National Library of Australia

Our reading rooms will be closed on Monday 30 May. Check our opening hours before your visit.
Showing 1 - 20 of 145 Results for author:"朱熹, 1130-1200"
Sort by:
 
 
Xiao xue ji zhu : [6 juan / Zhu Xi zhuan ; Chen Xuan ji zhu]
小學集注 : [6卷 / 朱熹撰 ; 陳選集注]
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
Shanghai : Zhonghua shu ju, [Min guo 25 (1936)]
上海 : 中華書局, [民國25 (1936)]
 
 
Si shu huo wen / [Zhu Xi zhuan]
四書或問/ [朱熹撰]
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Chusŏ paeksŏn ; Asong
朱書百選 ; 雅誦
Uniform title: Correspondence. Selections
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
[Seoul] : Sŏul Taehakkyo Kyujanggak, 2000
[Seoul] : 서울大學校奎章閣, 2000
 
 
Xiao xue ji zhu / [Zhu Xi zhuan ; Chen Xuan ji zhu]
小學集註 / [朱熹撰 ; 陳選集注]
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
[China : s.n., between 1800 and 1899]
 
 
Jin si lu : [14 juan] / (Song) Zhu Xi, Lü Zuqian tong bian ; Ye Cai ji jie
近思錄 : [14卷] / (宋) 朱熹, 呂祖謙同編 ; 葉采集解
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Chu ci ji zhu : bian zheng, hou yu / Zhu Xi zhuan. Li sao ji zhuan / Qian Gaozhi ji zhuan. Qian zi wen cui / Zhang Haipeng ji
楚辭集註: 辨證後語/ 朱熹撰.離騷集傳/錢杲之集傳.千字文萃/張海鵬輯
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京 : 中華書局, 1991
 
 
Er Cheng yi shu : [25 juan, fu lu] / (Song) Zhu Xi bian
二程遺書 : [25卷, 附錄] / (宋) 朱熹編
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Yu pi Zi zhi tong jian gang mu : [59 juan] / (Song) Zhu Xi zhuan ; Qing Shengzu pi
御批資治通鑑綱目 : [59卷] / (宋) 朱熹撰 ; 淸聖祖批
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Jie zi yuan chong ding jian ben shi jing : [8 juan] / Zhu Xi zhuan
芥子園重訂監本詩經 : [8卷] / 朱熹撰
by Zhu Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
Nanjing : Jie zi yuan, Qing Qianlong 55 [1790]
南京 : 芥子園, 清乾隆55[1790]
 
 
Si shu ji zhu / Zhu Xi zhuan ; Bu'er Liangdong jiao dian
四書集註 / 朱熹撰 ; 不二良洞校點
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
[S.l. : s.n., 19--]
 
 
Song ming chen yan xing lu : [Qian ji 10 juan, Hou ji 14 juan] / Zhu Xi zhuan, [Li Heng jiao zheng, Xu ji 8 juan, Bie ji 26 juan, Wai ji 17 juan] Li Youwu zhuan
宋名臣言行錄五集 : [前集10卷, 後集14卷] / 朱熹撰 [李衡校正, 續集8卷, 別集26卷, 外集17卷] 李幼武撰
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1967]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1967]
 
 
Si shu ji zhu / [Zhu Xi ji zhu]
四書集注 / [朱熹集注]
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
[Shanghai] : Shanghai zhong hua shu ju yin xing, [19--]
[上海] : 上海中華書局印行, [19--]
 
 
Zhuzi quan shu / [Zhu Xi zhuan ; Li Guangdi deng bian jiao]
朱子全書 / [朱熹撰 ; 李光地等編校]
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
[China] : Yuan jian zhai, Kangxi 53 [1714]
[China] : 淵鑒齋, 康熙53 [1714]
 
 
Huian xian sheng wen ji : [qian ji 11 juan ; hou ji 18 juan / Zhu Xi zhuan]
晦庵先生文集 : [前集11卷 ; 後集18卷 / 朱熹撰]
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 64 [1975]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國64 [1975]
 
 
Zhuzi yu lei : [140 juan] / Li Jingde bian
朱子語類 : [140卷] / 黎靖德編
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 51 [1962]
臺北 : 正中書局, 民國51 [1962]
 
 
Lun Meng jing yi / [Zhu Xi zhuan]
論孟精義/ [朱熹撰]
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Song ming chen yan xing lu : qian ji [10 juan], hou ji [14 juan] / (Song) Zhu Xi zuan ji. Xu ji [8 juan], bie ji [26 juan], wai ji [17 juan] / (Song) Li Youwu zuan ji
宋名臣言行錄 : 前集 [10卷], 後集 [14卷] / (宋) 朱熹纂集. 續集 [8卷], 別集 [26卷], 外集 [17卷] / (宋) 李幼武纂集
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Shi ji zhuan : 8 juan / Zhu Xi zhuan
詩集傳 : 8卷 / 朱熹撰
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
Shanghai : Zi wen ge, Qing Guangxu 5 [1879]
上海 : 紫文閣, 清光緒5[1879]
 
 
Chu ci ji zhu : 8 juan / Zhu Xi
楚辭集注 : 8卷 / 朱熹.
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
Beijing : Renmin wen xue chu ban she, 1953
北京 : 人民文學出版社, 1953
 
 
Zhou yi ben yi / Zhu Xi zhu
周易本義 / 朱熹注
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1987
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.