National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 9 of 9 Results for author:"巴人, 1897-"
Sort by:
 
 
Yindunixiya gu dai shi / Wang Renshu zhu ; Zhou Nanjing, Qiu Liben zheng li
印度尼西亚古代史 / 王任叔著 ; 周南京, 丘立本整理
by Ba, Ren, 1897-
巴人, 1897-
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, < >-1987
[ ] : 中國社会科学出版社, < >-1987
 
 
Dian di ji / Ba Ren
点滴集 / 巴人
by Ba, Ren, 1897-
巴人, 1897-
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang Sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1982
 
 
Ba Ren wen yi duan lun xuan / Wang Keping, Qian Yingcai bian
巴人文藝短論選 / 王克平, 钱英才编
Uniform title: Essays. Selections
by Ba, Ren, 1897-
巴人, 1897-
Guangzhou shi : Hua cheng chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
广州市 : 花城出版社 : 广东省新华书店经销, 1988
 
 
Lü Guang shou ji / Ba Ren
旅广手记 / 巴人
by Ba, Ren, 1897-
巴人, 1897-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Long e / Ba Ren zhu
龙厄 / 巴人著
by Ba, Ren, 1897-
巴人, 1897-
Beijing : Wen hua yi shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 文化兿術出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Yinni san ji / Ba ren zhu
印尼散记 / 巴人著
by Ba, Ren, 1897-
巴人, 1897-
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1984
 
 
Wen xue lun gao / Ba Ren zhu
文学论稿/ 巴人著
by Ba, Ren, 1897-
巴人, 1897-
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海: 上海文艺出版社: 新華書店上海发行所发行, 1982
 
 
Mou fu ren / Ba Ren zhu
某夫人 / 巴人著
by Ba, Ren, 1897-
巴人, 1897-
Ha'erbin : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
哈尓滨 : 黑龙江人民出版社 : 黑龙江省新华书店发行, 1984
 
 
Chong tu / Ba Ren zhu
冲突 / 巴人著
by Ba, Ren, 1897-
巴人, 1897-
Ha'erbin : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
哈尔滨 : 黑龙江人民出版社 : 黑龙江省新华书店发行, 1983
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.