National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 1 - 13 of 13 Results for author:徐道
Sort by:
 
 
Li dai shen xian tong jian : [22 juan / Xu Dao bian zhuan ; Cheng Yuqi xu zhuan]
歷代神仙通鑑 : [22卷 / 徐道編撰; 程毓奇續撰]
by Xu, Dao
徐道
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 78 [1989]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國78 [1989]
 
 
Li dai shen xian tong jian / [Xu Dao shu ; Cheng Yuqi xu] ; Zhangdazhenren, Huang Zhanglun tong ding
歷代神仙通鑑 / [徐Dao[i.e. 道]述 ; 程毓奇續] ; 張大真人, 黃掌綸同訂
by Xu, Dao
徐道
[China] : Sheng sheng guan, Kangxi geng chen [1700]
[China] : 生生館, 康熙庚辰 [1700]
 
 
Shen xian jian / Xu Dao deng zhuan ; Huang Zhanglun xiu ding
神仙鑑 / 徐道等撰 ; 黄掌綸修訂
by Xu, Dao
徐道
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 64 [1975]
台北市 : 廣文書局, 民國64 [1975]
 
 
Minguo Xu Youzheng xian sheng Shuzheng nian pu / Xu Daolin bian shu
民國徐又錚先生樹錚年譜/ 徐道鄰編述
by Xu, Daolin, 1906-
徐道鄰, 1906-
Taibei Shi : Shang wu yin shu guan, Minguo 70 [1981]
臺北市: 商務印書館, 民國70 [1981]
 
 
Lun she hui yu wen hua / Xu Daolin zhu
論社會與文化 / 徐道鄰著
by Xu, Daolin, 1906-1973
徐道鄰, 1906-
Taibei : Zhong yang wen wu gong ying she, [1958]
臺北 : 中央文物供應社, [1958]
 
 
Yu yi xue gai yao / Xu Daolin zhu
語意學槪要 / 徐道鄰著
by Xu, Daolin, 1906-1973
徐道鄰, 1906-
Taibei : Wan nian qing shu dian, [1974]
台北 : 萬年靑書店, [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Xu Shuzheng xian sheng wen ji nian pu he kan / Xu Daolin bian shu ; Xu Ying zeng bu
徐樹錚先生文集年譜合刊/ 徐道鄰編述;徐櫻增補
by Xu, Daolin, 1906-
徐道鄰, 1906-
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 78 [1989]
臺北市: 臺灣商務印書館, 民國78 [1989]
 
 
San guo yan yi jing cai yan shi 36 ji / Xu Daocun
三國演義精彩演繹36計 / 徐道存
by Xu, Daocun
徐道存
Tainan Shi : Zhi hui wen hua gong si, 2016
台南市 : 智惠文化公司, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo wen zi xue / Xu Daozheng bian zuan; Yuan Licheng shan xiao
中國文字學 / 徐道政編纂;袁禮澄繕校
by Xu, Daozheng
徐道政
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 1917
杭州 : 浙江古籍出版社, 1917
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Li dai shen xian tong jian : [22 juan / Xu Dao shu, Cheng Yuqi xu] ; Zhangdazhengren, Huang Zhanglun tong ding
歷代神仙通鑑 : [22卷 / 徐道述, 程毓奇續] ; 張大真人, 黄掌綸同訂
by Xu, Dao, active 17th century
徐道, active 17th century
Taibei : Zhonghua shi jie zi liao gong ying chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 中華世界資料供應出版社, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Xu Shuzheng xian sheng wen ji nian pu he kan / bian shu zhe Xu Daolin
徐樹錚先生文集年譜合刊 / 編述者徐道麟
by Xu, Shuzheng, 1880-1925
徐樹錚, 1880-1925
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 51 [1962]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國51 [1962]
 
 
Si shu gu ren dian lin [electronic resource] / Jiang Yong yuan zhu ; Xu Daobin zheng li
四书古人典林 [electronic resource] / 江永原著 ; 徐道彬整理
by Jiang, Yong, 1681-1762
江永, 1681-1762
Hefei : Anhui da xue chu ban she, 2011
合肥 : 安徽大学出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Dian wen di zhi xue gai lun / Xu Daoyi ... [et al.] bian zhu ; [Di zhi kuang chan bu shu kan bian ji shi bian ji]
天文地质学概论 / 徐道一 ... [et al.] 编著 ; [地质矿产部书刋编辑室编辑]
Beijing : Di zhi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 地质出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.