National Library of Australia

Showing 1 - 14 of 14 Results for author:"曾鞏, 1019-1083"
Sort by:
 
 
Long ping ji / Zeng Gong zhuan
隆平集 / 曾鞏撰
by Zeng, Gong, 1019-1083
曾鞏, 1019-1083
Taibei Xian Yonghe Zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 56 [1967]
臺北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國56 [1967]
 
 
Yuan feng lei gao / Zeng Gong zhuan
元豐類稿 / 曾鞏撰
by Zeng, Gong, 1019-1083
曾鞏, 1019-1083
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海 : 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Long ping ji : [20 juan] / jiu ti (Song) Zeng Gong zhuan
隆平集 : [20卷] / 舊題 (宋) 曾鞏撰
by Zeng, Gong, 1019-1083
曾鞏, 1019-1083
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Yuanfeng ti ba / Zeng Gong zhuan. Houcun ti ba / Liu Kezhuang zhuan. Rongzhai ti ba / Hong Mai zhuan
元豐題跋 / 曾鞏撰. 後村題跋 / 劉克莊撰. 容齋題跋 / 洪邁撰
by Zeng, Gong, 1019-1083
曾鞏, 1019-1083
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 60 [1971]
臺北市 : 廣文書局, 民國60 [1971]
 
 
Nanfeng Zeng Zigu xian sheng ji
南豐曾子固先生集
Uniform title: Works. 1985
by Zeng, Gong, 1019-1083
曾鞏, 1019-1083
Beijing : Zhonghua shu ju ying yin : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中華書局影印 : 新華書店北京發行所發行, 1985
 
 
Zeng Gong wen / Zhu Fengqi xuan zhu
曾鞏文 / 朱鳳起選註
Uniform title: Works. Selections. 1980
by Zeng, Gong, 1019-1083
曾鞏, 1019-1083
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 69 [1980]
台北市 : 新文豐出版公司, 民國69 [1980]
 
 
Yuanfeng ti ba : [1 juan] / [Zeng Gong zhuan]
元豐題跋 : [一卷] / [曾鞏撰]
by Zeng, Gong, 1019-1083
曾鞏, 1019-1083
Taibei : Xin wen feng chu ban gong si, 1982
臺北 : 新文豐出版公司, 1982
 
 
Yuanfeng lei gao / [Zeng Gong zhuan ; Chen Shidao bian ji]
元豐類稿 / [曾鞏撰 ; 陳師道編輯]
by Zeng, Gong, 1019-1083
曾鞏, 1019-1083
[Yangzhou shi] : Jiangsu Guangling gu ji ke yin she : Yangzhou gu ji shu dian fa xing, 1988
[揚州市] : 江蘇廣陵古籍刻印社 : 揚州古籍書店發行, 1988
 
 
Nanfeng xian sheng Yuanfeng lei gao : [51 juan / Zeng Gong zhuan
南豐先生元豐類藁 : [51卷 / 曾鞏撰
by Zeng, Gong, 1019-1083
曾鞏, 1019-1083
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Zeng Gong wen / (Song) Zeng Gong zhu ; Zhu Fengqi zhu
曾鞏文 / (宋) 曾鞏著 ; 朱鳳起注
by Zhu, Fengqi
朱鳳起
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1930
上海 : 商務印書館, 1930
 
 
by Krause, F. E. A
Heidelberg : C. Winters Universitätsbuchhandlung, 1922
BookBook [text, volume]
 
 
Zeng Gong ji nian ji / Jiangxi sheng she lian ... [et al.] he bian
曾鞏纪念集 / 江西省社联 ... [et al.]合编
[Jiangxi sheng? : s.n., 1987?]
[江西省? : s.n., 1987?]
 
 
Jingde ji : [38 juan] / (Song) Lü Tao zhuan
淨德集 : [38卷] / (宋) 呂陶撰
by Lü, Tao, 1029-1105
呂陶, 1029-1105
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 87 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 87 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.