National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 10 of 10 Results for author:朱虹
Sort by:
 
 
Digengsi xiao shuo xin shang / Zhu Hong
狄更斯小说欣赏 / 朱虹
by Zhu, Hong
朱虹
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
太原 : 山西人民出版社 : 山西省新華書店发行, 1985
 
 
Ying Mei wen xue san lun / Zhu Hong ; [cha tu Ding Cong]
英美文学散论 / 朱虹 ; [插图丁聪]
by Zhu, Hong
朱虹
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian fa xing, 1984
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 新华书店发行, 1984
 
 
Yingguo duan pian xiao shuo xuan / Zhu Hong bian xuan
英国短篇小说选 / 朱虹编选
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
Lü you ye ren li zi yuan guan li = Human resource management in the tourism industry / Tang Yuehanxun zhu ; Zhu Hong yi
旅游业人力资源管理 = Human resource management in the tourism industry / 唐 约翰逊著 ; 朱虹译
Uniform title: Human resource management in the tourism industry. Chinese
by Johnson, Dawn
Beijing : Dian zi gong ye chu ban she, 2004
北京 : 电子工业出版社, 2004
 
 
Feng xi dui wai guan xi / Che Weihan, Zhu Hong, Wang Xiuhua zhu
奉系对外关系 / 车维汉, 朱虹, 王秀华著
by Che, Weihan
车维汉
Shenyang : Liao hai chu ban she, 2000
沈阳 : 辽海出版社, 2000
 
 
Wai guo fu nü wen xue ci dian / Zhu Hong, Wen Meihui zhu bian
外囯妇女文学词典 / 朱虹, 文美惠主编
Guilin shi : Lijiang chu ban she, 1989
桂林市 : 漓江出版社, 1989
 
 
Xing bie yu Zhongguo / Li Xiaojiang, Zhu Hong, Dong Xiuyu zhu bian
性別与中国 / 李小江, 朱虹, 董秀玉主编
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1994
北京 : 生活・读书・新知三联书店, 1994
 
 
Pi pan yu chong jian / Li Xiaojiang, Zhu Hong, Dong Xiuyu zhu bian
批判与重建 / 李小江, 朱虹, 董秀玉主编
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2000
北京市 : 生活・讀書・新知三联书店, 2000
 
 
Zhu liu yu bian yuan / Li Xiaojiang, Zhu Hong, Dong Xiuyu zhu bian
主流与边缘 / 李小江, 朱虹, 董秀玉主编
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1999
北京市 : 生活・讀書・新知三联书店, 1999
 
 
Ping deng yu fa zhan / Li Xiaojiang, Zhu Hong, Dong Xiuyu zhu bian
平等与发展 / 李小江,朱虹,董秀玉主编
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Jing xiao Xin hua shu dian, 1997
北京市 : 生活・讀書・新知三联书店 : 经销新华书店, 1997
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.