National Library of Australia

Showing 1 - 12 of 12 Results for author:尹家民
Sort by:
 
 
Bai zhan jiang xing Chen Geng = Baizhan jiangxing Chen Geng / Yin Jiamin zhu
百战将星陈赓 = Baizhan jiangxing Chen Geng / 尹家民著
by Yin, Jiamin
尹家民
Beijing : Jie fang jun wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1989
北京 : 解放军文艺出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1989
 
 
Nanchang qi yi ji shi / Yin Jiamin zhu
南昌起义纪实 / 尹家民著
by Yin, Jiamin
尹家民
Beijing Shi : Jie fang jun wen yi chu ban she, 2002
北京市 : 解放军文艺出版社, 2002
 
 
Li shi xuan wo zhong de Jiang Jieshi yu Zhou Enlai / Yin Jiamin zhu
历史漩涡中的蒋介石与周恩来 / 尹家民著
by Yin, Jiamin
尹家民
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 1995
北京 : 中共中央党校出版社, 1995
 
 
Jiang Jieshi yu ta de te wu men / Yin Jiamin zhu
蔣介石與他的特務們 / 尹家民著
by Yin, Jiamin
尹家民
Taibei shi : Xin xin wen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1994
台北市 : 新新聞文化事業股份有限公司, 1994
 
 
Jiang Jieshi yu shi san tai bao / Yin Jiamin zhu
蒋介石与十三太保 / 尹家民著
by Yin, Jiamin
尹家民
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she : jing xiao xin hua shu dian, 1993
北京 : 中共中央党校出版社 : 经销新华书店, 1993
 
 
Hong qiang zhi qing lu / Yin Jiamin zhu
红墙知情录 / 尹家民著
by Yin, Jiamin
尹家民
Beijing Shi : Dang dai Zhongguo chu ban she, 2010
北京市 : 当代中囯出版社, 2010
 
 
Bai jiang zhi ye : Nanchang bao dong ji shi / Yin Jiamin zhu
百将之夜 : 南昌暴动纪实 / 尹家民著
by Yin, Jiamin
尹家民
Beijing : Jie fang jun wen yi chu ban she, 1997
北京 : 解放军文艺出版社, 1997
 
 
Feng liu da jiang jun : zhuan ji xiao shuo = The romance of a general / Yin Jiamin zhu
风流大将军 : 传记小说 = The romance of a general / 尹家民著
by Yin, Jiamin
尹家民
Beijing : Kunlun chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1989
北京 : 昆仑出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1989
 
 
Jiang Jieshi yu ba da jin gang / Yin Jiamin zhu
蒋介石与八大金刚 / 尹家民著
by Yin, Jiamin
尹家民
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
北京 : 中共中央党校出版社 : 新华书店经销, 1994
 
 
Hong qiang jian zheng lu : Gongheguo feng yun ren wu liu gei hou shi de zhen xiang / Yin Jiamin zhu
红墙见证录 : 共和国风云人物留给后世的真相 / 尹家民著
by Yin, Jiamin
尹家民
Beijing Shi : Dang dai zhong guo chu ban she, 2009
北京市 : 当代中国出版社, 2009
 
 
Cong Huangpu dao Cao shan : Jiang Jieshi chen fu sui yue / Yin Jiamin zhu
从黄埔到草山 : 蒋介石沉浮岁月 / 尹家民著
by Yin, Jiamin
尹家民
Beijing Shi : Hua wen chu ban she, 2002
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Guo gong wang shi feng yun lu / Yin Jiamin zhu
國共往事風云錄 / 尹家民著
by Yin, Jiamin
尹家民
Beijing Shi : Dang dai Zhongguo chu ban she, 2012
北京市 : 當代中國出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.