National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:李振華
Sort by:
 
 
Zhang Cangshui zhuan / Li Zhenhua zhu
張蒼水傳 / 李振華著
by Li, Zhenhua
李振華
[Taibei] : Zheng zhong shu ju, [1967]
[臺北] : 正中書局, [1967]
 
 
Guo wen zhou bao : ming ren lu, shi ren hui lu / Li Zhenhua bian
國聞週報: 名人錄,時人彙錄 / 李振華編
Taibei Xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 70 [1981]
台北縣永和鎮: 文海出版社, 民國70 [1981]
 
 
Jin dai Zhongguo guo nei wai da shi ji / Li Zhenhua ji
近代中國國内外大事記 / 李振華輯
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1979]
[台北縣永和鎮] : 文海出版社, [1979]
 
 
Zheng Chenggong fu Tai wai ji / C.E.S zhu ; Li Xinyang, Li Zhenhua he yi
鄭成功復臺外記 / C.E.S. 著 ; 李辛陽, 李振華合譯
by Coyet, Fredrik, 1620-1689
Taibei : Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 44 [1955]
臺北 : 中華文化出版事業委員會, 民國44 [1955]
 
 
Feng yu chun qiu : Pan Fusheng shi wen ji nian ji / Zhong gong Henan sheng wei dang shi gong zuo wei yuan hui bian ; [bian zhu Liu Hongsheng, Li Zhenhua deng]
风雨春秋 : 潘复生诗文纪念集 / 中共河南省委党史工作委员会编 ; [编著刘洪声, 李振華等]
by Pan, Fusheng, 1908-1980
潘复生, 1908-1980
Zhengzhou : Henan ren min chu ban she, 1993
郑州 : 河南人民出版社, 1993
 
 
Kejia, ji yi, lao shi fu [videorecording] = Hakka, craftsmanship, master workers : a DVD documentary / Xing zheng yuan Kejia wei yuan hui ; bian ju Li Ji ; dao yan Li Zhenhua...
客家・技藝・老師傅 [videorecording] = Hakka, craftsmanship, master workers : a DVD documentary / 行政院客家委員會 ; 編劇李疾 ; 導演李振華...[等]
Taibei Shi : Xing zheng yuan Kejia wei yuan hui, Minguo 91 [2002]
臺北市 : 行政院客家委員會, 民國91 [2002]
VideoVideo [videorecording] =]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.