National Library of Australia

Showing 1 - 9 of 9 Results for author:"查慎行, 1650-1727"
Sort by:
 
 
Lu shan ji you / Cha Shenxing zhuan
盧山紀遊 / 查慎行撰
by Cha, Shenxing, 1650-1727
查慎行, 1650-1727
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 57 [1968]
臺北市 : 廣文書局, 民國57 [1968]
 
 
Ren hai ji / Zha Shenxing zhu
人海記 / 查慎行著
by Zha, Shenxing, 1650-1727
查慎行, 1650-1727
Beijing : Beijing gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 北京古籍出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1989
 
 
Jing ye tang shi ji : [50 juan : xu ji 6 juan / Zha Shenxing
敬業堂詩集 : [50卷 : 續集6卷 / 查慎行
by Zha, Shenxing, 1650-1727
查慎行, 1650-1727
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Jing ye tang shi ji : [50 juan] / (Qing) Zha Shenxing zhuan
敬業堂詩集 : [50卷] / (淸) 查慎行撰
by Zha, Shenxing, 1650-1727
查慎行, 1650-1727
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Jing ye tang shi ji / Zha Shenxing zhu ; Zhou Shao biao dian
敬業堂詩集 / 查慎行著 ; 周劭標點
by Zha, Shenxing, 1650-1727
查慎行, 1650-1727
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1986
BookBook [text, volume]
 
 
Su shi bu zhu : [50 juan] / Su Shi zhuan ; (Qing) Zha Shenxing bu zhu
蘇詩補註 : [50卷] / 蘇軾撰 ; (清) 查慎行補註
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1036-1101
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Xi Jiang ji / Bai Huang deng xiu ; Zha Shenxing deng zuan
西江志 / 白潢等修 ; 查慎行等纂
Taibei Shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 78 [1989]
台北市 : 成文出版社, 民國78 [1989]
 
 
Yao lu ji jiu : liu juan / [Zheng Jie zhuan]. Zhe qing xiao ji / [Xue Chuanjun zhuan]. Zha Huiyu wen ji / [Zha Shenxing]
藥爐集舊: 六卷/ [鄭杰撰.[Zhe]鯖小紀/ [薛傳均撰].查悔余文集/ [查慎行]
by Zheng, Jie
鄭杰
[Tientsin] : Tianjin gu ji chu ban she, 1987
[Tientsin] : 天津古籍出版社, 1987
 
 
Yan bo ci, Yu bo ci, Wei bo ci
衍波詞餘波詞微波詞 / 王士禛, 查慎行, 錢枚著
[1978]
[香港?] [1978]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.