National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 9 of 9 Results for author:"林治平, 1938-"
Sort by:
 
 
Jidu jiao yu Zhongguo : li shi tu pian lun wen ji / [wen Lin Zhiping ; tu Cha Shijie, Lin Zhiping]
基督教與中國 : 歷史圖片論文集 / [文林治平 ; 圖查時傑, 林治平]
by Lin, Zhiping, 1938-
林治平, 1938-
Taibei : Yu zhou guang chu ban she, 1979
台北 : 宇宙光出版社, 1979
 
 
Jidu jiao yu Zhongguo lun ji / Lin Zhiping zhu
基督教與中國論集 / 林治平著
by Lin, Zhiping, 1938-
林治平, 1938-
Taibei Shi : Yu zhou guang chuan bo zhong xin chu ban she, 1993
台北市 : 宇宙光傳播中心出版社, 1993
 
 
Xian dai ren de tong ku / Lin Zhiping zhu
現代人的痛苦 / 林治平著
by Lin, Zhiping, 1938-
林治平, 1938-
[Taibei : Ling sheng za zhi she, 1973]
[臺北 : 靈聲雜誌社, 1973]
 
 
Jidu jiao yu Zhongguo / Lin Zhiping zhu
基督教與中國 / 林治平著
by Lin, Zhiping, 1938-
林治平, 1938-
Taibei Shi : Yu zhou guang chu ban she, 1975
臺北市 : 宇宙光出版社, 1975
BookBook [text, volume]
 
 
"Malixun ru Hua xuan jiao er bai nian" li shi tu pian xun hui zhan dao lan shou ce / Lin Zhiping
「馬禮遜入華宣教二百年」歷史圖片巡迴展導覽手册 / 林治平
by Lin, Zhiping, 1938-
林治平, 1938-
Taibei Shi : Cai tuan fa ren Jidu jiao yu zhou guang quan ren guan huai ji gou, 2006
台北市 : 財團法人基督教宇宙光全人關懷機構, 2006
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Jidu jiao ru Hua bai qi shi nian ji nian ji / Zhu bian Lin Zhiping ; zhi bi Shi Wensen ... [et al.]
基督教入華百七十年紀念集 / 主編林治平; 執筆史文森... [et al.]
Taibei : Yu chou guang chu ban she, 1977
台北 : 宇宙光出版社, 1977
 
 
Mading Lude jiu shi wu tiao lun gang fa bu 500 zhou nian li shi tu pian zhan : dao lan shou ce = Martin Luther and the reformation / Lin Zhiping zhu bian
馬丁路德九十五條論綱發布500週年歷史圖片展 : 導覽手冊 = Martin Luther and the reformation / 林治平主編
Taibei shi : Cai tuan fa ren ji du jiao yu zhou guang quan ren guan huai ji gou, 2017
台北市 : 財團法人基督教宇宙光全人關懷機構, 2017
BookBook [text, still image, volume]
 
 
"Taiwan Jidu jiao shi--shi liao yu yan jiu hui gu" guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Lin Zhiping zhu bian
"台灣基督教史--史料與硏究回顧" 國際學術硏討會論文集 / 林治平主編
by "Taiwan Jidu jiao shi--shi liao yu yan jiu hui gu" guo ji xue shu yan tao hui (1998 : Taipei, Taiwan)
"台灣基督教史--史料與硏究回顧" 國際學術硏討會 (1998 : Taipei, Taiwan)
Taibei Shi : Cai tuan fa ren Jidu jiao yu zhou guang chuan bo zhong xin, Minguo 87 [1998]
台北市 : 財團法人基督教宇宙光傳播中心, 民國87 [1998]
 
 
Jidu jiao yu Zhongguo xian dai hua guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Lin Zhiping zhu bian
基督教與中國現代化國際學術硏討會論文集 / 林治平主編
by Jidu jiao yu Zhongguo xian dai hua guo ji xue shu yan tao hui (1994 : Taipei, Taiwan)
基督教與中國現代化國際學術硏討會 (1994 : Taipei, Taiwan)
Taibei shi : Yu zhou guang chu ban she, Minguo 83 [1994]
臺北市 : 宇宙光出版社, 民國83 [1994]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.