National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 14 of 14 Results for author:"李賀, 790-816"
Sort by:
 
 
Li He ge shi bian : si juan / [Li He]
李賀歌詩編 : 四卷 / [李賀]
by Li, He, 790-816
李賀, 790-816
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Li He ge shi bian : 4 juan / Li He zhuan
李賀歌詩編 : 四卷 / 李賀撰
by Li, He, 790-816
李賀, 790-816
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1929?]
[上海 : 商務印書館, 1929?]
 
 
Li He shi xuan / Shanghai Shi xiang jiao gong ye gong si, Shanghai shi fan da xue Zhong wen xi Li He shi xuan zhu zu
李賀诗选 / 上海市橡胶工业公司, 上海师范大学中文系李贺诗选注组
Uniform title: Li Changji ge shi. Selections
李長吉歌詩. Selections
by Li, He, 790-816
李賀, 790-816
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1978
北京 : 人民文学出版社, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Li Zhangji ge shi [microform] : [4 juan] / Li He zhuan ; (Liu Hsu-xi bing dian) Wu Zhengzi jian zhu
李長吉歌詩 [microform] : [4卷] / 李賀撰 ; (劉須溪評点) 吳正子箋註
by Li, He, 790-816
李賀, 790-816
[China] : [publisher not identified], [14--]
MicroformMicroform, BookBook [text, microfilm reel]
 
 
Li Changji shi ji [microform] : [4 juan]
李長吉詩集 [microform] : [4卷]
by Li, He, 790-816
李賀, 790-816
[China] : [publisher not identified], [1488-1505]
MicroformMicroform, BookBook [text, microfilm reel]
 
 
Li He Ge shi bian : 4 juan / Li He zhuan
李賀歌詩編 : 4卷 / 李賀撰
by Li, He, 790-816
李賀, 790-816
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 18 [1929]
Shanghai : 商務印書館, 民國18 [1929]
 
 
Tang Li Changji shi ji [microform] : [5 juan] / Deng Bangshu shou jiao
唐李長吉詩集 [microform] : [5卷] / 鄧邦述手校
Uniform title: Li Changji shi ji
李長吉詩集
by Li, He, 790-816
李賀, 790-816
[China] : [publisher not identified], Ming Wanli 41 [1613]
[China] : [publisher not identified], 明萬曆41 [1613]
MicroformMicroform, BookBook [text, microfilm reel]
 
 
Li He ge shi bian [microform] : [5 juan] / [Li He zhuan]
李賀歌詩編 [microform] : [5卷] / [李賀撰]
Uniform title: Poems
by Li, He, 790-816
李賀, 790-816
[China] : [s.n.]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Li Changji wen ji / Li He zhuan
李長吉文集 / 李賀撰
Uniform title: Works. 1967
by Li, He, 790-816
李賀, 790-816
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 56 [1967]
臺北 : 臺灣學生書局, 民國56 [1967]
 
 
Tang Li He Xie lü gou yuan : [4 juan : wai ji 1 juan : bu yi 1 juan / Chen Benli jian zhu ; Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo gu dian shu ji chu ban wei yuan hui bian cuan]
唐李賀協律鉤元 : [4卷 : 外集1卷 : 補遺1卷 / 陳本禮箋註 ; 香港中文大學中國古典書籍出版委員會編簒]
Uniform title: Li Changji ge shi
李長吉歌詩
by Li, He, 790-816
李賀, 790-816
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue, 1973
香港 : 香港中文大學, 1973
 
 
Li Changji ge shi : [4 juan ; wai ji] / Li He zhuan ; Wang Qi bian ji
李長吉歌詩 : [4卷 ; 外集] / 李賀撰 ; 王琦編輯
by Li, He, 790-816
李賀, 790-816
Shanghai : Shanghai Zhonghua shu ju, Min guo 25 [1936]
上海 : 上海中華書局, 民國25 [1936]
 
 
Li Changji ge shi [microform] / Liu Chenweng ping
李長吉歌詩 [microform] / 劉辰翁評
by Li, He, 790-816
李賀, 790-816
[Wuxing : Ling Mengchu, 16--]
[吳興 : 凌濛初, 16--]
MicroformMicroform, BookBook [text, microfilm reel]
 
 
Li He shi xuan / Liu Yisheng zhu bian ; Liu Sihan xuan zhu
李賀詩選 / 劉逸生主編 ; 劉斯翰選注
by Li, He, 790-816
李賀, 790-816
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1980
香港 : 生活・讀書・新知三聯書店, 1980
 
 
Zhang Siye ji : [8 juan] / (Tang) Zhang Ji zhuan
張司業集 : [8卷] / (唐) 張籍撰
by Zhang, Ji, approximately 765-approximately 830
張籍, approximately 765-approximately 830
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.