National Library of Australia

Showing 1 - 19 of 19 Results for author:"後藤乾一, 1943-"
Sort by:
 
 
Haraguchi Takejirō no shōgai : nanpō chōsa no senku / Gotō Kenʾichi
原口竹次郎の生涯 : 南方調查の先駆 / 後藤乾一
by Gotō, Kenʾichi, 1943-
後藤乾一, 1943-
Tōkyō : Waseda Daigaku Shuppanbu, Shōwa 62 [1987]
東京 : 早稲田大学出版部, 昭和 62 [1987]
 
 
Kokusai shugi no keifu : Ōshima Masanori to Nihon no kindai / Gotō Kenʾichi
国際主義の系譜 : 大島正徳と日本の近代 / 後藤乾一
by Gotō, Kenʾichi, 1943-
後藤乾一, 1943-
Tōkyō : Waseda Daigaku Shuppanbu, 2005
東京 : 早稲田大学出版部, 2005
 
 
Shōwaki Nihon to Indoneshia : 1930-nendai "nanshin" no ronri "Nihon-kan" no keifu / Gotō Kenʾichi
昭和期日本とインドネシア : 1930年代「南進」の論理・「日本観」の系譜 / 後藤乾一
by Gotō, Kenʾichi, 1943-
後藤乾一, 1943-
Tōkyō : Keisō Shobō, 1986
東京 : 勁草書房, 1986
 
 
Tōnan Ajia kara mita kin-gendai Nihon : "nanshin," senryō, datsu shokuminchika o meguru rekishi ninshiki / Gotō Ken'ichi
東南アジアから見た近現代日本 : 「南進」・占領・脫植民地化をめぐる歴史認識 / 後藤乾一
by Gotō, Ken'ichi, 1943-
後藤乾一, 1943-
Tōkyō : Iwanami Shoten, 2012
東京 : 岩波書店, 2012
 
 
"Okinawa kaku mitsuyaku" o seotte : Wakaizumi Kei no shōgai / Gotō Kenʾichi
「沖縄核密約」を背負って : 若泉敬の生涯 / 後藤乾一
by Gotō, Kenʾichi, 1943-
後藤乾一, 1943-
Tōkyō : Iwanami Shoten, 2010
東京 : 岩波書店, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Sukaruno : Indoneshia "kenkoku no chichi" to Nihon / Gotō Kenʾichi, Yamazaki Isao
スカルノ : インドネシア「建国の父」と日本 / 後藤乾一, 山崎功
by Gotō, Kenʾichi, 1943-
後藤乾一, 1943-
Tōkyō : Yoshikawa Kōbunkan, 2001
東京 : 吉川弘文館 2001
 
 
Kindai Nihon to Tōnan Ajia : nanshin no "shōgeki" to "isan" / Gotō Kenʾichi cho
近代日本と東南アジア : 南進の「衝撃」と「遺産」 / 後藤乾一著
by Gotō, Kenʾichi, 1943-
後藤乾一, 1943-
Tōkyō : Iwanami Shoten, 1995
東京 : 岩波書店, 1995
 
 
Nihon senryōki Indoneshia kenkyū / Gotō Kenʾichi cho
日本占領期インドネシア研究 / 後藤乾一著
by Gotō, Kenʾichi, 1943-
後藤乾一, 1943-
Tōkyō : Ryūkei Shosha, 1989
東京 : 龍溪書舎, 1989
 
 
Kindai Nihon no "nanshin" to Okinawa / Gotō Ken'ichi
近代日本の「南進」と沖縄 / 後藤乾一
by Gotō, Kenʼichi, 1943-
後藤乾一, 1943-
Tōkyō : Iwanami Shoten, 2015 , ©2015
東京 : 岩波書店, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Kindai Nihon to Indoneshia : "kōryū" hyakunenshi / Gotō Kenʾichi cho
近代日本とインドネシア : 「交流」百年史 / 後藤乾一著
by Gotō, Kenʾichi, 1943-
後藤乾一, 1943-
Tōkyō : Hokuju Shuppan, 1989
東京 : 北樹出版, 1989
 
 
Waga seishun no Batavia : wakaki chōsa-man no senzenki Indoneshia ryūgaku nikki / Shiotani Iwazō cho ; Gotō Ken'ichi hen
わが青春のバタヴィア : 若き調查マンの戦前期インドネシア留学日記 / 塩谷巖三著 ; 後藤乾一編
by Shiotani, Iwazō, 1903-1980
塩谷巖三, 1903-1980
Tōkyō ; Ryūkei Shosha, 1987
東京 : 龍溪書舎, 1987
 
 
Waseda Daigaku Shakai Kagaku Kenkyūjo sōritsu 55-shūnen kinen gendai Nihon no rekishi kankyō : Dainiji Taisen shūketsu 50-nen o kaerimite / [henshū Gotō Kanʾichi]
早稲田大学社会科学研究所創立 55周年記念現代日本の歴史環境 : 第二次大戦終結 50年を顧みて / [編集後藤乾一]
by Gendai Nihon no Rekishi Kankyō (1995 : Tokyo, Japan)
現代日本の歴史環境 (1995 : Tokyo, Japan)
Tōkyō : Waseda Daigaku Shakai Kagaku Kenkyūjo, 1997
東京 : 早稲田大学社会科学研究所, 1997
 
 
Reimeiki Ajia Taiheiyō chiiki no kokusai kankei : Taiheiyō Mondai Chōsakai (I.P.R.) no kenkyū / [henshū Gotō Kanʾichi]
黎明期アジア太平洋地域の国際関係 : 太平洋問題調查会 (I.P.R.) の研究 / [編集後藤乾一]
Tōkyō : Waseda Daigaku Shakai Kagaku Kenkyūjo, 1994
東京 : 早稲田大学社会科学研究所, 1994
 
 
Ajia kōron, Daitō kōron
亜細亜公論・大東公論
Tōkyō : Ryūkei Shosha, 2008
東京 : 竜渓書舎, 2008
 
 
Tōnan Ajia shi no naka no kindai Nihon / Hagiwara Yoshiyuki, Gotō Kenʾichi hen ; Ishii Yoneo ... [et al.]
東南アジア史のなかの近代日本 / 萩原宣之, 後藤乾一編 ; 石井米雄 ... [et al.]
Tōkyō Musuzu Shobō
東京 : みすず書房, 1995
 
 
M. Gausu kaisōroku : senzenki Indoneshia ryūgakusei no Nihon taiken / Mafuyudin Gausu cho ; Gotō Ken'ichi henyaku
M. ガウス回想録 : 戦前期インドネシア留学生の日本体験 / マフユディン・ガウス著 ; 後藤乾一編訳
by Gaus, Mahjudin, 1910-1991
Tōkyō-to Shinjuku-ku : Waseda Daigaku Ajia Taiheiyō Kenkyū Sentā, 2012
東京都新宿区 : 早稲田大学アジア太平洋研究センター, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Jawa shinbun
ジヤワ新聞
Tōkyō : Kabushiki Kaisha Ryūkei Shosha, 2013-2017
東京 : 株式会社龍溪書舎, 2013-2017
NewspaperNewspaper [text, still image, volume]
 
 
Indoneshia Nihon senryōki bunken mokuroku / Indoneshia Nihon Senryōki Shiryō Fōramu hen, [henshū tantō Takahashi Muneo, Akino Kōji, Gotō Kenʾichi] =...
インドネシア日本占領期文献目錄 / インドネシア日本占領期史料フォーラム編, [編集担当高橋宗生, 秋野晃司, 後藤乾一] = Bibliography on Japanese occupation of Idonesia / compiled by Forum for Research Materials on the Japanese Occupation of Indonesia
Tōkyō : Ryūkei Shosa, 1996
東京 : 龍溪書舎, 1996
 
 
Sekidōhō ; Unabara / kaidai Gotō Ken'ichi, Kimura Kazuaki
赤道報 ; うなばら / 解題 後藤乾一, 木村一信
Tōkyō : Ryūkei Shosha, 1993
東京 : 龍溪書舎, 1993
BookBook [text]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.