National Library of Australia

Showing 1 - 9 of 9 Results for author:影子
Sort by:
 
 
Zui hou de guo wang : Wugeku qi yu ji = The last king of Angkor Wat / wen tu [Ao] Geruimi Beisi ; yi Yingzi
最后的国王 : 吴哥窟奇遇记 = The last king of Angkor Wat / 文图[澳]葛瑞米・贝斯 ; 译影子
Uniform title: Last king of Angkor Wat. Chinese
by Base, Graeme
Wuhan : Changjiang shao nian er tong chu ban she, 2016 , ©2016
武汉 : 长江少年儿童出版社, 2016
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Yan ling ling, xin ling ling = Eye to eye / wen tu [Ao] Geruimi Beisi ; yi Yingzi
眼灵灵, 心灵灵 = Eye to eye / 文图[澳]葛瑞米・贝斯 ; 译影子
Uniform title: Eye to eye. Chinese
by Base, Graeme
Wuhan : Chang Jiang shao nian er tong chu ban she, 2016 , ©2016
武汉 : 长江少年儿童出版社, 2016
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Xiao bu dian da xiang = Little elephants / wen tu [Ao] Geruimi Beisi ; yi Yingzi
小不点大象 = Little elephants / 文图[澳]葛瑞米・贝斯 ; 译影子
Uniform title: Little elephants. Chinese
by Base, Graeme
Wuhan : Chang Jiang shao nian er tong chu ban she, 2017 , ©2017
武汉 : 长江少年儿童出版社, 2017
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Anuo de hua yuan = Uno's garden / wen tu [Ao] Geruimi Beisi ; yi Yingzi
阿诺的花园 = Uno's garden / 文图[澳]葛瑞米・贝斯 ; 译影子
Uniform title: Uno's garden. Chinese
by Base, Graeme
Wuhan : Chang Jiang shao nian er tong chu ban she, 2016 , ©2016
武汉 : 长江少年儿童出版社, 2016
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Lai he shui ba = The waterhole / wen tu [Ao] Geruimi Beisi ; yi Yingzi
来喝水吧 = The waterhole / 文图[澳]葛瑞米・贝斯 ; 译影子
Uniform title: Waterhole. Chinese
by Base, Graeme
Wuhan : Chang Jiang shao nian er tong chu ban she, 2015 , ©2015
武汉 : 长江少年儿童出版社, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Aji de xu yuan gu = Jungle drums / wen tu [Ao] Geruimi Beisi ; yi Yingzi
阿吉的许愿鼓 = Jungle drums / 文图[澳]葛瑞米・贝斯 ; 译影子
Uniform title: Jungle drums. Chinese
by Base, Graeme
Wuhan : Chang Jiang shao nian er tong chu ban she, 2015 , ©2015
武汉 : 长江少年儿童出版社, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Guai wu tan ce qi = The amazing monster detectoscope / wen tu [Ao] Geruimi Beisi ; yi Yingzi
怪物探测器 = The amazing monster detectoscope / 文图[澳]葛瑞米・贝斯 ; 译影子
Uniform title: Amazing monster detectoscope. Chinese
by Base, Graeme
Wuhan : Chang Jiang shao nian er tong chu ban she, 2018 , ©2018
武汉 : 长江少年儿童出版社, 2018
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Long de fa xian = The discovery of dragons / [Ao] Geruimi Beisi hui zhu ; Yingzi yi
龙的发现 = The discovery of dragons / [澳]葛瑞米・贝斯著绘 ; 影子译
Uniform title: Discovery of dragons. Chinese
by Base, Graeme
Wuhan : Chang Jiang shao nian er tong chu ban she, 2019 , ©2019
武汉 : 长江少年儿童出版社, 2019
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zhu wu bu shi di chan : min jian chang yuan fang wu ce lüe yan jiu bao gao / Ying zi chang ce hui bian zhu
住屋不是地產 : 民間長遠房屋策略研究報告 / 影子長策會編著
Xianggang : Yin xiang wen zi, 2013
香港 : 印象文字, 2013
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.