National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 10 of 10 Results for author:朱家溍
Sort by:
 
 
Zhu Jiajin / Zhu Jiajin kou shu ; Zhu Chuanrong zheng li
朱家溍 /$c朱家溍口述 ; 朱传荣整理
by Zhu, Jiajin
朱家溍
Beijing : Wen wu chu ban she, 2003
北京 : 文物出版社, 2003
 
 
Gu gong tui shi lu / [Zhu Jiajin zhu]
故宮退食录 / [朱家溍著]
by Zhu, Jiajin
朱家溍
Beijing : Zijincheng chu ban she, 2009
北京 : 紫禁城出版社, 2009
 
 
Wudang shan / [Zhu Jiajin bian xie]
武当山/ [朱家溍编写]
by Zhu, Jiajin
朱家溍
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
[武汉市] : 湖北人民出版社 : 湖北省新華書店发行, 1980
 
 
Zhu Jiajin jiang Beijing / Yang Liangzhi xuan bian
朱家溍讲北京 / 杨良志选编
by Zhu, Jiajin
朱家溍
Beijing : Beijing chu ban she, 2005
北京 : 北京出版社, 2005
 
 
Guo bao / Zhu Jiajin zhu bian
國寶 / 朱家溍主编
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2006
北京市 : 生活・讀書・新知三联书店, 2006
 
 
Gu gong mi lu / Zhu Jiajin deng zhu
故宮秘录 / 朱家溍等著
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
上海 : 上海文化出版社 : 新華書店经销, 1991
 
 
Wu tai sheng huo si shi nian : Mei Lanfang hui yi lu = 40 lives annually on the stage / Mei Lanfang shu ; Xu Jichuan, Xu Yuanlai, Zhu Jiajin ji
舞台生活四十年 : 梅兰芳回忆录 = 40 lives annually on the stage / 梅兰芳述 ; 许姬傳, 许源来, 朱家溍记
by Mei, Lanfang, 1894-1961
梅兰芳, 1894-1961
Beijing : Tuan jie chu ban she, 2006
北京 : 团结出版社 2006
 
 
Liang chao yu lan tu shu / [zhu bian Zhu Jiajin ; fu zhu bian Li Yihua, Xu Qixian]
兩朝御覽啚書 / [主编朱家溍 ; 副主编李毅華, 徐啓憲]
Beijing : Zi jin cheng chu ban she, 1992
北京 : 紫禁城出版社, 1992
 
 
Qing dai hou fei shou shi / Gu gong bo wu yuan cang ; [bian wei Zhu Jiajin ... et al. ; she ying Ma Xiaoxuan]
清代后妃首飾 / 故宮博物院藏 ; [編委朱家溍 ... et al. ; 攝影馬曉旋]
Beijing : Gu gong bo wu yuan zi jin cheng chu ban she ; Xianggang : Bai gao chu ban she, 1992
北京 : 故宮博物院紫禁城出版社 ; 香港 : 栢高出版社, 1992
 
 
Zhu mu ya jiao qi / Zhongguo mei shu quan ji bian ji wei yuan hui ; [ben juan zhu bian Zhu Jiajin, Wang Shixiang]
竹木牙角器 / 中國美術全集編輯委員會 ; [本卷主編朱家溍, 王世襄]
Beijing : Wen wu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1987
北京 : 文物出版社 : 發行者新華書店北京發行所, 1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.