National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 31 Results for author:"杜甫, 712-770. Poems"
Sort by:
 
 
Du Fu shi / [Fu Donghua xuan zhu]
杜甫詩/ [傅東華選註]
by Fu, Donghua, 1895-
傅東華, 1895-
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 57 [1968]
臺北市: 臺灣商務印書館, 民國57 [1968]
 
 
Du shi bie jie / Deng Shaoji zhu
杜詩别解 / 邓绍基著
by Deng, Shaoji
邓绍基
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Du Fu shi ge shang xi / Qin Si xuan xi
杜甫诗歌赏析 / 秦似选析
by Qin, Si
秦似
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 1986
南宁市 : 广西人民出版社 , 1986
 
 
Du Du xin jie / (Qing) Pu Qilong zhu
讀杜心解 / [浦起龍著]
by Pu, Qilong, approximately 1679-approximately 1762
浦起龍, approximately 1679-approximately 1762
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1961
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1961
BookBook [text, volume]
 
 
Du shi jing quan / Du Fu zhu ; Yang Lun jian zhu
杜詩鏡銓 / 杜甫著 ; 楊倫箋註
by Yang, Lun, 1747-1803
楊倫, 1747-1803
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1980
上海 : 上海古籍出版社, 1980
 
 
Du Fu shi xuan du / Zhou Meng, Feng Yu
杜甫诗选读/ 周蒙,冯宇
by Zhou, Meng
周蒙
Ha'erbin shi : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
哈尔滨市: 黑龙江人民出版社: 黑龙江省新华书店发行, 1980
 
 
Du shi za shuo / Cao Mufan
杜诗杂说 / 曹慕樊
by Cao, Mufan
曹慕樊
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1984
 
 
Du Fu shi lun cong / Jin Qihua zhu
杜甫詩論叢 / 金启华著
by Jin, Qihua
金启华
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Du Du xin jie / Pu Qilong zhuan
讀杜心解 / 浦起龍撰
by Pu, Qilong, 1679-ca. 1762
浦起龍, 1679-ca. 1762
Taibei Shi : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 59 [1970]
臺北市 : 臺灣中華書局, 民國59 [1970]
 
 
Du shi xi yi / Fu Gengsheng zhu
杜诗析疑 / 傅庚生著
by Fu, Gengsheng
傅庚生
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1979
西安 : 陕西人民出版社 : 陕西省新華書店发行, 1979
 
 
Du shi yan zhi
杜詩言志
Yangzhou : Yangzhou Guangling gu ji ke yin she yin, [1980?]
揚州 : 揚州廣陵古籍刻印社印, [1980?]
 
 
Du shi jian shang / Xia Songliang zhu
杜诗鉴赏 / 夏松凉著
by Xia, Songliang
夏松凉
Shenyang : Liaoning jiao yu chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
沈阳 : 辽宁教育出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1986
 
 
Du Fu / [zuo zhe Wang Zhong]
杜甫 / [作者汪中]
by Wang, Zhong, active 1964
汪中, active 1964
[Taibei] : He luo tu shu chu ban she, Minguo 66 [1977]
[台北] : 河洛圖書出版社, 民國66 [1977]
 
 
Du shi jian ji / Cheng Shankai zhu
杜诗笺记 / 成善楷著
by Cheng, Shankai
成善楷
Chengdu : Ba Shu shu she : Sichuan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1989
成都 : 巴蜀書社 : 四川省新华书店经销, 1989
 
 
Du shi yin de / Yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... [et al.]
杜詩引得 / 引得編纂處 ; 洪業 ... [et al.]
Beiping : Hafo Yanjing xue she, 1940
北平 : 哈佛燕京學社, 1940
 
 
Jin Shengtan xuan pi Du shi : si cai zi shu
金圣叹选批杜诗 : 四才子书
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金圣叹, 1608-1661
[Chengdu shi] : Chengdu gu ji shu dian : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[成都市] : 成都古籍書店 : 四川省新华书店发行, 1983
 
 
Du shi yin de / Hong Ye ... [et al.] bian zuan
杜詩引得 / 洪業 ... [et al.] 編纂
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1985
 
 
Cai zi Du shi jie / [Jin Shengtan ping jie ; Zhang Guoguang jiao dian]
才子杜诗解 / [金圣叹评解 ; 张国光校点]
by Jin, Shengtan, 1608-1661
金圣叹, 1608-1661
[Zhengzhou shi] : Zhongzhou gu ji chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[郑州市] : 中州古籍出版社 : 河南省新華書店发行, 1986
 
 
Du Fu he ta de shi / You Yumiao deng
杜甫和他的詩 / 由毓淼等
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 60 [1971]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國60 [1971]
 
 
Du Fu ji : jie xuan / Du Fu zhu ; Zhang Zhonggang jie du
杜甫集 : 节选 / 杜甫著 ; 张忠纲解读
by Zhang, Zhonggang
张忠纲
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2019
北京市 : 国家图书馆出版社, 2019
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.