National Library of Australia

Showing 1 - 9 of 9 Results for author:徐敏
Sort by:
 
 
Wang Chong zhe xue si xiang tan suo / Xu Min
王充哲学思想探索 / 徐敏
by Xu, Min
徐敏
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian fa xing, 1979
北京 : 生活・读书・新知三联书店 : 新华书店发行, 1979
 
 
Nü xing zhu yi de Zhongguo dao lu : wu si nü xing si chao zhong de Zhou Zuoren nü xing si xiang / Xu Min zhu
女性主义的中国道路 : 五四女性思潮中的周作人女性思想 / 徐敏著
by Xu, Min
徐敏
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2006
北京 : 中国社会科学出版社, 2006
 
 
Liaofan si xun / Yuan Liaofan zhuan ; Shang Rong, Xu Min ping zhu
了凡四训 / 袁了凡撰 ; 尚荣, 徐敏评注
by Yuan, Liaofan, 1533-1606
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2008
北京市 : 中华书局, 2008
 
 
Xi ju ren sheng = A dramatic life / Zhang Xidian kou shu ; Xu Minzi zhi bi
戲劇人生 = A dramatic life / 張希典口述, 徐敏子執筆
by Chang, Hsi-Tien
張希典
Taibei Shi : Bo ke si chu ban shi ye wang, 2018
台北市 : 博客思出版事業網, 2019
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Han Yu nian pu / Lü Dafang deng zhuan ; Xu Minxia jiao ji
韓愈年譜 / 吕大防等撰 ; 徐敏霞校輯
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1991
 
 
Tang shang shu sheng lang guan shi zhu ti ming kao / Lao Ge, Zhao Yue zhu ; Xu Minxia, Wang Guizhen dian jiao
唐尚書省郎官石柱題名考 / 勞格, 趙钺著 ; 徐敏霞, 王桂珍點校
by Lao, Ge, 1820-1864
勞格, 1820-1864
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa hisng suo fa xing, 1992
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1992
 
 
Shi jie li shi ren wu xiao zhuan / Ding Jianhong, Wang Zhengping, Xu Min zhu bian
世界歷史人物小傳 / 丁建弘, 王正平, 徐敏主編
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she ; [Hangzhou shi] : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
杭州 : 浙江人民出版社 ; [Hang-chou shih] : 浙江省新華書店發行, 1980
 
 
Tang dai zhi guai xiao shuo xuan yi / Wang Rutao, Xu Minhong, Zhao Jiong yi zhu
唐代志怪小说选译 / 王汝涛, 徐敏鸿, 赵炯译注
Jinan : Qi Lu shu she, 1985
济南 : 齐鲁书社, 1985
 
 
Wanli chong xiu Quanzhou fu zhi / [xiu zhe Yang Siqian ; zuan zhe Xu Minxue, Wu Weixin]
萬曆重修泉州府志 / [修者陽思謙 ; 纂者徐敏學, 伍維新]
Uniform title: Quanzhou fu zhi
泉州府志
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 76 [1987]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國76 [1987]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.