National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:张南
Sort by:
 
 
Zhong xi yi xue pi ping / Zhang Nanfeng zhu
中西译学批评 / 张南峰著
by Zhang, Nanfeng
张南峰
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2004
北京 : 清华大学出版社, 2004
 
 
Zhongguo Wei Jin Nan bei chao jiao yu shi / Bu Xianqun, Zhang Nan zhu
中国魏晋南北朝教育史 / 卜宪群, 张南著
by Bu, Xianqun
卜宪群
Beijing : Ren min chu ban she, 1994
北京 : 人民出版社, 1994
 
 
Zhi shi de quan qiu hua guan li = The global governance of knowledge / Bide Dawohaosi zhu ; Shao Ke, Zhang Nan yi
知识的全球化管理 = The global governance of knowledge / 彼得・达沃豪斯著 ; 邵科, 张南译
Uniform title: Global governance of knowledge. Chinese
by Drahos, Peter, 1955-
Beijing Shi : Zhi shi chan quan chu ban she, 2013
北京市 : 知识产权出版社, 2013
 
 
Xi shuo Zhang Jingjiang jia zu / Song Luxia, Zhang Nanchen zhu
细说张静江家族 / 宋路霞, 张南琛著
by Song, Luxia
宋路霞
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2014
上海 : 上海辞书出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Deng Xiaoping li lun : Makesi zhu yi zai Zhongguo fa zhan de xin jie duan / zhu bian Xu Zhigong ; fu zhu bian Zhang Nanzheng
邓小平理论 : 马克思主义在中国发展的新阶段 / 主编许志功 ; 副主编张南征
Beijing shi : Xi yuan chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1998
北京市 : 西苑出版社 : 新华书店经销, 1998
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.