National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 43 Results for author:张正
Sort by:
 
 
Xiao lian zi / Zhang Zheng zhu
小莲子 / 张正著
by Zhang, Zheng
张正
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 1978
上海 : 少年儿童出版社, 1978
 
 
Ri Han fan yi ji chu / Zhang Zhengli, Bian Tiejian, Pang Yulin bian [xie]
日汉翻译基础 / 张正立, 卞铁坚, 庞玉林编[写]
by Zhang, Zhengli
张正立
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
西安 : 陕西人民出版社 : 陕西省新华书店发行, 1985
 
 
Ao zhan Jingzhou cheng = A1ozhan Jingzhoucheng / Zhang Zhenglong zhu
鏖战锦州城 = Aozhan Jingzhoucheng / 张正隆著
by Zhang, Zhenglong
张正隆
Beijing Shi : Jun shi ke xue chu ban she, 2007
北京市 : 军事科学出版社, 2007
 
 
Chu shi / Zhang Zhengming zhu
楚史 / 张正明著
by Zhang, Zhengming, 1928-
张正明, 1928-
Hankou : Hubei jiao yu chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1995
汉口 : 湖北敎育出版社 : 经销新华书店, 1995
 
 
Chu wen hua shi / Zhang Zhengming zhu
楚文化史 / 张正明著
by Zhang, Zhengming
张正明
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1987
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 1987
 
 
Zhongguo ke zai sheng neng yuan kai fa li yong : qian li yu tiao zhan / Zhang Zhengmin ... [et. al]
中国可再生能源开发利用 : 潜力與挑战 / 张正敏 ... [et. al]
by Zhang, Zhengmin
张正敏
Beijing : Mei tan gong ye chu ban she, 2003
北京 : 煤炭工业出版社, 2003
 
 
Zhongguo si huan zhi du de li lun yu shi jian / Zhang Zhengxin zhu
中国死缓制度的理论与实践 / 张正新著
by Zhang, Zhengxin
张正新
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 2004
武昌珞珈山 : 武汉大学出版社, 2004
 
 
Liao xi da hui zhan = Liaoxi dahuizhan / Zhang Zhenglong zhu
辽西大会战 = Liaoxi dahuizhan / 张正隆著
by Zhang, Zhenglong
张正隆
Beijing Shi : Jun shi ke xue chu ban she, 2007
北京市 : 军事科学出版社, 2007
 
 
WTO yu Zhongguo wen hua chan ye zheng ce / Zhang Zhengyan, Kong Yan, Yin Shaowen bian zhu
WTO 与中国文化产业政策 / 张正焉, 孔岩, 尹少文编著
by Zhang, Zhengyan
张正焉
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2001
北京 : 中共中央党校出版社, 2001
 
 
Lao guang gao / Zhang Zhengxia bian zhu
老广告 / 张正霞编著
by Zhang, Zhengxia
张正霞
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2007
重庆 : 重庆出版社, 2007
 
 
Zhongguo za ju yi shu tong lun / Zhang Zhengxue zhu
中国杂剧艺术通论 / 张正学著
by Zhang, Zhengxue
张正学
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 2007
天津市 : 天津古籍出版社, 2007
 
 
Mao / Zhang Zhengyu zuo
貓 / 张正宇作
by Zhang, Zhengyu, 1904-1976
张正宇, 1904-1976
[Peking] : Ren min mei shu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1983
[Peking] : 人民美術出版社 : 发行者新华书店北京发行所, 1983
 
 
Zhan jiang Han Xianchu / Zhang Zhenglong zhu
战将韩先楚 / 张正隆著
by Zhang, Zhenglong, 1947-
张正隆, 1947-
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2010
重庆 : 重慶出版社, 2010
 
 
Heng Bao zhui jian zhan = HengBao zhuijianzhan / Zhang Zhenglong zhu
衡宝追歼战 = HengBao zhuijianzhan / 张正隆著
by Zhang, Zhenglong
张正隆
Beijing Shi : Jun shi ke xue chu ban she, 2007
北京市 : 军事科学出版社, 2007
 
 
Ming Qing Jin shang ji min feng / Zhang Zhengming zhu
明清晋商及民风 / 张正明著
by Zhang, Zhengming, 1938-
张正明, 1938-
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2003
北京 : 人民出版社 : 新华书店経销, 2003
 
 
Qin yu Chu / Zhang Zhengming zhu
秦与楚 / 张正明著
by Zhang, Zhengming, 1928-
张正明, 1928-
Wuhan Shi : Hua zhong shi fan da xue chu ban she, 2007
武汉市 : 华中师范大学出版社, 2007
 
 
Yang cheng wei jian zhan = Yangcheng weijianzhan / Zhang Zhenglong zhu
羊城围歼战 = Yangcheng weijianzhan / 张正隆著
by Zhang, Zhenglong
张正隆
Beijing Shi : Jun shi ke xue chu ban she, 2007
北京市 : 军事科学出版社, 2007
 
 
Zhongguo shu yuan zhi du kao lue / Zhang Zhengfan zhu
中国书院制度考略 / 张正藩著
by Zhang, Zhengfan, 1900-1983
张正藩, 1900-1983
[Nanjing shi] : Jiangsu jiao yu chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[南京市] : 江苏教育出版社 : 江苏省新華書店发行, 1985
 
 
Hua shuo Jin shang / Zhang Zhengming, Ma Wei zhu
话说晋商 / 张正明, 马伟著
by Zhang, Zhengming, 1938-
张正明, 1938-
Beijing : Zhonghua gong shang lian he chu ban she, 2006
北京 : 中华工商联合出版社, 2006
 
 
Zhongguo 1946 : Mao Zedong de ming, Jiang Jieshi de yun yu Lin Biao de suan / Zhang Zhenglong zhu
中国1946 : 毛泽东的命, 蒋介石的运与林彪的算 / 张正隆著
by Zhang, Zhenglong, 1947-
张正隆, 1947-
Shenyang Shi : Bai shan chu ban she, 2014
沈阳市 : 白山出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.