National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 52 Results for author:徐志摩
Sort by:
 
 
Xu Zhimo shi xuan : er ji / Xu Zhimo zhu
徐志摩詩選 : 二集 / 徐志摩著
by Xu, Zhimo, 1897-1931
徐志摩, 1896-1931
Taibei : Qi ming shu ju, Minguo 46 [1957]
臺北 : 啟明書局, 民國46 [1957]
BookBook [text, volume]
 
 
Mei xue zheng chun : Xu Zhimo shi xuan san ji
梅雪爭春: 徐志摩詩選三集
by Xu, Zhimo, 1896-1931
徐志摩, 1896-1931
Taibei : Qi ming shu ju, Minguo 46 [1957]
臺北 : 啓明書局, 民國46 [1957]
BookBook [text, volume]
 
 
Beidaihe de huan xiang / [Xu Zhimo zhu]
北戴河的幻想 / [徐志摩著]
by Xu, Zhimo, 1896-1931
徐志摩, 1896-1931
Taibei : Qi ming shu ju, Minguo 46 [1957]
臺北 : 啓明書局, 民國46 [1957]
 
 
Luo ye : Xu Zhimo zuo pin xuan
落叶 : 徐志摩作品选
by Xu, Zhimo, 1896-1931
徐志摩, 1896-1931
Guangzhou shi : Hua cheng chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
广州市 : 花城出版社 : 广东省新華书店发行, 1982
 
 
Zhimo de shi
志摩的诗
Uniform title: Poems
by Xu, Zhimo, 1896-1931
徐志摩, 1896-1931
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Ai Mei xiao zha / [Xu Zhimo, Lu Xiaoman]
爱眉小札/ [徐志摩,陆小曼]
by Xu, Zhimo, 1896-1931
徐志摩, 1896-1931
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Ai mei xiao zha / zhu zhe Xu Zhimo
愛眉小扎 / 著者徐志摩
by Xu, Zhimo, 1896-1931
徐志摩, 1896-1931
Taibei : Qi ming shu ju, Minguo 47 [1958]
臺北 : 啟明書局, 民國47 [1958]
 
 
Xu Zhimo xuan ji
徐志摩選集
Uniform title: Works. Selections. 1981
by Xu, Zhimo, 1896-1931
徐志摩, 1896-1931
Taibei Shi : Li ming wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 70 [1981]
臺北市 : 黎明文化事業股份有限公司, 民國70 [1981]
 
 
Xu Zhimo san wen xuan ji / Wang Jinquan bian
徐志摩散文选集 / 王锦泉编
Uniform title: Essays. Selections
by Xu, Zhimo, 1896-1931
徐志摩, 1896-1931
Tianjin shi : Bai hua wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1985
天津市 : 百花文艺出版社 : 新华书店天津发行所发行, 1985
 
 
Xu Zhimo san wen quan bian / Lai Fengyi bian
徐志摩散文全編 / 來鳳儀編
Uniform title: Essays. 1991
by Xu, Zhimo, 1896-1931
徐志摩, 1896-1931
[Hangzhou] : Zhejiang wen yi chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991
[杭州] : 浙江文藝出版社 : 浙江省新华书店经销, 1991
 
 
Xu Zhimo san wen / Chen Xinyuan bian xuan
徐志摩散文 / 陳信元編選
Uniform title: Essays. Selections
by Xu, Zhimo, 1896-1931
徐志摩, 1896-1931
Taibei Shi : Yu he wen hua chu ban you xian gong si, 2008
台北市 : 宇河文化出版有限公司, 2008
 
 
Xu Zhimo san wen / Xu Zhimo zhu ; Liu Tianhua bian xuan
徐志摩散文 / 徐志摩著 ; 刘天华编选
by Xu, Zhimo, 1896-1931
徐志摩, 1896-1931
Beijing : Zhongguo guang bo dian shi chu ban she, 1992
北京 : 中国广播电视出版社, 1992
 
 
Xu Zhimo jie zuo xuan / [Wan Jiaxin bian zhu]
徐志摩傑作選 / [萬家新編著]
by Xu, Zhimo, 1896-1931
徐志摩, 1896-1931
Taibei : Xi nan shu ju, Minguo 63 [1974]
台北 : 西南書局, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Xu Zhimo shi quan bian = Xuzhimo shi quanbian / Gu Yongdi bian
徐志摩诗全编 = Xuzhimo shi quanbian / 顾永棣编
Uniform title: Poems
by Xu, Zhimo, 1896-1931
徐志摩, 1896-1931
Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
杭州 : 浙江文艺出版社 : 浙江省新华书店发行, 1987
 
 
Xiao sa de ren sheng / Xu Zhimo zhu
潇洒的人生 / 徐志摩著
by Xu, Zhimo, 1896-1931
徐志摩, 1896-1931
Changsha Shi : Hunan wen yi chu ban she, 2002
长沙市 : 湖南文艺出版社, 2002
 
 
Xu Zhimo yi shi ji / Chenguang ji zhu
徐志摩译诗集 / 晨光辑注
by Xu, Zhimo, 1896-1931
徐志摩, 1896-1931
Changsha : Hunan ren min chu ban she, 1989
长沙 : 湖南人民出版社, 1989
 
 
Xu Zhimo san wen ji
徐志摩散文集
Uniform title: Essays. Selections
by Xu, Zhimo, 1896-1931
徐志摩, 1896-1931
Xianggang : Xin lu shu dian, [between 1970 and 1974]
香港 : 新陸書店, [between 1970 and 1974]
 
 
Xu Zhimo / Hong Shuling bian zhu ; Fan Mingru zhu bian
徐志摩 / 洪淑苓編著 ; 范銘如主編
by Xu, Zhimo,, 1896-1931
徐志摩,, 1896-1931
Taibei Shi : San min shu ju gu fen you xian gong si, 2006
臺北市 : 三民書局股份有限公司, 2006
 
 
Bali de lin zhao / Xu Zhimo
巴黎的鱗爪 / 徐志摩
by Xu, Zhimo, 1896-1931
徐志摩, 1896-1931
Changsha shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新华书店经销, 1988
 
 
Xu Zhimo shi ji / Xu Zhimo zhu
徐志摩詩集 / 徐志摩著
Uniform title: Poems
by Xu, Zhimo, 1896-1931
徐志摩, 1896-1931
Xianggang : Xianggang guang rong chu ban she : Wei ji shu ju fa xing, 1976?
香港 : 香港光榮出版社 : 偉記書局發行, 1976?
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.