National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 17 of 17 Results for author:"康有为, 1858-1927"
Sort by:
 
 
Kang Youwei quan ji / Kang Youwei zhuan ; Jiang Yihua, Zhang Ronghua bian jiao
康有為全集 / 康有为撰 ; 姜义华, 张荣华编校
Uniform title: Works. 2007
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2007
北京 : 中国人民大学出版社, 2007
 
 
Zhong yong zhu : fu Liang zhu Kang Youwei zhuan / Kang Youwei zhu
中庸注 : 附梁著康有为传 / 康有为著
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, 2011
台北 : 台湾商务印书馆, 2011
 
 
Da tong shu = Datongshu / Kang Youwei
大同书 = Datongshu / 康有为
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
Changchun Shi : Shi dai wen yi chu ban she, 2008
长春市 : 時代文藝出版社, 2008
 
 
Kang Youwei shi wen xuan / Shu Wu, Chen Erdong, Wang Liqi bian zhu
康有为诗文选 / 舒芜, 陈迩冬, 王利器编注
Uniform title: Works. Selections 1958
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1958
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1958
 
 
Kang Youwei shou shu zhen ji / Wang Ermin bian
康有為手書真跡 / 王爾敏编
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
Taibei Shi : Zhongyang yan jiu yuan jin dai shi yan zhou suo, Minguo 83 [1994]
臺北市 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國83 [1994]
 
 
Chang xing xue ji / Kang Youwei zhuan ; Chen Hancai jiao zhu
長兴学記 / 康有为撰;陈汉材校注
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
[Canton] : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991
[Canton] : 广东高等教育出版社 : 广东省新华书店经销, 1991
 
 
Ou Zhou shi yi guo you ji / Kang Youwei zhu ; Li Bingtao jiao zhu
欧洲十一国游记 / 康有为著 ; 李冰涛校注
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2007
北京市 : 社会科学文献出版社, 2007
 
 
Ou Zhou shi yi guo you ji er zhong / Kang Youwei. Xin da lu you ji ji qi ta / Liang Qichao. Kui mao lü xing ji ; Gui qian ji / Qian Shan Shili ; Zhong Shuhe, Yang Jian jiao dian
欧洲十一国游記二种 / 康有为.新大陆游记及其他 / 梁启超.癸卯旅行记 ; 归潜记 / 钱单士厘 ; 钟叔河,杨坚校点
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
Changsha Shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1985
 
 
Kang Youwei jing xuan zi tie / Wang Gang bian
康有为精选字帖 / 王刚编
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
Nanjing Shi : Jiangsu mei shu chu ban she, 2001
南京市 : 江苏美术出版社, 2001
 
 
Kang Youwei shi wen xuan / Chen Yongzheng bian zhu
康有为诗文选 / 陈永正编著
Uniform title: Works. Selections. 1983
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
[Guangdong] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[广东] : 广东人民出版社 : 广东省新華書店发行, 1983
 
 
Ou Zhou shi yi guo you ji / Kang Youwei zhu ; Zhong Quanhe jiao dian
欧洲十一国游记 / 康有为著 ; 钟叔河校点
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
Changsha shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1980-
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1980-
 
 
Kang Youwei zheng lun ji / Tang Zhijun bian
康有为政论集 / 汤志钧编
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Bei-chingfa xing suo fa xing, 1981
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Kang Youwei xian sheng mo ji / bian zhe Shen Songxin, Li Guojun
康有为先生墨迹/ 编者申松欣,李国俊
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
[Zhengzhou shi] : Zhongzhou shu hua she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1983-
[郑州市]: 中州书画社: 河南省新华书店发行, 1983-
 
 
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
Zhengzhou Shi : Da xiang chu ban she, 2014
郑州市 : 大象出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku. Kang Youwei juan / Zhang Ronghua bian
中國近代思想家文庫. 康有为卷 / 張榮華编
by Kang, Youwei, 1858-1927
康有为, 1858-1927
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2015
北京 : 中國人民大學出版社, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Guang yi zhou shuang ji zhu / Cui Erping
广艺舟双楫注 / 崔尔平
by Cui, Erping
崔尔平
Shanghai : Shanghai shu hua chu ban she, 1981
上海 : 上海書畫出版社, 1981
 
 
Wan Qing shu lun / Pan Yun'gao zhu bian, yi zhu
晚清书论 / 潘运告主编, 译注
Changsha Shi : Hunan mei shu chu ban she, 2004
长沙市 : 湖南美术出版社, 2004
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.