National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 25 Results for author:"張玉法, 1936-"
Sort by:
 
 
Wan Qing ge ming wen xue, Zhang Yufa bian
晚淸革命文學, 張玉法編
by Zhang, Yufa, 1936-
張玉法, 1936-
Taibei, Xin zhi za zhi she [Minguo 61 i.e. 1972]
臺北, 新知雜誌社 [民國61 i.e. 1972]
 
 
Xin hai ge ming shi lun / Zhang Yufa zhu
辛亥革命史論 / 張玉法著
by Zhang, Yufa, 1936-
張玉法, 1936-
Taibei shi : San min shu ju, Minguo 82 [1993]
臺北市: 三民書局, 民國82 [1993]
 
 
Qing ji de ge ming tuan ti / Zhang Youfa zhu
清季的革命團體 / 張玉法著
by Zhang, Yufa, 1936-
張玉法, 1936-
Taibei : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 71 [1982]
臺北 : 中央研究院近代史研究所, 民國71 [1982]
 
 
Zhonghua Minguo shi gao / Zhang Yufa zhu
中華民國史稿 / 張玉法著
by Zhang, Yufa, 1936-
張玉法, 1936-
Taibei : Lian jing chu ban shi ye gong si, 1998
臺北 : 聯經出版事業公司, 1998
 
 
Li shi xue de xin ling yu / Zhang Yufa zhu
歷史學的新領域/ 張玉法著
by Zhang, Yufa, 1936-
張玉法, 1936-
Taibei shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 67 [1978]
臺北市: 聯經出版事業公司, 民國67 [1978]
 
 
Xian Qin shi dai de chuan bo huo dong ji qi dui wen hua yu zheng zhi de ying xiang / Zhang Yufa zhu
先秦时代的傳播活動及其對文化與政治的影響 / 張玉法著
by Zhang, Yufa, 1936-
張玉法, 1936-
[Taibei : Jia xin shui ni gong si wen hua ji jin hui, 1965]
[臺北 : 嘉新水泥公司文化基金會, 1965]
 
 
Minguo chu nian de zheng dang / Zhang Yufa zhu ; [bian yin zhe Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo]
民國初年的政黨 / 張玉法著 ; [编印者中央硏究院近代史硏究所]
by Zhang, Yufa, 1936-
張玉法, 1936-
Zhonghua Minguo Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 74 [1985]
中華民國臺北市 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國74 [1985]
 
 
Zhongguo xian dai hua de qu yu yan jiu. Shandong sheng, 1860-1916 / Zhang Yufa zhu
中國現代化的區域研究. 山東省, 1860-1916 / 張玉法著
by Zhang, Yufa, 1936-
張玉法, 1936-
Zhonghua Minguo Taibei shi Nangang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 71 [1982]
中華民國臺北市南港: 中央研究院近代史研究所, 民國71 [1982]
 
 
Zhongguo xian dai shi shi liao zhi yin / Zhang Yufa bian
中國現代史史料指引 / 張玉法編
by Zhang, Yufa, 1936-
張玉法, 1936-
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, 2000
臺北市 : 新文豐出版公司, 2000
 
 
Qing ji de li xian tuan ti, Zhang Yufa zhu
清季的立憲團體, 張玉法著
by Zhang, Yufa, 1936-
張玉法, 1936-
[Taibei : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian yin, 1971]
[臺北 : 中央研究院近代史研究所編印, 1971]
 
 
Zhongguo xian dai shi lüe / Zhang Yufa
中國現代史略 / 張玉法
by Zhang, Yufa, 1936-
張玉法, 1936-
Taibei : Dong hua shu ju, Minguo 67 [1978]
臺北 : 東華書局, 民國67 [1978]
 
 
Zhongguo jin dai shi shi liao zhi yin, 1500-1912 / Zhang Yufa, Hong Jianrong bian ji
中國近代史史料指引, 1500-1912 / 張玉法, 洪健榮編輯
by Zhang, Yufa, 1936-
張玉法, 1936-
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, 2005
臺北市 : 新文豐出版公司, 2005
 
 
Shandong ren zai Taiwan / Zhang Yufa ... [et al.] zhu bian
山東人在台灣 / 張玉法 ... [et al.]主編
Taibei shi : cai tuan fa ren Ji xing fu Zhang Zhenfang kang li wen jiao ji jin hui, Minguo 86 [1997]-
台北市 : 財團法人吉星福張振芳伉儷文教基金會, 民國86 [1997]-
 
 
You bao / Zhang Yufa zhu bian
牖報 / 張玉法主編
Taibei Shi : Jing shi shu ju, min guo 74 [1985]
臺北市: 經世書局, 民國74 [1985]
 
 
Qing ji ge ming yun dong qi kan xu mu xuan ji = The revolutionary movement during the late Ching: A guide to Chinese periodicals / Compiled by P. K. Yu, Yu-ning Li, and Yu-fa Chang
清季革命運動期刊叙目選輯 = The revolutionary movement during the late Chʻing: A guide to Chinese periodicals / Complied by P. K. Yu, Yu-ning Li, and Yü-fa Chang
by Yu, Ping-kuen
Washington, : Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries, 1970
 
 
Zhongguo xian dai shi lun ji / zhu bian zhe Zhang Yufa ; bian ji zhe Lin Zaijue, Zhu Yunhan, Wang Kewen
中国現代史論集/ 主編者張玉法 ; 編輯者林載爵,朱雲漢,王克文
Taibei : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 69-71 [1980-1982]
臺北: 聯經出版事業公司, 民國69-71 [1980-1982]
 
 
Zhongguo fu nü shi lun wen ji / Li Youning, Zhang Yufa bian
中國婦女史論文集 / 李又寧, 張玉法編
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 70-77 [1981-1988]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國70-77 [1981-1988]
 
 
Zhongguo xian dai zi zhuan cong shu. Di 3 ji / Zhang Yufa, Zhang Ruide zhu bian
中國現代自傳叢書. 第3 輯 / 張玉法, 張瑞德主編
Taibei Shi : Long wen chu ban she gu fen you xian gong si, Minguo 82 [1993]
台北市 : 龍文出版社股份有限公司, 民國82 [1993]
 
 
Jin dai Zhongguo nü quan yun dong shi liao, 1842-1911 / zhu bian zhe Li Youning, Zhang Yufa
近代中國女權運動史料, 1842-1911 / 主編者李又寧, 張玉法
Taibei Shi : Long wen chu ban she, Minguo 84 [1995]
台北市 : 龍文出版社, 民國84 [1995]
 
 
Jin dai Zhongguo fu nü yun dong shi / Zhen Sanjing zhu bian ; Zhang Yufa zong jiao ding ; Bao Jialin ... [et al.] zhu
近代中國婦女運動史 / 陳三井主編; 張玉法總校訂; 鮑家麟 ... [et al.]著
by Bao Jialin
鲍家麟
Taibei shi : Jin dai Zhongguo, Minguo 89 [2000]
臺北市 : 近代中国, 民國89 [2000]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.