National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 124 Results for author:"毛泽东, 1893-1976"
Sort by:
 
 
Mao zhu xi shi ci zhu jie san shi qi shou / Dong fang hong xue she
毛主席詩詞註解三十七首 / 东方红学社
[China] : [publisher not identified], 1967
BookBook [text, volume]
 
 
Mao Zedong shu xin shou ji xuan / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi, Zhong yang dang an guan
毛泽东書信手迹选 / 中共中央文献硏究室, 中央档案馆
Uniform title: Correspondence. Selections
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Beijing : Wen wu chu ban she, 1983
北京 : 文物出版社, 1983
 
 
Ti yu zhi yan jiu / Mao Zedong
体育之研究 / 毛泽东
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
[Beijing] : Ren min ti yu chu ban she, 1979
[北京] : 人民体育出版社, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Mao Zedong si xiang wan sui
毛泽东思想万岁
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
[Beijing? : s.n.], 1967
[北京? : s.n.], 1967
 
 
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Beijing : Wen zi gai ge chu ban she, 1978
北京 : 文字改革出版社, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Mao Zedong zai zhong yang ge ming gen ju di dou zheng shi qi diao cha wen ji / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi, Zhongguo Jinggangshan gan bu xue yuan bian
毛泽东在中央革命根据地斗争时期调查文集 / 中共中央文献研究室, 中国井冈山干部学院编
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2010
北京 : 中央文献出版社, 2010
 
 
Guan yu nong cun diao cha
关于农村调查
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Beijing : Ren min chu ban she, 1978
北京 : 人民出版社, 1978
 
 
Zhongguo jiang yao chu xian yi ge da yue jin : guan yu nong ye ji jie hua wen ti de yi feng xin
中国将要出现一个大跃进 : 关于农业机械化问题的一封信
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian Xianggang fen dian, 1977
香港 : 生活・读书・新知三联书店香港分店, 1977
 
 
Mao Zedong zhu xi lun fu nü / Zhonghua Renmin Gongheguo quan guo fu nü lian he hui bian
毛泽东主席论妇女 / 中华人民共和国全国妇女联合会编
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1978
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Jian guo yi lai Mao Zedong jun shi wen gao / [Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi, Zhongguo ren min jie fang jun jun shi ke xue yuan bian]
建国以来毛泽东军事文稿 / [中共中央文献研究室, 中国人民解放军军事科学院编]
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Beijing : Jun shi ke xue chu ban she : Zhong yang wen xian chu ban she, 2010
北京 : 军事科学出版社 : 中央文献出版社, 2010
 
 
Mao Zedong shu xin xuan ji
毛泽东书信选集
Uniform title: Correspondence. 1983
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1983
北京: 人民出版社: 新華書店发行, 1983
 
 
Mao Zedong shi ci ci dian [electronic resource] / Chen Shaowei bian zhu
毛泽东诗词辞典 [electronic resource] / 陈绍伟编著
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Wuhan : Chang Jiang wen yi chu ban she, 2004
武汉 : 长江文艺出版社, 2004
BookBook, OnlineOnline
 
 
Mao Zedong shou shu zhen ji / zhu bian Yang Xianjin, Hou Min ; Zhongnan Hai hua ce bian ji wei yuan hui
毛泽东手书真迹 / 主编杨宪金, 侯敏 ; 中南海画册编辑委员会
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Beijing : Xi yuan chu ban she, 1999
北京 : 西苑出版社, 1999
 
 
Mao Zedong lun diao cha yan jiu / Zhongguo ren min da xue ji hua tong ji xi tong ji zi liao shi bian
毛泽东论调查硏究 / 中国人民大学計划統計系統计資料室編
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 1960
北京 : 中国人民大学出版社, 1960
 
 
Guan yu di guo zhu yi he yi qie fan dong pai shi bu shi zhen lao hu de wen ti / Mao Zedong
关于帝国主义和一切反动派是不是真老虎的问题 / 毛泽东
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Beijing : Ren min chu ban she, 1977
北京 : 人民出版社, 1977
 
 
Xin ban Mao Zedong xuan ji da ci dian / zhu bian Zhang Zhanbin, Jiang Jiannong
新版毛泽东选集大辞典 / 主编张占斌蔣建农
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 1991
太原 : 山西人民出版社, 1991
 
 
Mao Zedong lun tong yi zhan xian / zhu bian Guo Zhimin, Ren Tao ; fu zhu bian Xu Wenxue, Yang Zhonghu, Li He ; [Zhong gong zhong yang tong yi zhan xian gong zuo bu yan jiu shi,...
毛泽东论统一战线 / 主编郭志民, 任涛 ; 副主编徐文学, 杨忠虎, 李禾 ; [中共中央统一战线工作部研究室, 中共陕西省委统一战线工作部, 中国人民解放军西安政治学院编]
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 中国文史出版社 : 新华书店经銷, 1988
 
 
Mao Zedong wen ji / [Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi bian]
毛泽东文集 / [中共中央文献研究室编]
Uniform title: Works. Selections. 1993
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1993-<1999 >
北京 : 人民出版社 : 新华书店发行, 1993-<1999 >
 
 
Mao Zedong shi ci xuan
毛泽东诗词选
Uniform title: Poems. Selections
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Shijian lun = Shi jian lun (zhu yin ben) / Mao Zedong [zhu]
Shijian lun = 实踐论 (注音本) / 毛泽东[著]
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Beijing : Wen zi gai ge chu ban she, 1977
北京 : 文字改革出版社, 1977
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.