National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 9 of 9 Results for author:"李圭, 1842-1903"
Sort by:
 
 
Jinling bing shi hui lüe : [4 juan] ; Si tong ji : [shang xia juan] / Li Gui zhu
金陵兵事彙略 : [4卷] ; 思痛記 : [上下卷] / 李圭著
by Li, Gui, 1842-1903
李圭, 1842-1903
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1976]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1976]
 
 
Ya pian shi lüe : [2 juan] / zhuan zhe Li Gui. Geng zi jiao she ou lu / [Cheng Dequan zhuan ; Li Xun ji]
鴉片事略 : [2卷] / 撰者李圭. 庚子交涉偶錄 / [程德全撰 ; 李遜輯]
by Li, Gui, 1842-1903
李圭, 1842-1903
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 61 [1972]
臺北市 : 廣文書局, 民國61 [1972]
 
 
Ya pian shi lue / Li Kui zhuan. Yi sou ru kou ji / Wei Yuan zhuan. Si chao yi wen / Jin Liang bian
鴉片事略 / 李圭撰. 夷艘入寇記 / 魏源撰. 四朝佚聞 / 金梁編
by Li, Gui, 1842-1903
李圭, 1842-1903
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1991?]
[台北縣永和市] : 文海出版社, [1991?]
 
 
Ya pian shi lüe / Li Gui zhuan
鴉片事略 / 李圭撰
by Li, Gui, 1842-1903
李圭, 1842-1903
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Huan you di qiu xin lu / Li Gui zhu ; Gu Jishi jiao dian
环游地球新录/ 李圭著;谷及世校点
by Li, Gui, 1842-1903
李圭, 1842-1903
Changsha shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
長沙市: 湖南人民出版社: 湖南省新華书店发行, 1980
 
 
Huan you di qiu xin lu / [Li Gui]
環游地球新錄 / [李圭]
by Li, Gui, 1842-1903
李圭, 1842-1903
[China : s.n.], Guangxu 3 [1877]
[China : s.n.], 光緖3 [1877]
 
 
Ya pian shi lue / (Qing) Li Gui zhu
鸦片事略 / (清)李圭著
by Li, Gui, 1842-1903
李圭, 1842-1903
Beijing : Beijing Zhong dian dian zi chu ban she, 2004
北京 : 北京中电电子出版社, 2004
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Xin ji lu / [Lin Zexu zhu]. Ya pian shi lüe : [shang xia juan / Li Gui zhu]. Zhong mi ri lu
信及錄 / [林則徐著]. 鴉片事略 : [上下卷 / 李圭著]. 中秘日錄
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 62 [1973]
臺北 : 臺灣學生書局, 民國62 [1973]
 
 
Xin ji lu / Lin Zexu. Ya pian shi lüe / Li Gui ; [Zhongguo li shi yan jiu she bian]
信及錄/ 林則徐. 鴉片事略/李圭;[中国厂史硏究社编]
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
Shanghai : Shanghai shu dian, 1982
上海: 上海书店, 1982
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.