馬國權摹補
by Rong, Geng, 1894-
容庚, 1894-
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Wu ying dian yi qi tu lu / Rong Geng bian zhu
武英殿彝器圖錄 / 容庚編著
by Rong, Geng, 1894-
容庚, 1894-
Taibei Shi : Tai lian guo feng chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北市 : 台聯國風出版社, 民國65 [1976]
 
 
Jian ti zi dian / Rong Geng zhu
簡體字典/ 容庚著
by Rong, Geng, 1894-
容庚, 1894-
Beiping : Ha fo Yan jing chu ban she, Minguo 25 [1936]
北平: 哈佛燕京出版社, 民國25 [1936]
 
 
Song zhai shu hua lu / [Rong Geng]
頌齋書畫錄 / [容庚]
by Rong, Geng, 1894-
容庚, 1894-
[Beijing] : Yan jing da xue kao gu xue she, Minguo 25 [1936]
[北京] : 燕京大學考古學社, 民國25 [1936]
 
 
Fu lu shu hua lu / Rong Geng zhu
伏盧書畫錄 / 容庚著
by Rong, Geng, 1894-
容庚, 1894-
Beiping : Yan jing da xue kao gu xue she, Minguo 25[1936]
北平 : 燕京大學考古學社, 民國25 [1936]
 
 
Shan zhai yi qi tu lu : Liu ti zhi cang / Rong Gong bian zhu
善齋彜器圖錄 : 劉體智藏 / 容庚編著
by Rong, Geng, 1894-
容庚, 1894-
Taibei : Tai lian guo feng chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 台聯國風出版社, 民國65 [1976]
 
 
Shang Zhou yi qi tong kao [microform] / Rong Geng zhu
商周彝器通考 [microform] / 容庚著.
by Rong, Geng, 1894-1983
容庚, 1894-
[Beijing] : Hafo Yanjing xue she, Minguo 30 [1941]
[北京] : 哈佛燕京學社, 民國 30 [1941]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Yin Zhou qing tong qi tong lun / Rong Geng, Zhang Weichi zhu ; Zhongguo ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian
殷周青銅器通論 / 容庚, 张维持著 ; 中国科学院考古硏究所编
by Rong, Geng, 1894-
容庚, 1894-
Beijing : Ke xue chu ban she, 1958
北京 : 科學出版社, 1958
 
 
Xi Qing yi qi shi yi / [Rong Geng bian]
西清彝器拾遺 / [容庚編]
by Rong, Geng, 1894-
容庚, 1894-
[China : s.n.], Minguo 29 [1940]
[China : s.n.], 民國29 [1940]
 
 
Gu jing ying : Hafo Yanjing xue she cang qi / Rong Geng bian ci
古竟景 : 哈佛燕京学社藏噐 / 容庚编次
by Rong, Geng, 1894-
容庚, 1894-
[Beijing : Rong Geng], 1935
[北京 : 容庚], 1935
 
 
Gu shi ke ling shi / Rong Geng zhuan
古石刻零拾 / 容庚撰
by Rong, Geng, 1894-
容庚, 1894-
[Beiping : s.n.], Minguo 23 [1934]
[北平 : s.n.], 民國23 [1934]
 
 
Song zhai ji jin tu lu [1 juan] kao shi [1 juan]
頌齋吉金圖錄 [1卷] 考釋 [1卷]
by Rong, Geng, 1894-
容庚, 1894-
Beiping, Rong shi, Minguo 22 [1933]
北平, 容氏, 民國22 [1933]
 
 
Jia gu xue gai kuang / Rong Geng zhu
甲骨學槪况 / 容庚著
by Rong, Geng, 1894-1983
容庚, 1894-
Guangzhou : Ling nan da xue Zhongguo wen hua yan jiu shi, 1947
廣州 : 嶺南大學中國文化硏究室, 1947
 
 
Cong tie mu / [Rong Geng bian]
叢帖目/ [容庚編]
by Rong, Geng, 1894-
容庚, 1894-
Jiulong : Zhonghua shu ju Xianggang fen ju, 1980-1986
九龍: 中華書局香港分局, 1980-1986
 
 
Shan zhai yi qi tu lu / Rong Gong bian ji
善齋彝器圖錄 / 容庚編輯
by Rong, Geng, 1894-1983
容庚, 1894-
Beiping : Yanjing da xue Hafo Yanjing xue she, Minguo 25 [1936]
北平 : 燕京大學哈佛燕京學社, 民國25 [1936]
 
 
Yin qi bu ci, Rong Geng, Ju Runmin tong bian
殷契卜辭, 容庚, 瞿潤緡同編
by Rong, Geng, 1894-
容庚, 1894-
Beiping, Yanjing da xue Hafo Yanjing xue she, Minguo 22 [1933]
北平, 燕京大學哈佛燕京學社, 民國22 [1933]
 
 
Hai wai ji jin tu lu [bu fen jun] kao shi [1 juan]
海外吉金圖錄 [不分卷] 考釋 [1卷]
by Rong, Geng, 1894-
容庚, 1894-
Beiping, Kao gu xue she, Minguo 24 [1935]
北平, 考古學社, 民國24 [1935]
 
 
Qin Han jin wen lu / Rong Geng zhuan ji
秦漢金文錄/ 容庚撰集
by Rong, Geng, 1894-
容庚, 1894-
Beiping : Guo li zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo, Minguo 20 [1931]
北平: 國立中央研究院歷史語言研究所, 民國20 [1931]
 
 
Jin wen bian [14 juan] fu lu [2 juan] tong jian [1 juan]
金文編 [14卷] 附錄 [2卷] 通檢 [1卷]
by Rong, Geng, 1894-
容庚, 1894-
Shangyu, Luo shi Yi an tang, Minguo 14 [1925]
上虞, 羅氏貽安堂, 民國14 [1925]
 
 
Jin wen bian shi si juan, fu lu er juan, tong jian yi juan / [Rong Geng zhuan ji]
金文編十四卷, 附錄二卷, 通檢一卷 / [容庚譔集]
by Rong, Geng, 1894-
容庚, 1894-
Shanghai : Huan qiu shu bao za zhi she, yi chou [1925]
上海 : 環球書報雜誌社, 乙丑 [1925]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.