National Library of Australia

Showing 1 - 9 of 9 Results for author:林贤治
Sort by:
 
 
Ai yu fu chou / Lin Xianzhi zhu
爱与复仇 / 林贤治著
by Lin, Xianzhi
林贤治
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1989
广州市 : 花城出版社 : 广东省新华书店经销, 1989
 
 
Wu ye de you guang : guan yu zhi shi fen zi de zha ji / Lin Xianzhi zhu
午夜的幽光 : 关于知识分子的札记 / 林贤治著
by Lin, Xianzhi
林贤治
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2005
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2005
 
 
Ren jian Lu Xun / Lin Xianzhi zhu
人间鲁迅 / 林贤治著
by Lin, Xianzhi
林贤治
Hefei Shi : Anhui jiao yu chu ban she, 2004
合肥市 : 安徽教育出版社, 2004
 
 
Lu Xun de zui hou 10 nian / Lin Xianzhi zhu
鲁迅的最后10年 / 林贤治著
by Lin, Xianzhi
林贤治
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 2003
北京 : 中國社会科学出版社 : 経销新华书店, 2003
 
 
Ren jian Lu Xun / Lin Xianzhi zhu
人间鲁迅 / 林贤治著
by Lin, Xianzhi
林贤治
Hefei Shi : Anhui jiao yu chu ban she, 2004
合肥市 : 安徽敎育出版社, 2004
 
 
Lu Xun : dao bian shu hua / Lin Xianzhi bian zhu
鲁迅 : 刀边书话 / 林贤治编注
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she, 2007
广州市 : 花城出版社, 2007
 
 
Lao yin : "ke yi jiao yu hao de zi nü" de ji ti ji yi = Brand / Lin Xianzhi zhu bian
烙印 : "可以教育好的子女"的集体记忆 = Brand / 林贤治主编
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she, 2010
广州市 : 花城出版社, 2010
BookBook [text, volume]
 
 
Ren wen Zhongguo / Lin Xianzhi, Chen Bisheng zhu bian
人文中国 / 林贤治, 陈壁生主编
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2006-
广州 : 广东人民出版社, 2006-
 
 
Zhe li shi / Lin Xianzhi, Chen Xizhong bian
哲理诗 / 林贤治, 陈锡忠编
Shenyang : Chun feng wen yi chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
沈阳 : 春风文艺出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.