National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 37 Results for author:"楊愼, 1488-1559"
Sort by:
 
 
Sheng'an shi hua : bu yi / Yang Shen zhuan
升庵詩話 : 補遺 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1939
上海 : 商務印書館, 1939
 
 
Sheng'an shi hua : 12 juan / Yang Shen zhuan
升菴詩話 : 12卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Gu jin feng yao / Yang Shen zhuan
古今風謠 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Feng ya yi pian : 10 juan / Yang Shen zhuan
風雅逸篇 : 十卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Zhe jiang jin fu : 5 juan / Yang Shen zhuan
哲匠金桴 : 5卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Qi zi yun : 5 juan / Yang Shen zhuan
奇字韻 : 5卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Jun zao : 4 juan / Yang Shen zhuan
均藻 : 4卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Gu jin yan / Yang Shen zhuan
古今諺 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Gu jun : 8 juan / Yang Shen zhuan
古雋 : 8卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Hua pin / Yang Shen zhuan
畫品 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Xi xing lu : 5 juan / Yang Shen zhuan
希姓錄 : 5卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Dian zai ji / Yang Shen zhuan
滇載記 : 1卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Ci pin : 6 juan, shi yi 1 juan / Yang Shen zhuan
詞品 : 6卷, 拾遺1卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Zhuan zhu gu yin lue : 5 juan, Gu yin hou yu 1 juan / Yang Shen zhuan ; [Li Tiaoyuan ji ke]
轉注古音略 : 五卷, 古音後語一卷 / 楊愼撰 ; [李調元輯刻]
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, Jiaqing 14 [1809]
[China] : 李氏萬卷樓, 嘉慶14 [1809]
 
 
Nanzhao ye shi / Yang Shen zhuan zhu
南詔野史 / 楊愼撰著
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 57 [1968]
臺北市 : 成文出版社, 民國57 [1968]
 
 
Su yan : 1 juan / Yang Shen zhuan
俗言 : 1卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Yunnan shan chuan zhi / Yang Shen zhuan
雲南山川志 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Er shi wu shi tan ci / Yang Sheng'an [Shen] bian zhu ; Sun Desheng [wei] ji zhu ; Yang Daqi zeng ding
二十五史彈詞 / 楊升庵[愼]編著 ; 孫徳盛[威]輯註 ; 楊達奇增訂
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
Taibei : Lao gu chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北 : 老古出版社, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Tan yuan ti hu : 8 juan / Yang Shen zhuan
譚苑醍醐 : 8卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Shi gu wen yin shi : 3 juan / Yang Shen zhuan
石鼓文音釋 : 3卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.