National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 80 Results for author:"李調元, 1734-1803"
Sort by:
 
 
Fu hua / Li Tiaoyuan zhuan. [Wen bi kao : xiao lang huan cong ji zhi yi / Ruan Fu zhuan]
賦話/ 李調元撰. [文筆考 : 小琅嬛叢記之一 / 阮福撰]
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Quan wu dai shi : 90 juan / Li Tiaoyuan bian
全五代詩 : 90卷 / 李調元编
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Liu shu fen hao : 3 juan / Li Tiaoyuan zhuan
六書分毫 : 3卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, Jiaqing 14 [1809]
[China] : 李氏萬卷樓, 嘉慶14 [1809]
 
 
Nanyue bi ji / (Qing) Li Tiaoyuan ji
南越筆記 / (清) 李調元輯
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 58 [1969]
台北市 : 廣文書局, 民國 58 [1969]
 
 
Fu hua : 10 juan / Li Tiaoyuan zhuan
賦話 : 十卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Zhi yi ke suo ji : 4 juan / Li Tiaoyuan zhuan
制義科瑣記 : 4卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Tongshan wen ji : bu yi / Li Tiaoyuan zhuan
童山文集 : 補遺 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Yue feng : [4 juan / Li Tiaoyuan ji]
粤風 : 四卷 / 李調元輯
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Le dao zhai, Guangxu ren wu nian [1882]
[China] : 樂道齋, 光緒壬午年 [1882]
 
 
Zuo zhuan guan ming kao : [2 juan] / Li Tiaoyuan ji
左傳官名考 : [2卷] / 李調元辑
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Shen kao : [2 juan / [zhuan zhe Li Tiaoyuan]. Shi shen : [10 juan / bian zhuan zhe Yao Dongsheng]
神考: [2卷 / 撰者李調元]. 釋神 : [10卷 / 編撰者姚東升]
Uniform title: Xin sou shen ji. Selections
新搜神記. Selections
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 78 [1989]
臺北市: 臺灣學生書局, 民國78 [1989]
 
 
Qi zi ming : 12 juan / Li Tiaoyuan zhuan
奇字名 : 12卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Tan mo lu : 16 juan / Li Tiaoyuan zhuan
淡墨錄 : 16卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Yue feng : 4 juan / Li Tiaoyuan zhuan
粤風 : 4卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Yue dong bi ji / Li Tiaoyuan ji
粤東筆記 / 李調元輯
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 68 [1979]
台北市 : 新文豐出版公司, 民國68 [1979]
 
 
Wan zhai suo lu : 10 juan / Li Tiaoyuan zhuan
卍齋璅錄 : 10卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, Jiaqing 14 [1809]
[China] : 李氏萬卷樓, 嘉慶14 [1809]
 
 
Yue dong bi ji : [16 juan] / Li Tiaoyuan ji ; [Shanghai Hui wen tang shu ju bian jiao]
粤東筆記 : [16卷] / 李調元輯 ; [上海會文堂書局編校]
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
Shanghai : Hui wen tang shu ju, Minguo 14 nian [1925]
上海 : 會文堂書局, 民國14年 [1925]
 
 
Luojiang xian zhi : 10 juan / Li Tiaoyuan zhuan
羅江縣志 : 十卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Li ji bu zhu : 4 juan / Li Tiaoyuan zhuan
禮記補註 : 4卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Qu hua : 2 juan / Li Tiaoyuan zhuan
曲話 : 2卷 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
[China] : Li shi Wan juan lou, Jiaqing 14 [1809]
[China] : 李氏萬卷樓, 嘉慶14 [1809]
 
 
Dan mo lu / Li Tiaoyuan zhuan
淡墨錄 / 李調元撰
by Li, Tiaoyuan, 1734-1803
李調元, 1734-1803
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 58 [1969]
台北 : 廣文書局, 民國58 [1969]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.