National Library of Australia

Showing 1 - 16 of 16 Results for author:"張載, 1020-1077"
Sort by:
 
 
Hengqu Zhangzi shi / [Zhang Zai zhuan ; Lu Nan shi]. Zhangzi zheng meng zhu / [Zhang Zai zhuan ; Wang Fuzhi zhu]
橫渠張子釋 / [張載撰 ; 呂柟釋]. 張子正蒙注 / [張載撰 ; 王夫之注]
by Zhang, Zai, 1020-1077
張載, 1020-1077
[Taipei?] : Zhongguo zi xue ming zhu ji cheng bian yin ji jin hui, [1977?]
[Taipei?] : 中國子學名著集成編印基金會, [1977?]
 
 
Zhang Hengqu ji : [12 juan] / Zhang Zai zhuan
張橫渠集 : [12卷] / 張載撰
by Zhang, Zai, 1020-1077
張載, 1020-1077
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 54 [1965]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國54 [1965]
 
 
Zhang zi Zheng meng zhu : [9 juan / Zhang Zai zhuan] ; Wang Fuzhi zhu
张子正蒙注 : [9卷 / 張載撰] ; 王夫之著
Uniform title: Cheng meng
正蒙
by Zhang, Zai, 1020-1077
張載, 1020-1077
Beijing : Zhonghua shu ju, 1975
北京 : 中華書局, 1975
 
 
Zhang zi zheng meng zhu : [9 juan] / Zhang Zai zhuan ; Wang Fuzhi zhu
張子正蒙注 : [9卷] / 張載撰 ; 王夫之注
by Zhang, Zai, 1020-1077
張載, 1020-1077
Taibei Shi : Shi jie shu ju, Minguo 51 [1962]
臺北市 : 世界書局, 民國51 [1962]
 
 
Zhangzi quan shu : [14 juan : fu lu / Zhang Zai zhuan ; Zhu Xi zhu shi ; Zhu Shi, Duan Zhixi tong jiao
張子全書 : [14卷 : 附錄 / 張載撰 ; 朱熹註釋 ; 朱軾, 段志熙仝校
by Zhang, Zai, 1020-1077
張載, 1020-1077
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Zhangzi quan shu [electronic resource] / Zhang Zai zhu ; Zhu Xi zhu
張子全書 [electronic resource] / 張載著 ; 朱熹注
by Zhang, Zai, 1020-1077
張載, 1020-1077
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 24 [1935]
上海 : 商務印書館, 民國24 [1935]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhangzi yu lu
張子語錄
by Zhang, Zai, 1020-1077
張載, 1020-1077
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 23 [1934]
上海 : 商務印書館, 民國 23 [1934]
 
 
Hengqu Yi shuo : [3 juan] / Zhang Zai zhuan
横渠易說 : [3卷] / 張載撰
by Zhang, Zai, 1020-1077
張載, 1020-1077
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 63 [1974]
臺北 : 廣文書局, 民國63 [1974]
 
 
Zhang Zizheng meng zhu / Zhang Zai zhuan ; Wang Fuzhi zhu
張子正蒙注 / 張載撰 ; 王夫之注
by Zhang, Zai, 1020-1077
張載, 1020-1077
Taibei Shi : Shi jie shu ju, Minguo 51 [1962]
台北 : 世界书局, 民國51[1962]
 
 
Zhangzi zheng meng zhu / Wang Fuzhi zhu
張子正蒙注/ 王夫之著
by Zhang, Zai, 1020-1077
張載, 1020-1077
Beijing : Zhonghua shu ju, 1956
北京: 中華書局, 1956
 
 
Zhang Zai ji / Zhang Xichen dian jiao
張載集 / 章錫琛點校
by Zhang, Zai, 1020-1077
張載, 1020-1077
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1978
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1978
 
 
Wang Chuanshan "Zhangzi Zheng meng zhu" yan jiu / Liu Rongxian zhu
王船山《張子正蒙注》研究 / 劉榮賢著
by Liu, Rongxian
劉榮賢
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua gong zuo fang, 2008
台北縣永和市 : 花木蘭文化工作坊, 2008
 
 
Song si zi chao shi / Zhou Dunyi, Cheng Hao, Cheng Yi, Zhang Zai, Zhu Xi zhuan ; Lü Nan chao shi
宋四子抄釋 / 周惇頤, 程顥, 程頤, 張載, 朱熹, 呂柟抄釋
Taibei Shi : Shi jie shu ju, Minguo 51 [1962]
臺北市 : 世界書局, 民國51 [1962]
 
 
Man Han he bi xing li
滿漢合璧性理
by Zhou, Dunyi, 1017-1073
周敦頤, 1017-1073
[Beijing?] : Mo hua tang, Yongzheng ren zi [1732]
[北京?] : 墨華堂, 雍正壬子 [1732]
 
 
Zhou yi kou jue yi : [6 juan] / (Tang) Shi Zheng zhuan
周易口訣義 : [6卷] / (唐) 史徵撰
by Shi, Zheng
史徵
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Tai ji tu shuo shu jie : [1 juan] / (Ming) Cao Duan zhuan
太極圖說述解 : [1卷] / (明) 曹端撰
by Cao, Duan, 1376-1434
曹端, 1376-1434
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.