National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 4 of 4 Results for author:曉敏
Sort by:
 
 
Rong yi yong cuo de zi / Xiaomin
容易用錯的字 / 曉敏
by Xiaomin
曉敏
Beijing : Beijing chu ban she, 1982
北京 : 北京出版社, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo gu dai wai xing ren : Zhongguo gu dai bu ming fei xing wu shi jian ji qi ta / zhu zuo zhe Wang Jiangshu, Shi Xiaomin ; hui tu zhe Shanzhi
中國古代外星人 : 中國古代不明飛行物事件及其他 / 著作者王江樹, 石曉敏 ; 繪圖者山知
by Wang, Jiangshu
王江樹
New York : Meiguo U.S. guo ji chu ban gong si ; Taibei : fa xing suo yuan dong tu shu gong si, Minguo 79 [1990]
New York : 美國 U. S. 國際出版公司 ; 台北 : 發行所遠東圖書公司, 民國79 [1990]
 
 
Sheng ming lun li xue : li lun yu shi jian tan suo / Xu Zongliang, Liu Xueli, Qu Xiaomin zhu
生命伦理学 : 理论与实践探索 / 徐宗良, 刘学礼, 瞿晓敏著
by Xu, Zongliang
徐宗良
Shanghai : Shi jie chu ban ji tuan : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 2002
上海 : 世纪出版集团 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 2002
 
 
Yue Ao guan xi shi = Yue Ao guanxi shi / Deng Kaisong, Wu Zhiliang, Lu Xiaomin zhu bian
粤澳关系史 = Yue Ao guanxi shi / 鄧開頌, 吳志良, 陸曉敏主編
Beijing Shi : Zhongguo shu dian, 1999
北京市 : 中國書店, 1999
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.