National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 20 Results for author:"曾国藩, 1811-1872"
Sort by:
 
 
Zeng Guofan quan ji. Ri ji / [ben ce zheng li Xiao Shouying ... et al. ; jiao yue Xiao Shouying]
曾国藩全集. 日记 / [本册整理萧守英 ... et al. ; 校阅萧守英]
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Hunan Changsha : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1987-
湖南长沙 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店经销, 1987-
 
 
Zeng Guofan wei kan wang lai han gao / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo zi liao shi bian
曾国藩未刊往来函稿 / 中国社会科学院近代史研究所资料室编
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Changsha shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
长沙市, 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1986
 
 
Zeng Guofan da quan ji [electronic resource] / Zeng Guofan zhu ; Chen Shukai bian zhu
曾国藩大全集 [electronic resource] / 曾国藩著 ; 陈书凯编著
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Wuhan : Wuhan chu ban she, 2011
武汉 : 武汉出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zeng Guofan jiu jiu fang lüe quan jian [electronic resource] / Zeng Guofan yuan zhu ; Wu Qiaozi bian zhu
曾国藩九九方略全鉴 [electronic resource] / 曾国藩原著 ; 吴樵子编著
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Beijing : Jing hua chu ban she, 2006
北京 : 京华出版社, 2006
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zeng Guofan jiu jiu fang lüe quan jian [electronic resource] / Zeng Guofan yuan zhu ; Wu Qiaozi bian zhu
曾国藩九九方略全鉴 [electronic resource] / 曾国藩原著 ; 吴樵子编著
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Beijing : Jing hua chu ban she, 2003
北京 : 京华出版社, 2003
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zeng Guofan jia shu jing xuan / Zeng Guofan
曾国藩家书精选 / 曾国藩
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2008
北京 : 中央编译出版社, 2008
 
 
Zeng Guofan quan ji. Shu xin / [ben ce zheng li Yin Shaoji, Tang Xiaochun, Yu Jifan ; jiao yue Yang Chunqiu]
曾国藩全集. 书信 / [本册整理殷绍基, 汤效纯, 喻几凡 ; 校阅羊春秋]
Uniform title: Correspondence
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Hunan Changsha : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1990-<1992 >
湖南长沙 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店经销, 1990-<1992 >
 
 
Bing Jian / Zeng Guofan zhu
冰鉴 / 曾国藩著
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Beijing : Zhongyang bian yi chu ban she, 2007
北京 : 中央编译出版社, 2007
 
 
Zeng Guofan, Hu Linyi zhi bing yu lu : Huangpu jun xiao zhong yao jiao cai / Zeng Guofan, Hu Linyi yuan wen ; Cai E ji lu ; Su Xiao dian ping
曾国藩, 胡林翼治兵语录 : 黄埔军校重要教材 / 曾国藩, 胡林翼原文 ; 蔡锷辑录 ; 苏晓点评
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Beijing Shi : Zhong yang bian yi chu ban she, 2009
北京市 : 中央编译出版社, 2009
 
 
Zeng Guofan quan ji. Zou gao / [ben ce zheng li Han Changgeng, Luo Zhenyue ; jiao yue Han Changgeng]
曾国藩全集. 奏稿 / [本册整理韩长耕, 罗镇岳 ; 校阅韩长耕]
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Hunan Changsha : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1987-<1994 >
湖南长沙 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店经销, 1987-<1994 >
 
 
Zeng Guofan jia shu / Zeng Guofan zhuan
曾国藩家书 / 曾国藩撰
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Shanghai : Yuan ji shu zhuang, Minguo 15 [1926]
上海 : 源記書莊, 民國15 [1926]
 
 
Zeng Guofan jia shu / Zhong Shuhe zheng li jiao dian
曾国藩家书 / 钟叔河整理校点
Uniform title: Correspondence
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Changsha : Hunan da xue chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1989
长沙 : 湖南大学出版社 : 湖南省新华书店经销, 1989
 
 
Zeng Guofan quan ji. Jia shu / [Deng Yunsheng bian jiao biao dian]
曾国藩全集. 家书 / [邓云生编校标点]
Uniform title: Correspondence
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Hunan Changsha : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
湖南长沙 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1985
 
 
Ting jing / Zeng Guofan
挺经 / 曾国藩
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2008
北京 : 中央编译出版社, 2008
 
 
Zeng Guofan quan ji. Du shu lu / [ben ce zheng li Chen Shuliang]
曾国藩全集. 读书录 / [本册整理陈书良]
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Hunan Changsha : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1989
湖南长沙 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店经销, 1989
 
 
Zeng Guofan shu zha / [ju du zhe Xu Xiaotian]
曾國藩書札 / [句讀者許嘯天]
Uniform title: Correspondence
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Shanghai : Qun xue she, Minguo 18 [1929]
上海 : 群學社, 民國18 [1929]
 
 
Gu wen si xiang / bian zhuan [i.e. bian ji] Zeng Guofan
古文四象 / 編撰 [i.e. 編輯] 曾国藩
Beijing : Zhong-kuop shu dian : Fa xing Xin hua shu dian shou du fa xing suo, 1990
北京 : 中囯书店 : 发行新华书店首都发行所, 1990
 
 
Bian shu : Zeng Guofan li shi zhi jie mi / yuan zhu Zeng Guofan ; jie yi Yu Yang
变朮 : 曽国藩立世之解秘 / 原著曽国藩 ; 解译于洋
by Yu, Yang
于洋
Beijing shi : Zhongguo Hua qiao chu ban she, 1999
北京市 : 中国华侨出版社, 1999
 
 
Zeng Guofan shi san jing [electronic resource] / Zeng Guofan yuan dian
曾国藩十三经 [electronic resource] / 曾国藩原典
Beijing : Zhongguo Hua qiao chu ban she, 2001
北京 : 中国华侨出版社, 2001
BookBook, OnlineOnline
 
 
"Bing jian" zhu ping / Zeng Guofan zhu ; Chen Zanmin ... [et al.] zhu ping
《冰鑑》注评 / 曾国藩著; 陈赞民 ... [et al.] 注评
Cheng-chou shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 1994
郑州市 : 中州古籍出版社, 1994
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.